Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 21/2009 účinný od 01.02.2009

Platnosť od: 31.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 21/2009 účinný od 01.02.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 21/2009 s účinnosťou od 01.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 7, § 31a ods. 4, § 35 ods.12 a § 35e ...

§ 1
(1)

Ročná správa o výsledkoch následných finančných kontrol obsahuje

a)

názov, identifikačné číslo a sídlo ústredného orgánu,1) ktorý predkladá ročnú správu o ...

b)

celkový počet vykonaných následných finančných kontrol,

c)

počet následných finančných kontrol vykonaných v spolupráci s inými kontrolnými orgánmi s ...

d)

názov a sídlo kontrolovaného subjektu, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a miesto podnikania ...

e)

stručný opis jednotlivých kontrolných zistení s uvedením označenia porušených ustanovení všeobecne ...

1.

nevykonanie predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly, ak mala byť vykonaná, ...

2.

nesplnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých ...

3.

porušenie finančnej disciplíny2) vrátane uložených sankcií,

4.

kontrolné zistenia oznámené orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným ...

5.

porušenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku ...

6.

kontrolné zistenia neuvedené v prvom až piatom bode týkajúce sa nedostatkov, ktoré môžu mať ...

f)

opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ...

g)

vyhlásenie štatutárneho zástupcu ústredného orgánu, že údaje uvedené v ročnej správe o výsledkoch ...

h)

dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o výsledkoch následných finančných kontrol,

i)

meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca ústredného orgánu, ktorý ročnú správu o výsledkoch ...

j)

meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu ústredného orgánu,

k)

odtlačok pečiatky ústredného orgánu.

(2)

V ročnej správe o výsledkoch následných finančných kontrol sa uvádzajú kontrolné zistenia ...

(3)

Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o výsledkoch následných finančných kontrol ...

(4)

Súčasťou ročnej správy o výsledkoch následných finančných kontrol je výkaz o výsledkoch ...

§ 2
(1)

Ročná správa o činnosti nezávislej vnútornej organizačnej jednotky zloženej z vnútorných audítorov ...

a)

názov útvaru vnútorného auditu, ktorý predkladá ročnú správu o činnosti útvaru vnútorného ...

b)

počet vykonaných jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len „audítorská akcia“) v auditovaných ...

c)

metódy a postupy použité pri vykonávaní audítorskej akcie,

d)

počet audítorských akcií vykonaných v súčinnosti s iným ústredným orgánom s uvedením názvu ...

e)

názov, identifikačné číslo a sídlo auditovaného subjektu,

f)

stručný opis jednotlivých zistení nepriaznivo ovplyvňujúcich činnosť auditovaného subjektu ...

1.

identifikovaných nedostatkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah môžu závažným spôsobom ...

2.

porušení finančnej disciplíny,2)

3.

nedostatkov oznámených orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa ...

4.

porušení povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku ...

5.

nesplnení odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov navrhnutých na základe zistení predchádzajúcich ...

6.

zistení neuvedených v prvom až piatom bode týkajúcich sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné ...

g)

odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov,

h)

vyhlásenie vedúceho útvaru vnútorného auditu, že údaje uvedené v ročnej správe o činnosti ...

i)

dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o činnosti útvaru vnútorného auditu,

j)

meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca útvaru vnútorného auditu, ktorý ročnú správu o ...

k)

meno, priezvisko a podpis vedúceho útvaru vnútorného auditu.

(2)

V ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu sa uvádzajú zistenia identifikované audítorskými ...

(3)

Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu toho ...

(4)

Súčasťou ročnej správy o činnosti útvaru vnútorného auditu je výkaz o činnosti útvaru vnútorného ...

§ 3
(1)

Ročná správa o činnosti samostatného zamestnanca ústredného orgánu vykonávajúceho vnútorný ...

a)

meno a priezvisko samostatného vnútorného audítora, ktorý predkladá ročnú správu o činnosti ...

b)

počet vykonaných audítorských akcií v auditovaných subjektoch vrátane zamerania audítorskej ...

c)

metódy a postupy použité pri vykonávaní audítorskej akcie,

d)

počet audítorských akcií vykonaných v súčinnosti s iným ústredným orgánom s uvedením názvu ...

e)

názov, identifikačné číslo a sídlo auditovaného subjektu,

f)

stručný opis jednotlivých zistení nepriaznivo ovplyvňujúcich činnosť auditovaného subjektu ...

1.

identifikovaných nedostatkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah môžu závažným spôsobom ...

2.

porušení finančnej disciplíny,2)

3.

nedostatkov oznámených orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa ...

4.

porušení povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku ...

5.

nesplnení odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov navrhnutých na základe zistení predchádzajúcich ...

6.

zistení neuvedených v prvom až piatom bode týkajúcich sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné ...

g)

odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov,

h)

vyhlásenie samostatného vnútorného audítora, že údaje uvedené v ročnej správe o činnosti ...

i)

dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o činnosti samostatného vnútorného audítora,

j)

meno, priezvisko a podpis samostatného vnútorného audítora, ktorý ročnú správu o činnosti samostatného ...

(2)

V ročnej správe o činnosti samostatného vnútorného audítora sa uvádzajú zistenia identifikované ...

(3)

Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o činnosti samostatného vnútorného audítora ...

(4)

Súčasťou ročnej správy o činnosti samostatného vnútorného audítora je výkaz o činnosti samostatného ...

§ 4
(1)

Ročná správa o výsledkoch vládneho auditu obsahuje

a)

názov, identifikačné číslo a sídlo auditujúceho orgánu,

b)

počet vykonaných vládnych auditov,

c)

počet vládnych auditov, na ktorých sa auditujúci orgán podieľal s iným auditujúcim orgánom ...

d)

názov a sídlo auditovanej osoby, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a miesto podnikania ...

e)

stručný opis jednotlivých nedostatkov s uvedením označenia porušených ustanovení všeobecne ...

1.

porušenie finančnej disciplíny2) vrátane uložených sankcií,

2.

nedostatky vnútorného kontrolného systému,

3.

nedostatky oznámené orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa ...

4.

porušenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku ...

5.

nedostatky neuvedené v prvom až štvrtom bode, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie ...

f)

odporúčania na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou osobou, ...

g)

opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich ...

h)

vyhlásenie štatutárneho zástupcu auditujúceho orgánu, že údaje uvedené v ročnej správe o ...

i)

dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o výsledkoch vládneho auditu,

j)

meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca auditujúceho orgánu, ktorý ročnú správu o výsledkoch ...

k)

meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu auditujúceho orgánu,

l)

odtlačok pečiatky auditujúceho orgánu.

(2)

V ročnej správe o výsledkoch vládneho auditu sa uvádzajú zistenia preukázané vládnymi auditmi ...

(3)

Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o výsledkoch vládneho auditu toho ústredného ...

(4)

Súčasťou ročnej správy o výsledkoch vládneho auditu je výkaz o výsledkoch vládneho auditu ...

§ 5
Správa o výsledku audítorskej akcie (ďalej len „audítorská správa“) obsahuje
a)

názov a sídlo ústredného orgánu, ktorého samostatný vnútorný audítor alebo útvar vnútorného ...

b)

názov, identifikačné číslo a sídlo auditovaného subjektu,

c)

predmet audítorskej akcie,

d)

obdobie, ktoré sa audítorskou akciou hodnotilo,

e)

stručné zhrnutie výsledku audítorskej akcie s uvedením

1.

zistených nedostatkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah môžu závažným spôsobom narušiť ...

2.

odporúčaní pre auditovaný subjekt na odstránenie zistených nedostatkov podľa prvého bodu,

3.

odôvodnenia nevyhnutnosti zohľadnenia odporúčaní podľa druhého bodu a s uvedením možných dôsledkov ...

f)

podrobný opis všetkých zistených nedostatkov a odporúčaní pre auditovaný subjekt na odstránenie ...

g)

dátum a miesto vyhotovenia audítorskej správy,

h)

meno, priezvisko a podpis vnútorného audítora, ktorý audítorskú správu vypracoval.

§ 6

Na obsah audítorskej správy z audítorskej akcie začatej pred 1. februárom 2009 sa vzťahuje doterajší ...

§ 7

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 286/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Ján Počiatek v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene ...
  • 2)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
  • 3)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
  • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore