Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z. 21/2002 účinný od 01.04.2002 do 31.03.2003

Platnosť od: 16.01.2002
Účinnosť od: 01.04.2002
Účinnosť do: 31.03.2003
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z. 21/2002 účinný od 01.04.2002 do 31.03.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 21/2002 s účinnosťou od 01.04.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slová „vo výfukových plynoch“ vkladajú slová „alebo vozidlo ...

2.

V § 2 ods.1 písmeno c) znie:

„c) emisným limitom množstvo znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch motora vozidla podľa ...

3.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „oprávnená na podnikanie3)“ vrátane poznámky pod čiarou ...

4.

V § 2 ods. 3 sa za slová „(ďalej len „odborne spôsobilá osoba“)“ vkladá čiarka a slová ...

5.

V § 2a ods. 1 písmená a) až c) znejú:

„a) 6,0 % CO a 2 000 ppm HC na vozidle prvýkrát prihlásenom do evidencie3a) pred 1. januárom 1973, b) 4,5 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 115 ods. 1 písm. g) a § 115 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 ...

6.

V § 2a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Emisie viditeľných škodlivín (ďalej len „dymivosť“) výfukových plynov vznetového ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

7.

V § 2a ods. 6 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“. Súčasne sa nad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

„3b) § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 ...

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7)
§ 110 ods. 2 písm. n) a ods. 3 vyhlášky č. 116/1997 Z. z.“.

9.

§ 2b vrátane nadpisu znie:

㤠2b
Lehota emisnej kontroly vozidla v premávke

Lehota emisnej kontroly vozidla v premávke podľa § 2a je rovnaká, ako je lehota kontroly technického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c)
§ 2 ods. 1 vyhlášky č. 327/1997 Z. z.“.

10.

§ 3 znie:

„§ 3 (1) Na vozidle so zážihovým motorom sa vykonáva kontrola a) úplnosti a funkčnosti motora ...

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

„5) § 8 a § 15 až 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých ...

12.

V § 4 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Výsledkom emisnej kontroly sú údaje, ktoré sa zistia kontrolou technického stavu motora ...

13.

V § 5 ods. 1 písm. b) sa v poslednej vete čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „pričom ...

14.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Vzor Protokolu o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom, vzor Protokolu o emisnej kontrole ...

15.

V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená ...

16.

V § 6 ods. 1 úvodná veta znie: „Oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol možno udeliť tomu, ...

17.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 18 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 6“.

18.

V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odborne spôsobilá osoba môže vykonávať emisné kontroly, len ak je v pracovnom pomere k ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

19.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Žiadosť o udelenie oprávnenia a osvedčenia (1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ...

20.

V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 6 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 5“ a slová ...

21.

V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
zánikom alebo smrťou oprávnenej osoby,“.

22.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo obdobného pracovného vzťahu“.

23.

V § 14 ods. 2 písm. c) sa slová „(§ 6 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 4)“.

24.

V § 15 sa slová „§ 6 ods. 1 písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. a) až ...

25.

V § 18 ods. 1 sa vypúšťa slovo „rozmerov“ a čiarka.

26.

V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:

„(2) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly pre kategórie vozidiel M1, N1, L3b) sú: a) vnútorná ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 6.

27.

V § 18 ods. 6 sa za slová „emisnej kontroly“ vkladajú slová „podľa druhu oprávnenia“. ...

„f) na meranie dymivosti výfukových plynov, g) na indikáciu prítomnosti stlačeného zemného ...

28.

Za § 20 sa vkladá nový § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Osobitné ustanovenie Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na vozidlá podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
§ 126 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.

29.

§ 21 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Prvému overeniu splnenia emisných limitov podlieha motorové vozidlo so vznetovým motorom ...

30.

Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Jozef Macejko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore