Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Tornali 24/2010 účinný od 01.02.2010

Platnosť od: 23.01.2010
Účinnosť od: 01.02.2010
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné hospodárstvo, Potravinárstvo, Vodné toky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Tornali 24/2010 účinný od 01.02.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 24/2010 s účinnosťou od 01.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali a druhy zakázaných ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o ...

§ 1
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tornali je v okrese Revúca ...

(2)

Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tornali je v okrese Revúca ...

(3)

Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Tornali je uvedený v prílohe ...

(5)

Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené ...

§ 2

Druhy činností zakázaných v ochranných pásmach uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe ...

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2002 Z. z., ktorou sa ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Richard Raši v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 24/2010 Z. z.

  OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V TORNALI

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2010 Z. z.

  OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V TORNALI

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 24/2010 Z. z.

  POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V TORNALI

  Ochranné pásmo I. stupňa v TornaliOchranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade - ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 24/2010 Z. z.

  POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V TORNALI

  Ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali sa ustanovujú na základe výsledkov záverečnej ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 24/2010 Z. z.

  DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ

  A. V ochrannom pásme I. stupňa v Tornali sú zakázané tieto činnosti:

   1. nakladanie s odpadom okrem zberu a odvozu komunálneho odpadu, zriaďovanie skládky odpadov,

   2. vykonávanie chemického posypu komunikácií,

   3. používanie prostriedkov na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prípravkov ...

   4. prepravovanie a skladovanie ropných látok, pohonných látok a chemických látok,

   5. spaľovanie všetkých druhov odpadov,

   6. intenzívny chov zvierat,

   7. vypúšťanie odpadových vôd iným spôsobom ako verejnou kanalizáciou,

   8. budovanie domových studní a iných vodných zdrojov na rôzne účely v kvartérnych sedimentoch, ...

   9. vykonávanie vrtných a výkopových prác bez hydrogeologického posúdenia vplyvu na zdroje minerálnych ...

   10. odoberanie minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B.1)

  B. V ochrannom pásme II. stupňa v Tornali sú zakázané tieto činnosti:

   1. zriaďovanie skládok odpadov,

   2. spaľovanie nebezpečných odpadov,

   3. zriaďovanie veľkokapacitných fariem zvierat,

   4. používanie leteckej aplikácie hnojív a prostriedkov na chemickú ochranu rastlín okrem prostriedkov ...

   5. budovanie nových dopravných zariadení a komunikácií bez podrobného inžinierskogeologického ...

   6. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického ...

   7. vykonávanie geologických prác bez hydrogeologického prieskumu,

   8. vykonávanie lesohospodárskej činnosti v rozpore s osobitným režimom hospodárenia,2)

   9. povoľovanie odberu a odber podzemných vôd bez hydrogeologického posúdenia vplyvu na zdroje minerálnych ...

   10. odoberanie minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B.1)

  C. V čiastkovom pásme s vyšším stupňom ochrany v Tornali sú zakázané okrem činností uvedených ...

   1. nakladanie s odpadom okrem zberu a odvozu komunálneho odpadu,

   2. používanie prostriedkov na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prostriedkov ...

   3. prepravovanie a skladovanie ropných látok, pohonných látok a chemických látok,

   4. vykonávanie vrtných a výkopových prác bez hydrogeologického posúdenia vplyvu na zdroje minerálnych ...

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva ...
 • 2)  § 14 ods. 1 a ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
Načítavam znenie...
MENU
Hore