Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 21/2011 účinný od 01.10.2012

Platnosť od: 29.01.2011
Účinnosť od: 01.10.2012
Autor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 21/2011 účinný od 01.10.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 21/2011 s účinnosťou od 01.10.2012 na základe 281/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu vlády Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní ...

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri ...

§ 2
(1)

Komisia sa zriaďuje ako poradný orgán vedúceho úradu vlády pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie ...

(2)

Gestorom činnosti komisie (ďalej len „gestor“) je vedúci zamestnanec príslušného odborného útvaru úradu ...

(3)

Ak treba, na zabezpečenie účelu poskytovania dotácie môže byť zriadených viacero komisií.

(4)

Gestor podľa odseku 2 môže vydať štatút komisie a rokovací poriadok komisie.

§ 3
(1)

Komisia má najmenej troch členov. Tvorí ju predseda komisie (ďalej len „predseda“), podpredseda komisie ...

(2)

Funkčné obdobie člena je dvojročné. Členstvo v komisii zaniká uplynutím funkčného obdobia. Člena môže ...

(3)

Pred uplynutím funkčného obdobia členstvo v komisii zaniká

a)
vzdaním sa členstva,
b)
úmrtím člena,
c)
skončením štátnozamestnaneckého pomeru člena na úrade vlády,
d)
odvolaním.
(4)

Odvolaním členstvo v komisii sa končí,

a)
ak člen prestane spĺňať predpoklady podľa § 7 ods. 1 zákona,
b)
pri opakovanej neúčasti člena na rokovaní a práci komisie bez predloženia náležitého ospravedlnenia,
c)
ak člen nerešpektuje organizačné pokyny podľa § 4 písm. g),
d)
ak člen nezachová mlčanlivosť podľa § 4 písm. h),
e)
ak tak rozhodne vedúci úradu vlády.
(5)

Členom je odborník z vecne príslušnej oblasti, ktorý môže byť z úradu vlády, z vecne príslušného ministerstva, ...

(6)

Členov vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády na návrh príslušného ministra a gestora.

(7)

Predseda

a)
vedie rokovanie komisie,
b)
zodpovedá za činnosť komisie,
c)
schvaľuje záznam a protokol o rozhodnutí komisie o odporúčaní alebo neodporúčaní žiadosti o poskytnutie ...
d)
ak treba, prizýva na rokovanie komisie ďalšieho odborníka, ktorý nemá hlasovacie právo.
(8)

Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomností v plnom rozsahu jeho práv a povinností.

§ 4
Člen
a)

sa zúčastňuje na rokovaní komisie,

b)

vyjadruje sa k prerokovávaným bodom programu rokovania komisie,

c)

predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania komisie a v súvislosti ...

d)

má k dispozícii kópie materiálov prerokovávaných v komisii, ako aj dokumentov súvisiacich s prácou komisie, ...

e)

posudzuje predložené žiadosti o poskytnutie dotácie a projekty,

f)

hlasuje o predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie,

g)

rešpektuje organizačné pokyny vedúceho úradu vlády a predsedu v súvislosti s prácou komisie,

h)

zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena alebo ...

§ 5
Gestor zabezpečuje
a)

organizačne a administratívne rokovanie komisie,

b)

evidenciu žiadostí o poskytnutie dotácie,

c)

predloženie projektov na rokovanie komisie podľa § 6 ods. 1 až 3 zákona,

d)

vyhotovenie záznamu z rokovania komisie a protokolu k žiadostiam o poskytnutie dotácie, o ktorých komisia ...

e)

vyhotovenie kontrolného listu predbežnej finančnej kontroly,

f)

prípravu zmluvy o poskytnutí dotácie,

g)

zverejnenie informácie o odporúčaných a neodporúčaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na webovom ...

h)

úplnosť podkladov na rokovanie komisie podľa zákona,

i)

ak ide o fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo ...

1.

názov a sídlo subjektu, ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu,

2.

účel a projekt, na ktorý bola žiadateľovi dotácia poskytnutá,

3.

výšku požadovanej dotácie,

4.

výšku poskytnutej dotácie,

j)

pri dotácii, ktorá je priamou formou štátnej pomoci, písomné stanovisko o tom, že vykonal analýzu dodržania ...

§ 6
(1)

Termín rokovania komisie stanovuje gestor. Rokovanie komisie sa uskutočňuje najneskôr dva mesiace po ...

(2)

Rokovanie komisie je neverejné.

(3)

Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov, pričom jedným ...

(4)

Na rokovaní komisie gestor zabezpečuje informovanie členov o výške sumy z rozpočtu verejnej správy vyčlenenej ...

(5)

Písomný záznam o priebehu rokovania komisie obsahuje prezenčnú listinu členov, ktorí sa zúčastnili rokovania ...

§ 7
(1)

Kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie obsahuje záväzná metodika, ktorá je neoddeliteľnou ...

(2)

Členovia sú nezávislí a rozhodujú podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie ...

(3)

O odporúčaní alebo neodporúčaní žiadostí o poskytnutie dotácie komisia rozhoduje hlasovaním.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Viktor Nižňanský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore