Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 192/2004 účinný od 15.04.2004 do 30.04.2013

Platnosť od: 15.04.2004
Účinnosť od: 15.04.2004
Účinnosť do: 30.04.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Zamestnanosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 192/2004 účinný od 15.04.2004 do 30.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 192/2004 s účinnosťou od 15.04.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1.
§ 8 sa vypúšťa.
2.
V § 10 sa slová „štyri mesiace“ nahrádzajú slovami „15 dní“.
3.
V § 12 ods. 1 úvodnej vete sa slová „na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 56 ods. 1 zákona“.
4.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa slová „príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 3 zákona v takej výške, aby poskytnutý príspevok spolu nepresiahol 37,5 %“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 85 %“.
5.
V § 12 ods. 1 písm. b) sa slová „príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 3 zákona v takej výške, aby poskytnutý príspevok spolu nepresiahol 50 %“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 100 %“ a slová „na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 56 ods. 1 zákona“.
6.
V § 12 ods. 2 sa slová „na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona poskytuje vo výške 18 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona a príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 3 zákona v takej výške, aby poskytnutý príspevok spolu nepresiahol 25 %“ nahrádzajú slovami „podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje vo výške 18 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 75 %“.
7.
V § 12 ods. 3 úvodnej vete sa slová „§ 56 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 4“.
8.
V § 12 ods. 3 písm. a) sa slová „37,5 % z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona“.
9.
V § 12 ods. 3 písm. b) sa slová „50 % z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona“.
10.
V § 12 ods. 3 písm. c) sa slová „25 % z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 75 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona“.
11.
V § 16 ods. 1 úvodnej vete sa slová „občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti“ nahrádzajú slovami „podľa § 57 ods. 1 zákona občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona“.
12.
V § 16 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a)
27 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,

b)
36 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.“.

13.
V § 16 ods. 2 sa slová „občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti poskytuje vo výške 18 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 4 zákona v takej výške, aby poskytnutý príspevok spolu nepresiahol 25 %“ nahrádzajú slovami „občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 ods. 1 zákona poskytuje vo výške 18 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 75 %“.
14.
V § 16 ods. 3 úvodnej vete sa slová „§ 57 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 5“.
15.
V § 16 ods. 3 písm. a) sa slová „37,5 % z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona“.
16.
V § 16 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, ale najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky a v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je vyššia, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje,“.

17.
V § 16 ods. 3 písm. c) sa slová „25 % z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, ale najviac 75 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.

Miroslav Beblavý v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore