Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 206/2011 účinný od 15.07.2011

Platnosť od: 02.07.2011
Účinnosť od: 15.07.2011
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 206/2011 účinný od 15.07.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 206/2011 s účinnosťou od 15.07.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách ...

1.

V § 2 písmeno b) znie:

„b) funkčne vymedzená časť priestoru je časť priestoru s rovnakými požiadavkami na celkové ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:

„l) pracovisko bez denného osvetlenia je pracovisko vo vnútorných priestoroch bez osvetľovacích ...

3.

V § 3 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

4.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vo vnútornom priestore“.

5.

V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

6.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Na účely posúdenia vplyvu denného a umelého osvetlenia na zdravie sa fotometrické veličiny ...

7.

V § 6 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

8.

V § 6 ods. 2 posledná veta znie: „Postup určenia posudzovaných hodnôt fotometrických veličín ...

9.

V prílohe č. 2 prvom bode prvej vete sa vypúšťa slovo „priemernej“.

10.V prílohe č. 2 tretí a štvrtý bod znejú:

„3. Osvetlenie miest zrakových úloh vo vnútornom priestore musí spĺňať minimálne požiadavky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská.“. ...

11.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa tabuľka „Požiadavky na celkové osvetlenie vonkajšieho pracoviska“. ...

12.

V prílohe č. 3 sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí až šiesty bod sa označujú ako druhý až piaty bod.

13.

V prílohe č. 4 prvom bode sa slová „Najnižšie prípustné hodnoty priemernej osvetlenosti z celkového ...

14.

V prílohe č. 4 treťom bode sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „tretieho“.

15.

V prílohe č. 4 štvrtom bode sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená a) až g).

16.

Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Ak nie je možné zabezpečiť celkové osvetlenie pre dlhodobý pobyt zamestnanca podľa prvého ...

Čl. II - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2011.

v z. Ján Porubský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore