Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty 216/2005 účinný od 01.06.2005

Platnosť od: 27.05.2005
Účinnosť od: 01.06.2005
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty 216/2005 účinný od 01.06.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 216/2005 s účinnosťou od 01.06.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Malé Karpaty (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bratislava III v katastrálnych územiach Rača a ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 50 633,6 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú ...

§ 2
(1)

Za zakázané činnosti,1) ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

vykonávanie výchovnej a obnovnej ťažby,2) zalesňovania,3) ochrany lesa4) a sústreďovania dreva5) ...

b)

vykonávanie obnovnej ťažby iným spôsobom ako účelovým výberom v lesoch ochranných a lesoch ...

c)

obnovná ťažba veľkoplošnou formou podrastového hospodárskeho spôsobu a holorubným hospodárskym ...

d)

odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak určí štátny orgán ochrany ...

e)

umiestňovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zvážnice,

f)

budovanie a vyznačenie turistického chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy alebo cyklotrasy. ...

(2)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

lesohospodárska činnosť a realizácia poľnohospodárskych prác od 15. februára do 15. júla vykonávaná ...

b)

odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak určí orgán ochrany prírody, ...

c)

rozorávanie trvalých trávnych porastov.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a časti chráneného vtáčieho ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

László Miklós v. r.

Poznámky

  • 1)  § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ...
  • 2)  STN 48 0001: 2003 Terminológia v lesnom hospodárstve. Hospodárska úprava lesa. Termíny a definície. ...
  • 3)  STN 48 0015: 2003 Terminológia v lesnom hospodárstve. Lesníckotechnické meliorácie. Termíny a ...
  • 4)  STN 48 0003: 2003 Terminológia v lesnom hospodárstve. Ochrana lesa. Termíny a definície.
  • 5)  STN 47 0005-1: 2003 Lesnícke lanovky. Terminológia a kategorizácia.
  • 6)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave ...
  • 7)  § 4 ods. 2 a § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore