Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2008 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 233/2011 účinný od 15.10.2020

Platnosť od: 23.07.2011
Účinnosť od: 15.10.2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2008 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 233/2011 účinný od 15.10.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 233/2011 s účinnosťou od 15.10.2020 na základe 278/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 13 zákona č. 131/2002 ...

§ 1
Obal záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce
(1)

Na obale záverečnej práce sa uvádzajú tieto údaje:

a)
názov vysokej školy,
b)
názov fakulty, ak je autor zapísaný na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte,
c)
evidenčné číslo, ak bolo určené,
d)
názov záverečnej práce a podnázov záverečnej práce, ak sa použil,
e)
označenie záverečnej práce
1.
bakalárska práca,
2.
diplomová práca alebo
3.
dizertačná práca,
f)
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora,
g)
rok predloženia záverečnej práce.
(2)

Na obale rigoróznej práce a habilitačnej práce sa uvádzajú údaje podľa odseku 1 písm. a), c), d), f) ...

(3)

Vzor obalu záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2
Titulný list záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce
(1)

Na titulnom liste záverečnej práce sa uvádzajú tieto údaje:

a)
názov vysokej školy,
b)
názov fakulty, ak je autor zapísaný na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte,
c)
názov záverečnej práce a podnázov záverečnej práce, ak sa použil,
d)
označenie záverečnej práce
1.
bakalárska práca,
2.
diplomová práca alebo
3.
dizertačná práca,
e)
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora,
f)
názov študijného programu,
g)
názov študijného odboru,
h)
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly školiteľa alebo vedúceho záverečnej ...
i)
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly konzultanta, ak bol pre záverečnú prácu ...
j)
názov školiaceho pracoviska, ak bolo pre záverečnú prácu určené,
k)
miesto a rok predloženia záverečnej práce.
(2)

Na titulnom liste rigoróznej práce a habilitačnej práce sa uvádzajú údaje podľa odseku 1 písm. a), c), ...

(3)

Vzor titulného listu záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce je uvedený v prílohe č. ...

§ 3
Licenčná zmluva
(1)

Po vložení záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce do informačného systému vysokej ...

(2)

Ak autor v predloženom návrhu licenčnej zmluvy požaduje odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov, súčasne ...

(3)

Ak sa majú sprístupniť posudky k záverečnej práci, rigoróznej práci alebo habilitačnej práci, autor ...

(4)

Návrh licenčnej zmluvy podľa odsekov 1 a 3 sa predkladá prostredníctvom informačného systému vysokej ...

(5)

Licenčné zmluvy sa uzatvárajú prostredníctvom informačného systému vysokej školy, ak vysoká škola nepožaduje ...

(6)

Licenčnú zmluvu možno podpísať aj elektronicky postupom podľa § 8 ods. 8.

(7)

Vysoká škola zasiela prostredníctvom svojho informačného systému prevádzkovateľovi centrálneho registra ...

a)
licenčnej zmluvy k záverečnej práci, rigoróznej práci alebo habilitačnej práci v rozsahu:
1.
meno a priezvisko autora záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce,
2.
názov záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce,
3.
verifikovaný údaj o trvaní odkladnej lehoty,
4.
informácia o možnosti záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu trvalo ukladať na pamäťové ...
b)
licenčnej zmluvy k posudku k záverečnej práci, rigoróznej práci alebo habilitačnej práci v rozsahu:
1.
meno a priezvisko autora posudku,
2.
meno a priezvisko autora záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce,
3.
názov záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce,
4.
vzťah autora posudku k záverečnej práci, rigoróznej práci alebo habilitačnej práci (oponent, školiteľ, ...
5.
informácia o možnosti posudok k záverečnej práci, rigoróznej práci alebo habilitačnej práci trvalo ukladať ...
§ 4
Písomná informácia
(1)

Podstatnými náležitosťami písomnej informácie o záverečnej práci, rigoróznej práci a habilitačnej práci, ...

a)
údaje podľa § 2,
b)
druh umeleckého diela alebo umeleckého výkonu (dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia, architektonické ...
c)
technické parametre diela alebo umeleckého výkonu, najmä
1.
rozmery diela,
2.
druh diela, ak ide o dielo výtvarného umenia (maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia, lept ...
3.
technika a použitý materiál (mramor, epoxid, bronz, akvarel, olejomaľba, gvaš a podobne),
4.
formát obrazu, spôsob záznamu a reprodukcie zvuku a údaj o nosiči, na ktorom je dielo pôvodne zaznamenané, ...
5.
hudobný nástroj, ak ide o hudobný umelecký výkon,
6.
minutáž audiovizuálneho diela, najmä ak ide o výkon herca, režiséra, kameramana, hudobníka,
7.
názov divadla alebo divadelného súboru, ak ide o herecký umelecký výkon,
8.
deň podania umeleckého výkonu.
(2)

Podstatné náležitosti písomnej informácie podľa odseku 1 autor vypĺňa v informačnom systéme vysokej ...

(3)

Písomnú informáciu podľa odseku 1 môže autor záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce ...

§ 5
Čestné vyhlásenie
(1)

Vzor čestného vyhlásenia, ktorým autor záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce preukazuje ...

(2)

Ak je autor v právnom vzťahu s vysokou školou, najmä ako študent, uchádzač v rigoróznom konaní, uchádzač ...

(3)

Ak autor nie je v právnom vzťahu s vysokou školou podľa odseku 2, doručuje čestné vyhlásenie prevádzkovateľovi ...

a)
v listinnej podobe alebo
b)
prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky prevádzkovateľa registra.
(4)

Ak bola záverečná práca, rigorózna práca alebo habilitačná práca, prípadne jej časť vydaná vo viacerých ...

§ 6
Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania
(1)

Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej ...

(2)

Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej ...

(3)

Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania podľa odsekov 1 a 2 obsahuje údaje podľa § 1, korešpondenčnú ...

§ 7
Formát výmeny údajov
(1)

Záverečná práca, rigorózna práca, habilitačná práca a doplnenie písomnej informácie podľa § 4 ods. 3 ...

(2)

Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania podľa § 6 ods. 1 sa vkladá do informačného systému vysokej ...

(3)

Záverečná práca, rigorózna práca, habilitačná práca, posudky k týmto prácam a doplnenie písomnej informácie ...

(4)

Na prenos dátových prvkov pri výmene údajov medzi informačným systémom vysokej školy a informačným systémom ...

a)
jazyka schém XML Schema Definition (XSD) minimálne vo verzii 1.0,
b)
formátu Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) a
c)
špecifikácie znakovej sady Unicode Transformation Format (UTF), a to 8-bitové kódovanie UTF-8.
(5)

Pri popise dátových prvkov podľa § 1 a 2 a v právnych úkonoch podľa § 3 až 6 sa v informačnom systéme ...

§ 8
Spoločné ustanovenia
(1)

Určenie osoby, ktorá právny úkon urobila v informačnom systéme vysokej školy, sa vykonáva prostredníctvom ...

(2)

Informačný systém vysokej školy pri vložení záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce ...

(3)

Záverečné práce, rigorózne práce a habilitačné práce autor odovzdáva vysokej škole aj v listinnej podobe, ...

(4)

Ak je niektorý dokument vytvorený prostredníctvom informačného systému vysokej školy predkladaný aj ...

(5)

Dokumenty podľa § 7 ods. 3 sa zasielajú do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných ...

(6)

Pri právnych úkonoch podľa § 3 až 6 sa pri identifikovaní záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej ...

(7)

Informačný systém vysokej školy umožní autorovi a vysokej škole listinné vyhotovenie právnych úkonov ...

(8)

Ak sa licenčná zmluva alebo čestné vyhlásenie podpisuje elektronicky, na mieste určenom na vlastnoručný ...

a)
údajmi podľa odseku 1 spolu s vyjadrením súhlasu vyznačeným prostredníctvom informačného systému vysokej ...
b)
biometrickými parametrami podpisu vloženými do informačného systému vysokej školy získanými použitím ...
c)
kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formátoch podľa osobitného predpisu.1)
§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. MŠSR-5/2010-071 o vzore ...

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Eugen Jurzyca v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 233/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 05

Poznámky

 • 1)  Príloha vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore