Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách 24/2014 účinný od 01.09.2018

Platnosť od: 07.02.2014
Účinnosť od: 01.09.2018
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 24/2014 s účinnosťou od 01.09.2018 na základe 237/2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o požiadavkách na výrobu, manipuláciu a umiestňovanie pekárskych ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

pekárskym výrobkom potravina vyrábaná tepelnou úpravou rôzne tvarovaného cesta z mlynských obilných ...

b)

pekárňou potravinárska prevádzkareň, ktorá umožňuje vykonávať všetky technologické operácie potrebné ...

c)

chlebom pekársky výrobok s hmotnosťou najmenej 400 g nakyprený kvasom alebo droždím; ak je chlieb krájaný ...

d)

pečivom pekársky výrobok hladký, narezaný, posypaný, neposypaný, plnený, neplnený, potretý, nepotretý, ...

e)

bežným pečivom pekársky výrobok, ktorý obsahuje bezvodý tuk v množstve do 8,2 hmotnostných percent (ďalej ...

f)

jemným pečivom pekársky výrobok, ktorý obsahuje bezvodý tuk v množstve nad 8,2 % hmot. z celkovej hmotnosti ...

g)

trvanlivým pečivom pekársky výrobok, ktorého aktivita vody je menšia alebo sa rovná hodnote 0,65,

h)

ostatným pekárskym výrobkom pekársky výrobok, ktorý je iný ako pekárske výrobky podľa písmen c) až g), ...

i)

čerstvým pekárskym výrobkom pekársky výrobok, ktorý sa vyrába bez použitia konzervačných látok, bez ...

j)

cukrárskym výrobkom potravina pripravená z cukru a zložiek podľa receptúry alebo z cukrárskeho polotovaru, ...

k)

cukrárskym polovýrobkom alebo cukrárskym polotovarom cesto, hmota, náplň, poleva, korpus, modelovaný ...

l)

cukrárskou náplňou alebo cukrárskym krémom polotuhý cukrársky polotovar alebo cukrársky polovýrobok ...

m)

cestovinou potravina, ktorá sa vyrába tvarovaním nekysnutého a chemicky nekypreného cesta pripraveného ...

n)

vaječnou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába s prídavkom vaječnej zložky v množstve zodpovedajúcom ...

o)

bezvaječnou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába bez prídavku vaječnej zložky,

p)

cestovinou z tvrdej pšenice alebo semolinovou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába z múky tvrdej pšenice ...

q)

celozrnnou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába z celozrnnej múky,

r)

grahamovou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába zo semolinovej múky cestovinárskej grahamovej,

s)

plnenou cestovinou cestovina s rôznou náplňou,

t)

instantnou cestovinou cestovina, ktorá sa vyrába tak, aby bola pripravená na ľudskú spotrebu bez varenia. ...

§ 3
Členenie a označovanie pekárskych výrobkov
(1)

V názve pekárskych výrobkov skupiny chlieb a skupiny pečivo sa musí uviesť ich začlenenie do skupiny ...

(2)

V zložení chleba sa musí uviesť percentuálny podiel hlavnej mlynskej zložky z celkovej hmotnosti zložiek ...

(3)

Nebalený pekársky výrobok možno označiť slovom „čerstvý“, ak spĺňa podmienky podľa § 2 písm. i).

(4)

Nebalený pekársky výrobok, ktorý prevádzkovateľ v hotovom stave zmrazí, ale spotrebiteľovi ho ponúka ...

(5)

Pekársky výrobok vyrábaný dopečením z predpečeného chladeného alebo zmrazeného polotovaru sa v mieste ...

(6)

Ak ide o pekársky polotovar umiestnený na trh, v označení sa musí uviesť aj návod na použitie.

(7)

Ak ide o nebalený pekársky výrobok určený na predaj, musí sa uviesť na dostupnom mieste jeho zloženie. ...

(8)

Strúhanka vyrábaná z chleba sa musí označiť ako „strúhanka vyrábaná z chleba“.

(9)

V názve trvanlivého pečiva sa nemusí uviesť jeho začlenenie podľa prílohy č. 1 a tabuľky č. 1.

§ 4
Požiadavky na chlieb

Chlieb musí mať rovnomerne sformovaný tvar a vzhľad podľa vlastnej špecifikácie výrobku. Kôrku musí ...

§ 5
Umiestnenie pekárskych výrobkov a cukrárskych výrobkov na trh
(1)

Krájané pekárske výrobky sa musia umiestňovať na trh balené.

(2)

Prepravné obaly určené na prepravu pekárskych výrobkov sa nesmú používať na iné účely.

(3)

Nebalený pekársky výrobok určený na predaj samoobslužným spôsobom sa musí ponúkať na predaj v zariadení ...

(4)

Čerstvé pekárske výrobky a cukrárske výrobky musia byť priestorovo oddelené od rozmrazených výrobkov ...

(5)

Pekársky výrobok a cukrársky výrobok po umiestnení na trh nemožno zmrazovať.

§ 6
Označovanie cukrárskych výrobkov
(1)

Nebalený cukrársky výrobok a cukrársky polotovar určené na predaj musia mať na dostupnom mieste uvedené ...

(2)

Nebalený cukrársky výrobok, ktorý prevádzkovateľ v hotovom stave zmrazí, ale spotrebiteľovi ho ponúka ...

(3)

Cukrársky výrobok vyrábaný dopečením z predpečeného chladeného alebo predpečeného zmrazeného polotovaru ...

§ 7
Členenie a označovanie cestovín

Na obale cestoviny sa musí uviesť

a)

v názve cestoviny jej začlenenie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2,

b)

ak ide o vaječnú cestovinu, množstvo použitých vaječných zložiek v prepočte na celé vajcia a na 1 kg ...

c)

ak ide o nesušenú cestovinu, údaj o tom, že je to nesušená cestovina, podmienky jej skladovania a dátum ...

d)

časový údaj, do ktorého sa po otvorení obalu odporúča spotrebovať, ak ide o cestovinu balenú v ochrannej ...

e)

označenie náplne, ak ide o plnenú cestovinu.

§ 8
Požiadavky na cestovinu

Kvalitatívne požiadavky na cestovinu sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 3.

§ 9
Umiestnenie cestovín na trh
(1)

Cestovina sa musí umiestňovať na trh balená.

(2)

Obal na cestovinu nesmie vizuálne skresľovať svojou farbou farbu cestoviny.

(3)

Nesušená cestovina sa musí skladovať pri teplote najviac 5 oC a vákuovo balená cestovina alebo cestovina ...

§ 10
Dovolená chyba

Dovolená záporná chyba nebaleného pekárskeho výrobku a nebaleného cukrárskeho výrobku je ustanovená ...

§ 11
Prechodné ustanovenie

Pekársky výrobok, cukrársky výrobok a cestovina, ktoré boli vyrobené podľa predpisov platných do 31. ...

§ 12
Záverečné ustanovenie
(1)

Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na ...

(2)

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.3) ...

§ 13
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa štvrtý oddiel „Cestoviny“, piaty oddiel „Pekárske výrobky z obilia“, šiesty oddiel „Špeciálne ...

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 24/2014 Z. z.

  Členenie a označovanie pekárskych výrobkov

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2014 Z. z.

  DOVOLENÉ ZÁPORNÉ CHYBY NEBALENÉHO PEKÁRSKEHO VÝROBKU A NEBALENÉHO CUKRÁRSKEHO VÝROBKU

  *) Pri vážení viacerých kusov je uvedená dovolená záporná chyba pre priemer.

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných ...
 • 3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore