Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2/2012 účinný od 01.02.2012

Platnosť od: 04.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Doprava, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2/2012 účinný od 01.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 2/2012 s účinnosťou od 01.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 3, § ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ...

1.

V § 5 ods. 3 písm. i), § 12 ods. 3 písm. i), § 19 ods. 3 písm. i) a § 26 ods. 4 písm. i) sa ...

2.

V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.

3.

V § 34 sa odsek 5 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.

4.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Základné požiadavky a parametre na monitorovacie záznamové zariadenia podľa odseku 2 písm. ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

6.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Overovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia (1) Vhodnosť monitorovacieho ...

7.

§ 39 vrátane nadpisu znie:

„§ 39 Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách ...

8.

Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45a Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového ...

9.

Nadpis § 46 znie:

„Rozsah technických kontrol a druhy dokladov, zaťaženie vozidiel určitých kategórií pri technických ...

10.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Miery zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách sú uvedené ...

11.

V § 48 ods. 5 sa slová „prílohe č. 4b;“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4c;“.

12.

V § 50 ods. 1 sa slová „prílohe č. 4c“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4d“.

13.

V § 53 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.

14.

V § 53 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.

15.

V § 53 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.

16.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Základné požiadavky a parametre na monitorovacie záznamové zariadenia podľa odsekov 2 až ...

17.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Overovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia (1) Vhodnosť monitorovacieho ...

18.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65a Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového ...

19.

V § 66 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ...

20.

V § 66 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ...

21.

V § 66 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ...

22.

V § 66 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením ...

23.

V § 66 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením ...

24.

V § 66 ods. 1 sa písmeno f) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením ...

25.

V § 66 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ...

26.

V § 66 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením ...

27.

V § 103a sa slová „prílohe č. 4b“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4a“.

28.

V prílohe č. 3 poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Príloha č. 15 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

29.

V prílohe č. 3 v položke č. 2 sa v stĺpci „spôsob metrologického zabezpečenia“ slovo „overenie“ ...

30.

V prílohe č. 3 v položke č. 3 sa slová „podľa príloh č. 42 a 491)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Prílohy č. 42 a 49 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

31.

V prílohe č. 3 v položke č. 4 sa slová „podľa príloh č. 451)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

„2b) Príloha č. 45 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

32.

Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:

„Príloha č. 3a k vyhláške č. 578/2006 Z. z. Podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Ján Figeľ v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore