Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy 193/2010 účinný od 15.05.2010

Platnosť od: 07.05.2010
Účinnosť od: 15.05.2010
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy 193/2010 účinný od 15.05.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 193/2010 s účinnosťou od 15.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Slanské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Blažice, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 60 247,4200 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia ...

§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, ...
a)

vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla kráľovského, orla krikľavého, ...

b)

odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, ...

c)

realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak určí obvodný úrad životného ...

d)

mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov1) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Jozef Medveď v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 193/2010 Z. z.

    VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

    Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom nehnuteľností ...

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...
  • 1)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore