Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania 192/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 25.05.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania 192/2021 účinný od 01.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 192/2021 s účinnosťou od 01.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 64 písm. e) zákona č. 187/2021 Z. ...

§ 1
(1)

V konaní začatom podľa § 19 ods. 1 zákona (ďalej len „konanie“) vo veci porušenia zákona sa rokovanie ...

a)
návrhom úradu na začatie rokovania doručeným účastníkovi konania podľa § 20 ods. 1 alebo 2 zákona (ďalej ...
b)
žiadosťou účastníka o začatie rokovania doručenou úradu.
(2)

Ak sa začne rokovanie podľa odseku 1 písm. a), účastník sa v určenej lehote vyjadrí, či má záujem o ...

(3)

Žiadosť o začatie rokovania môže účastník podať počas konania, najneskôr však do uplynutia lehoty na ...

§ 2
(1)

Ak sa vedie rokovanie pred tým, ako je účastníkovi doručená výzva pred vydaním rozhodnutia podľa § 26 ...

(2)

Návrh na urovnanie predložený účastníkovi úradom v závere rokovania obsahuje opis porušenia zákona alebo ...

(3)

Účastník sa môže vyjadriť k návrhu na urovnanie alebo môže predložiť vyhlásenie podľa § 3 v určenej ...

§ 3
(1)

Ak účastník s návrhom na urovnanie súhlasí, doručí úradu v lehote podľa § 2 ods. 3 písomné vyhlásenie ...

(2)

Vyhlásenie podľa odseku 1 obsahuje

a)
označenie účastníka,
b)
priznanie účasti na porušení zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v ...
c)
súhlas s pokutou uvedenou v návrhu na urovnanie a
d)
vyhlásenie účastníka konania o tom, že ho úrad dostatočne informoval o predbežných záveroch konania ...
(3)

Ak majú viacerí účastníci spoločného zástupcu a urobia spoločné vyhlásenie, náležitosti vyhlásenia sa ...

(4)

Ak obsah vyhlásenia zodpovedá návrhu na urovnanie, účastník je upovedomený o tom, že jeho vyhlásenie ...

(5)

Ak je rokovanie s účastníkom ukončené inak ako urovnaním, na ďalšie žiadosti tohto účastníka o začatie ...

§ 4
(1)

Ak sa rokovanie ukončí urovnaním, pokuta, ktorá má byť inak účastníkovi uložená, sa zníži o 30 % v konaní ...

(2)

Pokuta, ktorá má byť inak účastníkovi uložená, sa zníži o 50 %, ak sa rokovanie ukončí urovnaním v iných ...

(3)

Účastníkovi, ktorý navrhne urovnanie a požiada o zníženie pokuty podľa § 51 ods. 2 zákona sa pokuta ...

(4)

Ak nedôjde k urovnaniu, na vyhlásenie účastníka podľa § 3 ods. 1 a 2 sa neprihliada.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021.

Tibor Menyhart v. r .

Načítavam znenie...
MENU
Hore