Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. 225/2013 účinný od 18.11.2019


Platnosť od: 15.08.2013
Účinnosť od: 18.11.2019
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD DS EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. 225/2013 účinný od 18.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 225/2013 s účinnosťou od 18.11.2019 na základe 157/2019


Príloha
Príloha č. 1 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.


PODROBNOSTI O OSOBITNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ ZMESI OBSIAHNUTÉ V HRAČKÁCH A CHEMICKÉ VLASTNOSTI HRAČIEK


a)

č. Názov alergénnej vonnej látky podľa medzinárodnej nomenklatúry kozmetických zložiek (INCI) Číslo CAS 1 Olej z koreňa alanu (Inula helenium) 97676-35-2 2 Alylizotiokyanatán 57-06-7 3 Fenylacetonitril 140-29-4 4 4-terc-butylfenol 98-54-4 5 Éterický olej mrlíka (Chenopodium) 8006-99-3 6 2-metyl-3-(-4-izopropylfenyl)propán-1-ol 4756-19-8 7 Dietyl maleát 141-05-9 8 Dihydrokumarín 119-84-6 9 Dihydroxy-3-metylbenzaldehyd 6248-20-0 10 3, 7-Dimetylokt-2-én-1-ol (6, 7-Dihydrogeraniol) 40607-48-5 11 8-terc-butyl-4, 6-dimetylkumarín 17874-34-9 12 2-izopropylmaleát 617-54-9 13 7, 11-Dimetyldodeka-4, 6, 10-trién-3-ón 26651-96-7 14 6, 10-Dimetylundeka-3, 5, 9-trién-2-ón 141-10-6 15 Difenylamín 122-39-4 16 Etyl-akrylát 140-88-5 17 Figový list, v čerstvom stave a prípravky 68916-52-9 18 Trans-hept-2-enál 18829-55-5 19 Trans-1, 1-dietoxyhex-2-én 67746-30-9 20 Trans-1, 1-dimetoxyhex-2-én 18318-83-7 21 7-izopropyl-1, 4a-dimetyltetradekahydrofenantrén-1-metanol 13393-93-6 22 4-etoxyfenol 622-62-8 23 6-Izopropyldekahydronaftalén-2-ol 34131-99-2 24 7-Metoxykumarín 531-59-9 25 4-metoxyfenol 150-76-5 26 4-(4-Metoxyfenyl)but-3-én-2-ón 943-88-4 27 1-(4-Metoxyfenyl)pent-1-én-3-ón 104-27-8 28 Metyl-transbut-2enoát 623-43-8 29 6-Metylkumarín 92-48-8 30 7-Metylkumarín 2445-83-2 31 5-Metylhexán-2, 3-dión 13706-86-0 32 Olej z koreňa rastliny costus (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9 33 7-Etoxy-4-metylkumarín 87-05-8 34 Hexahydrokumarín 700-82-3 35 Peruánsky balzam [výlučok Myroxylon pereirae Klotzsch] 8007-00-9 36 2-Pentylidéncyklohexanón 25677-40-1 37 3, 6, 10-Trimetyl-3, 5, 9-undekatrien-2-ón 1117-41-5 38 Olej z verbeny (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2 39 Ambretové pižmo (4-terc-Butyl-3-metoxy-2, 6-dinitrotoluén) 83-66-9 40 4-fenylbut-3-én-2-ón (benzylidénacetón) 122-57-6 41 2-benzylidénheptanál (Amyl cinnamal) 122-40-7 42 Amyl-(E)-3-fenylprop-2-én-1-ol (Amylcinnamyl alkohol) 101-85-9 43 Benzylalkohol 100-51-6 44 Benzyl-2-hydroxybenzoát (Benzyl salicylát) 118-58-1 45 (E)-3-fenylprop-2-én-1-ol (Cinnamyl alkohol) 104-54-1 46 (E)-3-fenylpropenál (Cinnamal) 104-55-2 47 Citral 5392-40-5 48 Kumarín 91-64-5 49 Eugenol 97-53-0 50 Geraniol 106-24-1 51 7-hydroxycitronelál 107-75-5 52 Hydroxy-metylpentylcyklohexénkarboxaldehyd 31906-04-4 53 Izoeugenol 97-54-1 54 Extrakty z lišajníka dubového 90028-68-5 55 Extrakty z konárnika otrubového (Evernia furfuracea) 90028-67-4

b)

č.  INCI názov alergénnej vonnej látky Číslo CAS 1 4-metoxybenzylalkohol (Anisyl alkohol) 105-13-5 2 Benzyl-benzoát 120-51-4 3 Benzyl-cinamát 103-41-3 4 Citronelol 106-22-9 5 Farnezol 4602-84-0 6 Hexyl-(E)-3-fenylpropenál (Hexyl cinnamaldehyd) 101-86-0 7 2-(4-terc-Butylbenzyl) propanál 80-54-6 8 d-Limonén 5989-27-5 9 Linalol 78-70-6 10 Metyl-heptínkarbonát 111-12-6 11 3-Metyl-4-(2, 6, 6-trimetylcyklohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-ón 127-51-5

c)
Používanie alergénnych vonných látok uvedených v písmene a) bodoch 41 až 55 a alergénnych vonných látok uvedených v písmene b) je povolené v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských hrách a chuťových spoločenských hrách, ak

1.
sú tieto vonné látky jasne označené na obale a ak sa na obale nachádza upozornenie uvedené v prílohe č. 2 bode 10,

2.
výsledná hračka vyrobená dieťaťom v súlade s návodom na použitie spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu1) a

3.
spĺňajú tieto vonné látky požiadavky podľa osobitného predpisu.2)


Čuchové spoločenské hry, kozmetické spoločenské hry a chuťové spoločenské hry nesmú používať deti vo veku do 36 mesiacov a musia byť v súlade s prílohou č. 2 bodom 1.
d)

Prvok mg/kg v suchom, krehkom, práškovom alebo ohybnom materiáli hračky mg/kg v tekutom alebo lepkavom materiáli hračky mg/kg v zoškriabanom materiáli hračky Hliník 5 625 1 406 70 000 Antimón 45 11,3 560 Arzén 3,8 0,9 47 Bárium 1 500 375 18 750 Bór 1 200 300 15 000 Kadmium 1,3 0,3 17 Chróm (III) 37,5 9,4 460 Chróm (VI) 0,02 0,005 0,053 Kobalt 10,5 2,6 130 Meď 622,5 156 7 700 Olovo 2,0 0,5 23 Mangán 1 200 300 15 000 Ortuť 7,5 1,9 94 Nikel 75 18,8 930 Selén 37,5 9,4 460 Stroncium 4 500 1 125 56 000 Cín 15 000 3 750 180 000 Organický cín 0,9 0,2 12 Zinok 3 750 938 46 000


Uvedené medzné hodnoty sa nevzťahujú na hračku alebo jej časti, pri ktorých sa vzhľadom na ich prístupnosť, funkciu, objem alebo hmotnosť jednoznačne vylučuje akékoľvek riziko z dôvodu cmúľania, olizovania, prehltnutia alebo dlhšieho kontaktu s pokožkou, ak sa používajú za podmienok uvedených v § 10 zákona.
e)

Látka Klasifikácia Povolené použitie Nikel CMR 2 V hračkách a častiach hračiek vyrobených z nehrdzavejúcej ocele. V častiach hračiek, ktoré majú viesť elektrický prúd.

f)

Látka č. CAS Limitná hodnota 1. Tris(2-chlóretyl)fosfát TCEP 115-96-8 5 mg/kg (limit obsahu) * 2. Tris[2-chlór-1-(chlórmetyl) etyl]-fosfát TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (limit obsahu) * 3. Tris(2 chlór-1-metyletyl)-fosfát TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (limit obsahu)* 4. Bisfenol A 80-05-7 0,04 mg/l (migračný limit) podľa metód ustanovených v technických normách2a) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. 5. Formamid 75-12-7 20 μg/m3 (emisný limit), a to najviac po 28 dňoch od začiatku emisnej skúšky penových materiálov v hračkách obsahujúcich viac ako 200 mg/kg (medzná hodnota založená na obsahu) 6. 1, 2-benzizotiazol-3(2H)-ón 2634-33-5 5 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách podľa metód stanovených v technických normách2a) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. 7. Reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EC č. 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EC č. 220-239-6) (3:1) 55965-84-9 1 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách 8. 5-chlór-2-metyl-izotiazol-3(2H)-ón 26172-55-4 0,75 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách 9. 2-metylizotiazol-3(2H)-ón 2682-20-4 0,25 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách 10. Fenol 108-95-2 5 mg/l (migračný limit) v polymérnych materiáloch podľa metód ustanovených v technických normách2a) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami 10 mg/kg (limit obsahu) ako konzervačná látka podľa metód ustanovených v technických normách2a) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2009) v znení smernice Komisie 2012/7/EÚ z 2. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 64, 3. 3. 2012).

2.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 681/2013 zo 17. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 195, 18. 07. 2013).

3.
Smernica Komisie 2014/79/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o TCEP, TDCP a TCPP (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).

4.
Smernica Komisie 2014/81/EÚ z 23. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014).

5.
Smernica Komisie 2014/84/EÚ z 30. júna 2014, ktorou sa mení doplnok A k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o nikel (Ú. v. EÚ L 192, 1. 7. 2014).

6.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/2115 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o formamid (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).

7.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/2116 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o benzizotiazolinón (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).

8.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/2117 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chlórmetylizotiazolinón a metylizotiazolinón, a to jednotlivo a v pomere 3:1 (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).

9.
Smernica Rady (EÚ) 2017/738 z 27. marca 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o olovo (Ú. v. EÚ L 110, 27. 04. 2017).

10.
Smernica Komisie (EÚ) 2017/774 z 3. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o fenol (Ú. v. EÚ L 115, 04. 05. 2017).

11.
Smernica Komisie (EÚ) 2017/898 z 24. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A (Ú. v. EÚ L 138, 25. 05. 2017).

12.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/725 zo 16. mája 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chróm (VI) (Ú. v. EÚ L 122, 17. 5. 2018).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore