Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie 21/2012 účinný od 01.02.2012

Platnosť od: 31.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie 21/2012 účinný od 01.02.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 21/2012 s účinnosťou od 01.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 2 písm. c) zákona č. 362/2011 ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok podľa ...

§ 2
(1)

Internetový výdaj zahŕňa tieto činnosti:

a)

zverejnenie informácie o internetovom výdaji,

b)

objednanie zásielky prostredníctvom elektronického formulára objednávky,

c)

registrácia elektronickej objednávky,

d)

balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy,

e)

vybavenie reklamácie,

f)

vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok.

(2)

Údaje týkajúce sa internetového výdaja a činnosti pri výkone internetového výdaja, ktoré sú ...

(3)

Požiadavky správnej lekárenskej praxe podľa § 21 ods. 7 zákona sa vzťahujú aj na internetový ...

(4)

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni ...

a)

každej objednávke bola priradená jednoznačná identifikácia zásielky prostredníctvom jedinečného ...

b)

prípravu a zabalenie zásielky, ktorej obsahom je liek, vykonala osoba oprávnená vydávať lieky ...

c)

prípravu a zabalenie zásielky, ktorej obsahom je zdravotnícka pomôcka, vykonala osoba oprávnená ...

d)

pracovné postupy pri internetovom výdaji určoval, schvaľoval a kontroloval odborný zástupca držiteľa ...

e)

bol vypracovaný a vedený systém zaznamenávania reklamácie liekov a zdravotníckych pomôcok,

f)

bol vypracovaný reklamačný poriadok pre internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok,

g)

bola vedená evidencia údajov o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok v tomto rozsahu: ...

1.

dátum prijatia objednávky,

2.

dátum odoslania zásielky s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá zásielku podľa objednávky ...

3.

spôsob a dátum vybavenia reklamácie,

h)

objednávka vykonaná cez webové sídlo bola zabezpečená podľa osobitného predpisu.1)“

§ 3
a)

sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom internetového výdaja, s uvedením ...

b)

cenu liekov a zdravotníckych pomôcok,

c)

poplatok za doručenie zásielky,

d)

lehotu odoslania a spôsob doručenia zásielky,

e)

poučenie o obchodných podmienkach,

f)

poučenie o možnosti zrušenia objednávky,

g)

poučenie o reklamácii zásielky,

h)

informáciu o možnosti odstúpenia od zmluvy,

i)

informáciu o čase viazanosti ponuky,

j)

odkaz na webové sídlo Národného centra zdravotníckych informácií,2) na ktorom je podľa § 7 ...

k)

telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia ...

l)

adresu umiestnenia prevádzkarne verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, v ktorej ...

§ 4
(1)

Internetový výdaj sa vykonáva na základe vyplnenej objednávky podanej prostredníctvom elektronického ...

(2)

Formulár objednávky obsahuje

a)

identifikačné údaje o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej ...

1.

názov verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok,

2.

adresu umiestnenia prevádzkarne verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok,

3.

telefónne číslo verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok,

4.

názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je držiteľom povolenia ...

5.

číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni ...

6.

kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti,

b)

identifikačné údaje o objednávateľovi v tomto rozsahu:

1.

názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je objednávateľom ...

2.

elektronickú adresu objednávateľa,

3.

telefónne číslo objednávateľa,

c)

identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o objednávateľovi, v tomto rozsahu: ...

1.

názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je objednávateľom ...

2.

elektronickú adresu odberateľa,

3.

telefónne číslo odberateľa,

d)

identifikačné údaje o objednávanom lieku alebo zdravotníckej pomôcke v tomto rozsahu:

1.

názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

2.

liekovú formu, ak ide o liek,

3.

množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek,

4.

veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

5.

počet balení,

e)

číslo objednávky,

f)

dátum prijatia objednávky,

g)

meno a priezvisko osoby, ktorá prijala objednávku,

h)

potvrdenie prijatia objednávky podanej podľa odseku 1.

(3)

Údaje podľa odseku 2 písm. a) uvedie držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti ...

(4)

Na vybavenie objednávky je potrebné, aby objednávateľ vo formulári objednávky uviedol všetky ...

(5)

Tlačivo lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu sa nepovažuje za formulár objednávky.

§ 5
(1)

Zásielka sa musí zabaliť a prepraviť tak, aby boli dodržané požiadavky uvedené v Európskom ...

a)

sa zabránilo rozbitiu, rozliatiu, poškodeniu alebo strate obsahu zásielky,

b)

bola počas prepravy dodržaná teplota podľa údajov od výrobcu lieku alebo výrobcu zdravotníckej ...

c)

bol obsah zásielky chránený pred pôsobením priameho slnečného svetla, vlhkosti, mikroorganizmov ...

d)

na prepravu liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorých uchovávanie si vyžaduje kontrolované teplotné ...

e)

obalový materiál obsahoval údaje o dátume a čase odovzdania zásielky na odoslanie,

f)

pred zabalením zásielky bola zabezpečená kontrola jej obsahu,

g)

bola zabezpečená jednoznačná identifikácia zásielky prostredníctvom jedinečného čísla zásielky ...

h)

bolo zabezpečené sledovanie priebehu vybavenia objednávky objednávateľom zásielky prostredníctvom ...

(2)

Zásielka musí byť zabalená v kartónovom obale s hrúbkou každej steny minimálne tri mm so zabezpečením ...

(3)

Súčasťou zásielky je aj dodací list, na ktorom držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej ...

a)

o lieku, ktorý je obsahom zásielky, s uvedením názvu lieku, liekovej formy, množstva liečiva v ...

b)

o zdravotníckej pomôcke, ktorá je obsahom zásielky, s uvedením názvu zdravotníckej pomôcky, ...

(4)

Ak ide o osobné doručovanie zásielky osobou v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k držiteľovi ...

§ 6
(1)

Liek možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje

a)

liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ...

b)

iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c)

liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania ...

d)

poškodený vnútorný obal lieku,

e)

liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa ...

f)

liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

(2)

Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje ...

a)

poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b)

iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c)

zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d)

zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e)

zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku. ...

(3)

Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú ...

(4)

Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie

a)

odovzdaním vo verejnej lekárni, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto ...

b)

odovzdaním vo výdajni zdravotníckych pomôcok, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca túto ...

c)

zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú ...

d)

zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu ...

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2010 Z. z., ktorou sa ...

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Ivan Uhliarik v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 21/2012 Z. z.

  ÚDAJE TÝKAJÚCE SA INTERNETOVÉHO VÝDAJA A ČINNOSTI PRI VÝKONE INTERNETOVÉHO VÝDAJA, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU DRŽITEĽA POVOLENIA NA POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI VO VEREJNEJ LEKÁRNI ALEBO VO VÝDAJNI ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

  V prevádzkovom poriadku držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej ...

  1. obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň ...

  2. číslo a deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti ...

  3. titul, meno a priezvisko farmaceuta zodpovedného za internetový výdaj,

  4. titul, meno a priezvisko ostatných osôb zabezpečujúcich činnosti pri internetovom výdaji,

  5. názov softvérového vybavenia určeného na zabezpečovanie internetového výdaja a názov webového ...

  6. spôsob evidencie prijatia objednávky, spracovania objednávky, odoslania zásielky a vybavenia ...

  7. časový harmonogram na vybavenie, zabalenie a odoslanie zásielky,

  8. spôsob sledovania prepravy zásielky,

  9. spôsob komunikácie s objednávateľom.

Poznámky

 • 1)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné ...
 • 2)  § 45 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 3)  Rozhodnutie Rady zo 16. júna 1994, ktorým sa v mene Európskeho spoločenstva prijíma Dohovor o vypracovaní ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore