Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 209/2009 účinný od 01.06.2009

Platnosť od: 30.05.2009
Účinnosť od: 01.06.2009
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 209/2009 účinný od 01.06.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 209/2009 s účinnosťou od 01.06.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách ...

1.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov ...

2.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového ...

3.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového ...

4.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Zvýšenie alebo zníženie tarifnej odmeny (1) Advokát môže znížiť základnú sadzbu ...

5.

V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,“.

6.

V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,“.

7.

V § 14 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu,“.

8.

V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, ak nepresiahne jednu hodinu, h) ďalšia porada alebo ...

9.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

10.

V § 14 odsek 5 znie:

„(5) Za zastúpenie alebo obhajobu na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, ...

11.

Nadpis tretej hlavy v druhej časti znie:

„TRETIA HLAVA

PAUŠÁLNA ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V MATERIÁLNEJ NÚDZI VYPLÁCANÁ CENTROM PRÁVNEJ ...

12. Nadpisy nad § 14a a § 14d sa vypúšťajú.

13. § 14a až 14c znejú:

„§ 14a (1) Ak ďalej nie je uvedené inak, odmena je 130 eur. (2) Odmena je a) vo veciach upravených ...

14.

§ 14d až 14f sa vypúšťajú.

15.

V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 9 až 14f).“.

16.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa tejto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“. ...

17.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2009 Za úkony právnych služieb vykonané pred ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

v z. Daniel Hudák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore