Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 216/2011 účinný od 01.07.2012

Platnosť od: 14.07.2011
Účinnosť od: 01.07.2012
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 216/2011 účinný od 01.07.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 216/2011 s účinnosťou od 01.07.2012 na základe 169/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona ...

§ 1
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,

b)

regulačným rokom kalendárny rok,

c)

rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje cena,

d)

rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

e)

rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,

f)

množstvom plynu množstvo plynu v objemových jednotkách alebo energetických jednotkách,

g)

objemovou jednotkou 1 m3 plynu1) pri podmienkach uvedených v zmluve o preprave plynu alebo v zmluve ...

h)

skupinou odberateľov plynu odberatelia plynu, u ktorých je rovnaký alebo podobný charakter odberu plynu ...

i)

východiskovým rokom regulačného obdobia rok 2012,

j)

energetickou jednotkou dodané množstvo energie v plyne vyjadrené v jednotkách energie v kilowatthodinách ...

k)

výrobcom tepla odberateľ plynu, ktorý odoberá plyn a preukázateľne vyrába teplo určené pre domácnosť. ...

§ 2
Rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov
(1)

Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je určená podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona ...

a)
náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu odberateľom plynu v domácnosti podľa uzatvorených zmlúv ...
b)
náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa uzatvorených ...
c)
náklady na obstaranie plynu na vlastnú spotrebu plynu a prevádzkové straty plynu v sieti najviac vo ...
d)
technologické náklady zahŕňajúce náklady na energie, suroviny a technologické hmoty,
e)
osobné náklady;5) za oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca ...
f)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,6)
g)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku,7) pričom pri hmotnom majetku sa za oprávnené náklady považujú ...
h)
časti splátok za finančný prenájom hmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti ...
i)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, ...
j)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom ...
k)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky10) na obstaranie hmotného majetku ...
(2)

Oprávnenými nákladmi nie sú

a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku ...
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú ...
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi ...
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,12) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové ...
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,13)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,14)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17) ...
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované ...
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený ...
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania ...
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a učňom,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,21)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných ...
ae)
spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,22)
af)
náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti ...
ag)
straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,
ah)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
§ 3
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)

Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej ...

(2)

Spôsob určenia výšky primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre regulovaný ...

(3)

Výška primeraného zisku za dodávku plynu pre domácnosti je stanovená v § 18 ods. 8. Výška primeraného ...

(4)

Výška primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre regulovaný subjekt, ...

kde

WACC je určená reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie vypočítaná ...

pre rok 2012 je úradom určená miera výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC vo výške 6,04 %,

kde

T je sadzba dane z príjmov na rok t,

E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2010,

D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2010,

RD je reálna cena cudzích zdrojov, prepočítaná priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam ...

RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca

Re = RF + $LEV x (RM - RF)

kde

RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, prepočítaný priemerný výnos päť a viacročných štátnych dlhopisov ...

bLEV je vážený koeficient b, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením ...

kde

bUNLEV je nevážený koeficient b bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov na rok 2012 ...

T je sadzba dane z príjmov na rok t,

D/E je pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu; na rok 2012 je určený vo výške 60 % v prospech cudzieho ...

RM je výkonnosť tržného portfólia určená úradom na rok 2012 vo výške 7,01 %,

(RM – RF) je celková riziková prémia pre rok 2012 určená úradom vo výške 3 %; pre ďalšie roky určená ...

(5)

Hodnoty parametrov pre ďalšie roky, ktoré slúžia na výpočet miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC ...

§ 4
Návrh ceny
(1)

Súčasťou návrhu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu sú:

a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak ...
c)
návrh druhov taríf, ktoré regulovaný subjekt bude fakturovať jednotlivým užívateľom prepravnej siete, ...
d)
údaje potrebné na preverenie taríf vrátane analýzy podľa § 6, prípadne iné potrebné podklady podľa požiadaviek ...
e)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 1 až 5.
(2)

Súčasťou návrhu ceny za pripojenie do prepravnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej ...

a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak ...
c)
podklady a údaje k navrhovanej cene podľa § 14, prípadne iné potrebné podklady podľa požiadaviek úradu. ...
(3)

Súčasťou návrhu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sú:

a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak ...
c)
výška maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu určenej podľa § 10 alebo ...
d)
údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a maximálnej ...
e)
návrh druhov taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, ktoré regulovaný subjekt bude ...
f)
údaje potrebné na preverenie cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a ceny za poskytovanie ...
g)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 6 až 10; pre regulovaný subjekt, ktorého počet odberných miest ...
(4)

Súčasťou návrhu ceny za pripojenie do distribučnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej ...

a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak ...
c)
návrh ceny za pripojenie do distribučnej siete podľa § 15 alebo § 16,
d)
podklady k navrhovanej cene podľa § 15 alebo § 16, prípadne iné potrebné podklady podľa požiadaviek ...
(5)

Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu pre domácnosti sú:

a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak ...
c)
návrh ceny za dodávku plynu pre domácnosti podľa jednotlivých skupín odberateľov plynu v domácnosti ...
d)
údaje potrebné na preverenie cien za dodávku plynu pre domácnosti, najmä predpokladané množstvo dodaného ...
e)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 17 až 20,
f)
výška maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti podľa § 18 alebo § 19.
(6)

Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť sú:

a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak ...
c)
rozsah oprávnených nákladov, ktoré je možné do ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť ...
d)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 21 až 24.
(7)

Súčasťou návrhu ceny za uskladňovanie plynu sú:

a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak ...
c)
návrh porovnateľnej ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu podľa § 22 ods. 3 vrátane spôsobu ...
d)
analýza podľa § 22 ods. 2 vrátane údajov potrebných na jej preverenie,
e)
prehľad o všetkých užívateľoch zásobníka s ich príslušným využitím zásobníka podľa uzatvorených zmlúv ...
f)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 25 a 26.
(8)

Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie sú:

a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak ...
c)
podklady a údaje k navrhovanej cene podľa § 23.
(9)

Návrh ceny podľa § 4 ods. 3 sa predkladá regulovaným subjektom, ktorý postupuje pri návrhu ceny podľa ...

(10)

Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú najmenej na štyri ...

(11)

Pri predkladaní návrhu na zmenu rozhodnutia na zostávajúce obdobie roku t podľa § 14 ods. 6 zákona sa ...

Prístup do prepravnej siete a preprava plynu
§ 5

Cenová regulácia prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý ...

§ 6
(1)

Podkladom k návrhu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t je aj analýza cien ...

(2)

Analýza zahŕňa najmä prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorí používajú vstupno – výstupný tarifný ...

(3)

Porovnateľná cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t zohľadňuje výsledky analýzy ...

§ 7
Postup a podmienky uplatňovania porovnateľnej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu
(1)

Tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t sa navrhujú vo forme vstupno – výstupného ...

(2)

Tarifný systém sa člení na tarify vzťahujúce sa k dennej prepravnej kapacite a tarify vzťahujúce sa ...

(3)

Tarify vzťahujúce sa k dennej prepravnej kapacite sa navrhujú pre dennú prepravnú kapacitu objednanú ...

(4)

Tarify vzťahujúce sa k množstvu skutočne prepraveného plynu zahŕňajú plyn na prevádzkové účely, ktorý ...

(5)

Súčasťou tarifného systému sú aj platby za prekročenie dennej prepravnej kapacity na príslušnom vstupnom ...

(6)

Súčasťou tarifného systému je aj cena za prerušiteľnú kapacitu,27) ktorá je určená v závislosti od pravdepodobnosti ...

Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu
§ 8
Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu regulovaným subjektom, do ktorého distribučnej siete ...
(1)

Cenová regulácia prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu podľa § 8 až 11 sa vzťahuje na regulovaný ...

(2)

Východiskovým rokom je rok 2012, ktorý je súčasne prvým rokom regulačného obdobia.

§ 9
Postup a podmienky uplatňovania maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu ...
(1)

Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú tak, aby celkové plánované ...

(2)

Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa zároveň navrhujú tak, aby neobsahovali ...

(3)

Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú ako viaczložkové tak, ...

§ 10
Výpočet východiskovej maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
(1)

PCDVých je východisková maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách ...

PCDVých = OVých + PNVých + PZVých,

kde

OVých je východisková ročná hodnota odpisov regulovaného subjektu v eurách na objemovú jednotku množstva ...

PNVých sú ročné prevádzkové náklady regulovaného subjektu v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného ...

PZVých je východisková hodnota primeraného zisku regulovaného subjektu určená podľa odseku 2.

(2)

PZvých je východisková hodnota primeraného zisku, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

kde

RABVých je hodnota regulovanej bázy aktív vo východiskovom roku regulačného obdobia v eurách, ktorá ...

a)
majetku regulovaného subjektu z roku 2006 používaného výhradne na regulovanú činnosť, ktorý bol predmetom ...
b)
skutočných investícií v rokoch 2007 až 2010,
c)
plánovaných investícií v roku 2011,
d)
stanovených odpisov na obdobie rokov 2007 až 2010 a plánovaných odpisov na rok 2011,

WACC je určená miera výnosnosti regulačnej bázy aktív podľa § 3 ods. 4 a 5,

QVých je celkový objem množstva distribuovaného plynu vo východiskovom roku regulačného obdobia vypočítaný ...

za roky t-3 a t-2 sa použije skutočný objem distribuovaného plynu,

za rok t-1 sa použije skutočný objem distribuovaného plynu za mesiace január až jún a plánovaný objem ...

za roky t a t+1 sa použije plánovaný objem distribuovaného plynu.

(3)

Ak sa regulovaným subjektom v priebehu východiskového roka predloží návrh na zmenu ceny za prístup do ...

PCDVýchZ = PCDVých + Z,

kde

PCDVýchZ je maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú ...

PCDVých je východisková maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách ...

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu, ktorá odzrkadľuje zmenu ...

§ 11
(1)

Maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu PCDt v eurách na objemovú jednotku ...

kde

OVých je východisková ročná hodnota odpisov podľa § 10 ods. 1,

PNVých je východisková ročná hodnota prevádzkových nákladov podľa § 10 ods. 1,

PZVých je východisková hodnota primeraného zisku podľa § 10 ods. 2,

JPIk je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku k-1 ...

X je faktor efektivity v každom roku regulačného obdobia, ktorého hodnota je 3,5 %,

IDSKt-2 je index dosiahnutého plnenia štandardov kvality, ktorý je stanovený na základe dosiahnutej ...

IMDSt-2 je index miery využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu, ktorý je ...

VPSt-2 je hodnota skutočných ročných výnosov za pripojenie do distribučnej siete v eurách za rok t-2; ...

VDMAXt-2 je hodnota skutočných ročných výnosov za prekročenie zmluvne dohodnutej dennej distribučnej ...

Yt je hodnota vyjadrená v eurách zohľadňujúca

a)
dodatočné náklady na plnenie povinností regulovaného subjektu vyplývajúcich z osobitného predpisu28) ...
b)
hodnotu zmeny nákladov na krytie strát a vlastnej spotreby plynu v sieti v roku t oproti plánovanej ...

POt-1 je hodnota odpisov v eurách zo zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného na zabezpečenie ...

FINVPt je faktor investícií v eurách na rok t vypočítaný podľa vzorca

FINVPt = SOt-2 – POt-2,

kde

SOt-2 je skutočná hodnota odpisov v eurách zo skutočnej hodnoty zaradeného nového dlhodobého majetku ...

POt-2 je plánovaná hodnota odpisov v eurách zo zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného ...

FINVPt sa uplatní po prvýkrát na rok 2014, pre roky 2012 a 2013 sa hodnota FINVPt rovná 0.

Qt je plánovaný objem množstva distribuovaného plynu na rok t.

Všetky hodnoty sa zdôvodňujú analýzami v predloženom cenovom návrhu.

(2)

Ak je hodnota rozdielu JPIk a X nižšia ako 0, na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej ...

(3)

Ak sa regulovaným subjektom v priebehu regulačného roka t predloží návrh na zmenu ceny za prístup do ...

PCDtz = PCDt + Z,

kde

PCDt je maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na objemovú jednotku množstva ...

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu, ktorá odzrkadľuje zmenu ...

§ 12
Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu regulovaným subjektom, do ktorého distribučnej siete ...

Cenová regulácia prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu podľa § 13 sa vzťahuje na regulovaný ...

§ 13
(1)

Maximálne ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú tak, ...

(2)

Maximálne ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa zároveň navrhujú ...

(3)

Maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu At v eurách za objemovú jednotku ...

kde

ONt sú plánované oprávnené náklady v eurách nevyhnutne vynaložené na distribúciu plynu na rok t, určené ...

NPVt je neoprávnený prebytok výnosov v eurách, ktorý predstavuje celkovú sumu neoprávnených výnosov; ...

PZt je primeraný zisk na rok t v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu; najvyššia ...

KLDt je korekčný faktor lokálnej distribúcie plynu pre rok t v eurách na objemovú jednotku množstva ...

QPt je plánovaný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateľov distribučnej siete v objemových ...

QSt je plánovaný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu v objemových jednotkách na rok t,

VPt-2 je výška celkových skutočných výnosov prevádzkovateľa distribučnej siete v eurách za pripojenie ...

JPIk je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku k-1 ...

(4)

Hodnota maximálnych oprávnených nákladov MONt v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

MONt = MJON (QPt + QSt ),

kde

MJON je hodnota maximálnych jednotkových oprávnených nákladov určená vo výške 0,03319 eura na objemovú ...

(5)

Najvyššia hodnota primeraného zisku PZt, ktorá sa môže použiť na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup ...

PZt = 0,00342 + 0,01025 ´ (1 – FNt ),

kde

FNt je koeficient oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách ...

(6)

Koeficient oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na objemovú jednotku ...

kde

DONt-2 je rozdiel výšky skutočných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za ...

(7)

Rozdiel výšky skutočných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 a ...

kde

Nt-2 sú skutočné oprávnené náklady v eurách na distribúciu plynu v roku t-2 určené podľa § 2 ods. 1; ...

Pt-2 je skutočný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateľov distribučnej siete v objemových ...

St-2 je skutočný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu v objemových jednotkách v roku t-2, ...

ONt-2 sú plánované oprávnené náklady v eurách na distribúciu plynu použité pri kalkulácii cien na rok ...

QPt-2 je plánovaný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateľov distribučnej siete v objemových ...

QSt-2 je plánovaný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu v objemových jednotkách na rok t-2. ...

(8)

Korekčný faktor lokálnej distribúcie plynu pre rok t v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného ...

kde

TRt-2 sú celkové skutočné výnosy za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách v roku ...

PAt-2 je prepočítaná cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú ...

(9)

Pre regulovaný subjekt, ktorým sa predkladá návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu ...

a)
rozdielu výšky skutočných nákladov a plánovaných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu ...
b)
korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu rovná 0.
(10)

Na účely výpočtu korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu na rok t sa pri výpočte prepočítanej ...

(11)

Pri výpočte prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 sa použije ...

(12)

Pre regulovaný subjekt, ktorý nemal schválenú cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu ...

a)
rozdielu výšky skutočných nákladov a plánovaných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu ...
b)
korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu rovná 0.
(13)

Ak bola regulovanému subjektu na rok t-2 na základe jeho žiadosti schválená cena za prístup do distribučnej ...

(14)

Regulovaným subjektom sa môže predložiť návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu ...

(15)

Pri výpočtoch podľa odsekov 10 až 13 sa v rokoch 2014 až 2016 použije namiesto priemernej ceny maximálna ...

§ 14
Pripojenie do prepravnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete
(1)

Cenová regulácia pripojenia do prepravnej siete sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje ...

(2)

Maximálna cena za pripojenie plynového zariadenia do prepravnej siete sa určí na základe primeraných ...

a)
na prípravu, projektovanie a stanovenie podmienok pripojenia do prepravnej siete,
b)
na zaobstaranie technických zariadení vybudovaných na prepravnej sieti ako jej neoddeliteľná súčasť ...
c)
na montáž a inštaláciu zariadenia podľa písmena b),
d)
na tlakové a bezpečnostné skúšky zariadenia podľa písmena b),
e)
vzťahujúce sa k administratíve na pripojenie.
(3)

Maximálna cena za pripojenie do prepravnej siete sa určí na základe skutočne vynaložených a preukázaných ...

Pripojenie do distribučnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete
§ 15
(1)

Cenová regulácia pripojenia do distribučnej siete sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje ...

(2)

Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete na východiskový rok regulačného obdobia sa vypočíta ...

(3)

Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete vo východiskovom roku regulačného obdobia obsahuje ...

a)
spojené so stanovením podmienok pripojenia do distribučnej siete,
b)
spojené s kontrolou žiadosti o realizáciu pripojenia odberného plynového zariadenia do distribučnej ...
c)
iné náklady spojené s geodetickým zameraním, revíznou správou a dokumentáciou plynového zariadenia.
(4)

Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete sa navrhuje osobitne pre odberateľov plynu v domácnosti ...

(5)

Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu v domácnosti CPDSDt na roky ...

kde

CPDSDt-1 je maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu v domácnosti v ...

JPIt je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 ...

(6)

Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu mimo domácnosti CPDSt na roky ...

kde

CPDSt-1 je maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu mimo domácnosti ...

JPIt je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 ...

(7)

Skutočné výnosy a náklady regulovaného subjektu súvisiace s pripojením do distribučnej siete sa evidujú ...

(8)

Ak sa regulovaným subjektom podáva prvýkrát návrh ceny na iný rok regulačného obdobia, ako je rok 2012, ...

§ 16
(1)

Cenová regulácia pripojenia nových výrobcov plynu do distribučnej siete sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ...

(2)

Cena za pripojenie ťažobnej siete výrobcu plynu do distribučnej siete sa určí ako maximálna cena na ...

a)
na prípravu, projektovanie a stanovenie podmienok pripojenia do distribučnej siete,
b)
nákladov na zaobstaranie a montáž technických zariadení vybudovaných na distribučnej sieti na účel zabezpečenia ...
c)
na prepojenie medzi distribučnou sieťou a ťažobnou sieťou výrobcu plynu,
d)
na tlakové a bezpečnostné skúšky zariadenia podľa písmena b),
e)
vztiahnutých na potrebnú administratívu na pripojenie.
(3)

Maximálna cena za pripojenie ťažobnej siete výrobcu plynu do distribučnej siete sa určí individuálne ...

(4)

Maximálna cena za pripojenie výrobcu biometánu do distribučnej siete sa určí na základe skutočne vynaložených ...

Dodávka plynu pre domácnosti
§ 17
(1)

Cenová regulácia dodávky plynu pre domácnosti sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn odberateľom ...

(2)

Jednotlivé skupiny odberateľov plynu v domácnosti sú vymedzené na základe odberných pásiem zohľadňujúcich ...

(3)

Cena za dodávku plynu pre domácnosti v jednotlivých skupinách odberateľov plynu v domácnosti je určená ...

(4)

Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti obsahuje

a)
náklady na nákup plynu pre domácnosti odvodené z celkových nákladov na nákup plynu, vychádzajúce zo ...
b)
náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre domácnosti,
c)
náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre domácnosti,
d)
náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre domácnosti,
e)
náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu potrebné na zabezpečenie dodávky plynu pre domácnosti,
f)
primeraný zisk z dodávky plynu pre domácnosti.
(5)

Regulovaný subjekt, ktorý v roku t dodáva plyn pre menej ako 500 000 domácností, predloží návrh ceny ...

(6)

Ak regulovaný subjekt, ktorý v roku t dodáva plyn pre menej ako 500 000 domácností, nepostupuje podľa ...

§ 18
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti
(1)

Cenová regulácia dodávky plynu pre domácnosti podľa tohto paragrafu sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ...

(2)

Maximálna východisková cena za dodávku plynu pre domácnosti CDODPVých v eurách na jednotku množstva ...

CDODPVých = CKPt + CPSt + CDSt + CSPt + CDDt + CPZt,

kde

CKPt sú náklady na nákup plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 6,

CPSt sú náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku množstva plynu ...

CDSt sú náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku množstva plynu ...

CSPt sú náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu v eurách na jednotku ...

CDDt sú náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu pre odberateľov plynu v domácnosti v eurách na jednotku ...

CPZt je primeraný zisk určený podľa odseku 8.

(3)

CPSt sa určia ako podiel plánovaných nákladov dodávateľa plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu ...

(4)

CDSt sa určia ako podiel plánovaných nákladov dodávateľa plynu za prístup do vysokotlakovej distribučnej ...

(5)

CSPt sa vypočíta podľa vzorca

kde

PNSDt sú plánované náklady v eurách na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu ...

PRQTt je plánované množstvo dodaného plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem odberateľov plynu, ktorí ...

(6)

CKPt sa vypočíta podľa vzorca

kde

PCNNPt sú celkové plánované náklady v eurách na nákup plynu na rok t vyplývajúce zo všetkých zmlúv o ...

PRQTt je celkové plánované množstvo nakúpeného plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých odberateľov ...

CENCG,t je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej ...

(7)

CDDt sa určia ako podiel celkových plánovaných oprávnených nákladov podľa § 2 ods. 1 okrem nákladov ...

(8)

CPZt je najvyššia miera primeraného zisku, ktorý je možné zahrnúť do maximálnej ceny za dodávku plynu ...

(9)

Ak sa v priebehu východiskového roku 2012 regulovaným subjektom predloží návrh na zmenu ceny za dodávku ...

CDODPVýchZ = CDODPVých + Z,

kde

CDODPVých je maximálna východisková cena za dodávku plynu pre domácnosti v eurách na jednotku množstva ...

Z je hodnota zmeny v eurách na jednotku množstva plynu, ktorá odzrkadľuje zmenu ekonomických parametrov, ...

§ 19
(1)

Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti CDODPt v eurách na jednotku množstva plynu na roky nasledujúce ...

kde

CDODP Vých je maximálna východisková cena za dodávku plynu pre domácnosti v eurách na jednotku množstva ...

CDDt je hodnota nákladov obchodnej činnosti dodávateľa plynu v eurách na jednotku množstva plynu určená ...

JPIk je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku k-1 ...

X je faktor efektivity v každom roku regulačného obdobia, ktorého hodnota je 3,5 %,

Ydt je súčet hodnôt

a)
rozdielu plánovanej nákupnej ceny plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t a plánovanej nákupnej ...
b)
rozdielu plánovanej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku množstva ...
c)
rozdielu plánovanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku množstva ...
d)
rozdielu plánovanej ceny za uskladňovanie plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t a plánovanej ...
e)
mimoriadnych nákladov regulovaného subjektu na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných ...

IDSKt-2 je index dosiahnutého plnenia štandardov kvality, ktorý je stanovený na základe dosiahnutej ...

Hodnota Ydt sa zdôvodňuje analýzami v predloženom cenovom návrhu.

(2)

Pri návrhu ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa použijú ustanovenia odseku 1 a § 17 ods. 2 a 3. Ak ...

(3)

Ak sa regulovaným subjektom v priebehu regulačného roka t predloží návrh na zmenu ceny za dodávku plynu ...

CDODPtz = CDODPt + Z,

kde

CDODPt je maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti v eurách na jednotku množstva plynu na rok ...

Z je hodnota zmeny v eurách na jednotku množstva plynu, ktorá odzrkadľuje zmenu ekonomických parametrov, ...

Dodávka plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť
§ 20

Cenová regulácia dodávky plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ...

§ 21
(1)

Jednotlivé skupiny výrobcov tepla sú vymedzené na základe odberných pásiem zohľadňujúcich charakter ...

(2)

Pri tvorbe ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť regulovaným subjektom sa zohľadní ...

(3)

Cena za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť na rok t obsahuje

a)
náklady na nákup plynu dodávateľa plynu pre výrobcov tepla na rok t odvodené z celkových nákladov na ...
b)
náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu dodávateľa plynu pre výrobcov tepla na rok t ...
c)
náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu dodávateľa plynu pre výrobcov tepla na ...
d)
náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre výrobcov tepla na rok t ...
e)
náklady dodávateľa plynu na dodávku plynu pre výrobcov tepla na rok t stanovené podľa § 2 ods. 1 okrem ...
f)
primeraný zisk z dodávky plynu pre výrobcov tepla na rok t kalkulovaný vo výške 0,80 eura za 1 MWh alebo ...
§ 22
Prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu
(1)

Cenová regulácia prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý ...

(2)

Podkladom k návrhu ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu je aj analýza cien za prístup ...

(3)

Porovnateľná cena za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu na rok t sa navrhuje ako

a)
maximálna cena za pevnú uskladňovaciu kapacitu,34) ktorá je určená pracovným objemom v objemových jednotkách ...
b)
maximálna cena za poskytnutie jednotlivej služby, ktorou môže byť pracovný objem v objemových jednotkách ...
c)
maximálna cena za iné služby, ktoré sú regulované podľa zákona a sú poskytované prevádzkovateľom zásobníka. ...
(4)

Maximálne ceny podľa odseku 3 sa súčasne navrhujú aj v energetických jednotkách.

(5)

Ceny podľa odseku 3 sa vzťahujú spravidla na obdobie, ktoré sa začína 1. mája roku t a končí sa 30. ...

§ 23
Dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie
(1)

Cenová regulácia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie sa vzťahuje na dodávku plynu, ktorú uskutočňuje ...

(2)

Odberatelia plynu sa dodávateľom poslednej inštancie zaradia do tarifných skupín určených na základe ...

(3)

Maximálna cena za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie pre odberateľov plynu obsahuje

a)
náklady na nákup plynu pre odberateľov plynu určené pre obdobie dodávky plynu v režime poslednej inštancie; ...
b)
náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu odvodené z nákladov dodávateľa ...
c)
náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu odvodené z nákladov ...
d)
náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre odberateľov plynu odvodené ...
e)
náklady dodávateľa plynu spojené s dodávkou plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie ...
f)
primeraný zisk z dodávky plynu pre odberateľov plynu vo výške 0,80 eura za 1 MWh alebo 0,00848 eura ...
§ 24

Ak nebude návrh ceny na rok t v konaní o cenovej regulácii úradom schválený do 31. decembra roku t-1, ...

§ 25
Prechodné ustanovenie

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2012.

§ 26
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje ...

§ 27
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2011 okrem § 26, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Jozef Holjenčík v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa prepravnej siete na vstupe do prepravnej siete

  Prevziať prílohu - Tlačivo 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa prepravnej siete na výstupe z prepravnej siete

  Prevziať prílohu - Tlačivo 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Bilancia prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siste na výstupe z prepravnej siete

  Prevziať prílohu - Tlačivo 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Bilancia prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siste na vstupe do prepravnej siete

  Prevziať prílohu - Tlačivo 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Ročná bilancia vlastnej spotreby a strát v preprave plynu

  Prevziať prílohu - Tlačivo 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa distribučnej siete na vstupe do distribučnej siete

  Prevziať prílohu - Tlačivo 06

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa distribučnej siete na výstupe z distribučnej siete

  Prevziať prílohu - Tlačivo 07

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Ročná bilancia vlastnej spotreby a strát v distribúcii plynu

  Prevziať prílohu - Tlačivo 08

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o spoločných nákladoch prevádzkovateľa a distribučnej siete

  Prevziať prílohu - Tlačivo 09

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o nákladoch prevádzkovateľa distribučnej siete

  Prevziať prílohu - Tlačivo 10

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu

  Prevziať prílohu - Tlačivo 11

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje potrebné na výpočet korekčného faktora

  Prevziať prílohu - Tlačivo 12

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Opravnené náklady na distribúciu plynu v členení podľa § 2

  Prevziať prílohu - Tlačivo 13

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Oprávnené náklady na distribúciu plynu v členení podľa účtovnej osnovy

  Prevziať prílohu - Tlačivo 14

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje potrebné na určenie osobných nákladov za distribúciu plynu - priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca

  Prevziať prílohu - Tlačivo 15

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o predaji plynu a dodávke plynu

  Prevziať prílohu - Tlačivo 16

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o počte odberateľov a množstve dodaného plynu odberateľom plynu v domácnosti

  Prevziať prílohu - Tlačivo 17

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o nákupe plynu

  Prevziať prílohu - Tlačivo 18

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o spoločných nákladoch dodávateľa plynu domácnostiam

  Prevziať prílohu - Tlačivo 19

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o nákladoch dodávateľa plynu domácnostiam podľa § 18 ods. 7

  Prevziať prílohu - Tlačivo 20

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o počte výrobcov tepla a množstve dodaného plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť

  Prevziať prílohu - Tlačivo 21

  Príloha č. 22 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o predaji plynu a dodávke plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť

  Prevziať prílohu - Tlačivo 22

  Príloha č. 23 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o spoločných nákladoch dodávateľa plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť

  Prevziať prílohu - Tlačivo 23

  Príloha č. 24 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Údaje o nákladoch dodávateľa plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa § 21 ods. 3 písm. e)

  Prevziať prílohu - Tlačivo 24

  Príloha č. 25 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Súhrnný tok plynu v zásobníku

  Prevziať prílohu - Tlačivo 25

  Príloha č. 26 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.

  Prehľad o pridelenej uskladňovacej kapacite užívateľom zásobníka

  Prevziať prílohu - Tlačivo 26

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. c) bod 32 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
 • 2)  § 2 písm. t) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá ...
 • 3)  § 2 písm. s) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
 • 4)  § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 559/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 5)  § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
 • 7)  § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. § 28 zákona č. 431/2002 ...
 • 8)  § 27 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 9)  § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11)  § 23 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 13)  § 76 Zákonníka práce.
 • 14)  § 152 Zákonníka práce.
 • 15)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov ...
 • 17)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a ...
 • 18)  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 19)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20)  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
 • 23)  § 2 písm. a) bod 15 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona ...
 • 26)  § 10 ods. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
 • 27)  Čl. 2 ods. 1 bod 13 a čl. 14 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ...
 • 28)  § 14 ods. 12 a 14 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 11a zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 30)  § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
 • 31)  § 2 písm. r) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
 • 32)  § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
 • 33)  § 2 písm. m) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
 • 34)  § 2 písm. n) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.
 • 35)  § 20a a § 69a ods. 8 písm. b) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore