Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 209/2009 účinný od 01.06.2009

Platnosť od: 30.05.2009
Účinnosť od: 01.06.2009
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Advokácia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 209/2009 účinný od 01.06.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 209/2009 s účinnosťou od 01.06.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z., vyhlášky č. 649/2005 Z. z., vyhlášky č. 256/2006 Z. z. a vyhlášky č. 557/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, vo veciach ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 1000 eur, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy, a 2000 eur, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy.“.

2.
V § 11 odsek 1 znie:

„(1)
Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak
a)
nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami,

b)
klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo

c)
klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.“.

3.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej trinástiny výpočtového základu.“.

4.
§ 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13
Zvýšenie alebo zníženie tarifnej odmeny
(1)
Advokát môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny.

(2)
Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 20 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb.

(3)
Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou zvyšuje o polovicu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach.

(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak spojenie vecí na spoločné prejednanie vyplýva zo zákona. V takej veci sa určí výška tarifnej odmeny podľa veci, ktorej hodnota je najvyššia.

(5)
Ak Slovenská advokátska komora ponúkla na poskytnutie právnej služby advokáta tomu, kto je v hmotnej núdzi,3) môže zároveň určiť, že základná sadzba tarifnej odmeny sa primerane zníži alebo právna služba sa poskytne bezplatne.“.

5.
V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,“.

6.
V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,“.

7.
V § 14 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu,“.

8.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, ak nepresiahne jednu hodinu,

h)
ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, ak nepresiahne jednu hodinu,“.

9.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada alebo rokovanie a medzitým nedošlo k inému úkonu právnej služby, tak odmena za túto ďalšiu poradu alebo rokovanie advokátovi nepatrí.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

10.
V § 14 odsek 5 znie:

„(5)
Za zastúpenie alebo obhajobu na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, alebo za zastúpenie a obhajobu na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí len štvrtina odmeny.“.

11.
Nadpis tretej hlavy v druhej časti znie:

„TRETIA HLAVA

PAUŠÁLNA ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V MATERIÁLNEJ NÚDZI VYPLÁCANÁ CENTROM PRÁVNEJ POMOCI“.

12.
Nadpisy nad § 14a a § 14d sa vypúšťajú.
13.
§ 14a až 14c znejú:

㤠14a
(1)
Ak ďalej nie je uvedené inak, odmena je 130 eur.

(2)
Odmena je
a)
vo veciach upravených Občianskym zákonníkom 200 eur,

b)
vo veciach upravených Zákonom o rodine 130 eur,

c)
vo veciach upravených Zákonníkom práce 150 eur,

d)
vo veciach upravených Obchodným zákonníkom 200 eur.

(3)
Rovnaká odmena ako v odseku 2 patrí advokátovi za zastupovanie v odvolacom konaní a dovolacom konaní.

(4)
Vo veciach obnovy konania je odmena 160 eur za celé konanie o povolenie obnovy konania vrátane odvolacieho konania.

(5)
Vo veciach mimoriadneho dovolania je odmena 130 eur.

(6)
Ak je advokát ustanovený za opatrovníka v konaní, patrí mu odmena 15 eur za celé konanie vrátane odvolacieho konania a dovolacieho konania.

§ 14b
(1)
Ak je predmetom odvolania alebo dovolania len rozhodnutie o náhrade trov konania, o určení lehoty na plnenie, o predbežnej vykonateľnosti, o príslušenstve pohľadávky alebo rozhodnutie procesnej povahy, odmena je 50 eur.

(2)
Ak oprávnenú osobu zastupoval advokát v mimoriadne náročnej alebo skutkovo zložitej veci, Centrum právnej pomoci môže zvýšiť odmenu najviac o 100 %.

(3)
Ak advokát zastupuje v rovnakej veci v konaní spoločne dve oprávnené osoby alebo viac osôb, odmena sa zvýši o 20 % bez ohľadu na počet spoločne zastupovaných osôb.

(4)
Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí, ktoré skutkovo súvisia, najvyššia odmena sa zvyšuje o polovicu; odmena za ostatné veci sa neprizná. To neplatí, ak spojenie veci vyplýva zo zákona.

(5)
Ak je vec vyriešená mimosúdne bez podania návrhu na začatie konania na súd, odmena je 100 eur.

(6)
Ak advokát nezastupoval oprávnenú osobu do právoplatného skončenia veci, patrí mu 50 % odmeny. Ak došlo k zániku zastupovania v odvolacom konaní alebo dovolacom konaní, odmena za zastupovanie pred súdom nižšieho stupňa sa neznižuje.

§ 14c
Ustanovenia § 14a a 14b sa nepoužijú, ak náhradu trov advokátovi priznáva súd ako zástupcovi určenému Centrom právnej pomoci.“.

14.
§ 14d až 14f sa vypúšťajú.
15.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 9 až 14f).“.
16.
V § 18 odsek 3 znie:

„(3)
Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť podľa osobitného predpisu.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

17.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2009
Za úkony právnych služieb vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

v z. Daniel Hudák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore