Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 208/2014 účinný od 01.08.2014

Platnosť od: 26.07.2014
Účinnosť od: 01.08.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 208/2014 účinný od 01.08.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 208/2014 s účinnosťou od 01.08.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ...

§ 1

Pracovná zdravotná služba pri výkone dohľadu nad pracovnými podmienkami hodnotí faktory práce ...

a)

identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce ...

b)

sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska ...

c)

kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným zdraviu ...

§ 2

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ...

a)

znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,

b)

stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov,1) najmä dispozičné, priestorové ...

c)

zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,

d)

zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie ...

e)

stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania požiadaviek ...

§ 3
(1)

Ak pracovná zdravotná služba vzdeláva vybraných zamestnancov v oblasti prvej pomoci, vzdelávanie ...

(2)

Pracovná zdravotná služba sa ďalej zúčastňuje na vypracúvaní a vykonávaní programov ochrany ...

(3)

Pracovná zdravotná služba sa podieľa aj na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov ...

§ 4
(1)

Pracovná zdravotná služba poskytuje informácie

a)

zamestnancovi o zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi,

b)

zamestnancovi a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, o výsledkoch ...

c)

zamestnávateľovi o

1.

závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu formou lekárskeho posudku o zdravotnej ...

2.

opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodnú prácu, ak je to potrebné,

3.

záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície zamestnancov, ...

d)

zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisii bezpečnosti a ochrany ...

1.

skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,

2.

záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície zamestnancov, ...

e)

orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva o príčinách výskytu zdravotných ...

(2)

Pracovná zdravotná služba písomne upozorňuje zamestnávateľa, ak neplní povinnosti ustanovené ...

§ 5

Kópie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú súčasťou dokumentácie, ktorú ...

§ 6
(1)

Pracovná zdravotná služba pri výkone zdravotného dohľadu spolupracuje

a)

s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu,

b)

s orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva,

c)

so Sociálnou poisťovňou,

d)

so zdravotnými poisťovňami,

e)

s bezpečnostnotechnickou službou,5)

f)

s príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,

g)

s orgánmi miestnej štátnej správy,

h)

s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci, ...

i)

so vzdelávacími inštitúciami.

(2)

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej ...

§ 7
(1)

Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby s ohľadom na pracovné podmienky u zamestnávateľa môžu ...

a)

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

1.

pracovné lekárstvo,

2.

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,

3.

preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,

4.

služby zdravia pri práci,

5.

verejné zdravotníctvo, alebo

6.

všeobecné lekárstvo,

b)

verejný zdravotník,

c)

ďalší zdravotnícki pracovníci podľa pracovných podmienok na pracovisku a zdravotných rizík ...

(2)

Vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby zabezpečuje odborný dohľad nad výkonom pracovnej zdravotnej ...

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.

v z. Viliam Čislák v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných ...
  • 2)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách ...
  • 3)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
  • 4)  § 20 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 5)  § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 6)  Napríklad § 15 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore