Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat 19/2012 účinný od 01.02.2012


Platnosť od: 26.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat 19/2012 účinný od 01.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 19/2012 s účinnosťou od 01.02.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona ...

§ 1
(1)

Identifikácia psa, mačky a fretky sa vykoná podľa § 19 ods. 9 zákona najneskôr

a)

do ôsmich týždňov ich veku,

b)

pred ich uvedením na trh alebo

c)

pred ich prevedením do vlastníctva alebo držby inej osoby.

(2)

Identifikovaného psa, identifikovanú mačku a fretku pri premiestňovaní1) sprevádza správne vyrobený, ...

§ 2
(1)

Údaje o identifikácii psa, mačky a fretky zadá veterinárny lekár do centrálneho registra spoločenských ...

(2)

Počítačová databáza pre centrálny register spoločenských zvierat pre psy, mačky a fretky, ktoré ...

a)

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka,

b)

meno, druh, plemeno, pohlavie, dátum narodenia, druh a farbu srsti spoločenského zvieraťa,

c)

číslo transpondéra, dátum zavedenia transpondéra a jeho umiestnenie alebo dátum a číslo tetovania, ...

d)

dátum vakcinácie proti besnote, dátum platnosti vakcinácie proti besnote, označenie výrobcu, názov ...

(3)

Počítačová databáza pre centrálny register spoločenských zvierat pre psy, mačky a fretky, ktoré ...

a)

údaje podľa odseku 2,

b)

evidenciu všetkých pasov pridelených na kontá poverených veterinárnych lekárov; kontom je vymedzený ...

c)

výsledky sérologického vyšetrenia na besnotu a údaje o inej vakcinácii,

d)

dátum vydania pasu a dátum jeho zrušenia,

e)

meno a priezvisko povereného veterinárneho lekára, ktorý pas vydal alebo zrušil.

§ 3
(1)

Žiadosť o poverenie na vydávanie pasov, ktorú súkromný veterinárny lekár predkladá Štátnej ...

(2)

Prílohou k žiadosti súkromného veterinárneho lekára o poverenie na vydávanie pasov je

a)

kópia osvedčenia na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti,3)

b)

kópia dodacieho listu čítacieho zariadenia, ktorým možno odčítavať údaje z elektronických ...

c)

vyhlásenie o možnosti denného prístupu k internetu.

(3)

Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat pridelí orgánom veterinárnej správy ...

(4)

Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat vymedzí konto pre každého povereného ...

(5)

Poverený veterinárny lekár nahlási prevádzkovateľovi centrálneho registra spoločenských zvierat ...

(6)

Pri vydávaní pasu poverený veterinárny lekár vyplní časti I až III pasu a v časti XI pasu uvedie ...

§ 4

Žiadosť výrobcu o pridelenie sériových čísel pasov spoločenských zvierat sa predkladá správe ...

§ 5
(1)

Poverený veterinárny lekár vedie evidenciu prijatých, vydaných a zrušených pasov spôsobom znemožňujúcim ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 obsahuje najmenej tieto údaje

a)

o prijatých pasoch:

1.

poradové číslo záznamu o prijatí pasu,

2.

dátum prijatia pasu od jedného výrobcu pasu,

3.

počet prijatých pasov a ich sériové čísla,

4.

meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu pasu,

b)

o vydaných a zrušených pasoch:

1.

poradové číslo záznamu o vydaní alebo zrušení pasu,

2.

dátum vydania alebo zrušenia pasu,

3.

sériové číslo pasu,

4.

údaje o vlastníkovi spoločenského zvieraťa, pre ktoré bol vydaný pas,

5.

opis spoločenského zvieraťa,

6.

identifikáciu spoločenského zvieraťa,

7.

dôvod zrušenia pasu,

c)

o veterinárnych úkonoch:

1.

poradové číslo záznamu o vykonanom veterinárnom úkone,

2.

dátum záznamu o vykonanom veterinárnom úkone,

3.

údaje o vakcinácii proti besnote,

4.

údaje o inej vakcinácii,

d)

o výsledku sérologického testu na besnotu:

1.

poradové číslo záznamu o výsledku sérologického testu na titer neutralizačných protilátok ...

2.

dátum záznamu o výsledku sérologického testu na titer neutralizačných protilátok proti besnote, ...

3.

číslo pasu, v ktorom sa vykonal záznam,

4.

číslo nezameniteľného označenia testovaného spoločenského zvieraťa,

5.

dátum odberu vzorky,

6.

číslo výsledku laboratórneho vyšetrenia,

7.

zistený titer,

8.

názov a adresu laboratória, ktoré vykonalo test.

(3)

Poverený veterinárny lekár poskytne prevádzkovateľovi centrálneho registra spoločenských zvierat ...

§ 6
(1)

Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat oznámi správe každé nahlásenie čísla ...

a)

pasu, ktoré je v databáze už zaregistrované,

b)

pasu, ktoré nie je v súlade s prideleným sériovým číslom pasu,

c)

transpondéra a jeho typ, ktorý je v databáze už pridelený spoločenskému zvieraťu, okrem záznamu ...

(2)

Oprava alebo zmena vykonaná v pase je platná, ak je zaznamenaná v centrálnom registri spoločenských ...

§ 7
a)

meno, priezvisko, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej ...

b)

meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene osoby uvedenej v písmene a),

c)

registračné číslo, ak bolo pridelené,

d)

druh vykonávanej činnosti,

e)

dátum začatia, skončenia alebo prerušenia činnosti.

§ 8
(1)

Denná evidencia, ktorá sa vedie podľa § 37 ods. 2. písm. b) prvého bodu zákona (ďalej len „denník“), ...

a)

údaje o individuálnej identifikácii každého zvieraťa:

1.

druh,

2.

plemeno,

3.

pohlavie,

4.

dátum narodenia,

5.

číslo transpondéra alebo tetovania,

b)

údaje o zmenách:

1.

dátum prísunu, odsunu spoločenského zvieraťa,

2.

ak ide o prísun spoločenského zvieraťa, identifikačné údaje predchádzajúceho vlastníka podľa ...

3.

ak ide o odsun, identifikačné údaje nového vlastníka podľa § 7 písm. a) a d),

4.

dátum úhynu spoločenského zvieraťa,

c)

ostatné údaje:

1.

veterinárne úkony vykonané na zvierati, dátum vykonania,

2.

meno a priezvisko súkromného veterinárneho lekára, ktorý úkon vykonal.

(2)

Každá zmena sa zaznamená do denníka do 24 hodín od vykonania zmeny.

(3)

Denník sa vedie minimálne v papierovej forme. Titulná strana denníka obsahuje registračné číslo, ...

§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 74/2008 Z. z., ktorou ...

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 19/2012 Z. z.

  Žiadosť veterinárneho lekára o poverenie na vydávanie pasov spoločenských zvierat

  Prevziať prílohu - Tlačivo 01 ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 19/2012 Z. z.

  Žiadosť výrobcu o pridelenie sériových čísel pasov spoločenských zvierat

  Prevziať prílohu - Tlačivo 02 ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných ...
 • 2)  Rozhodnutie Komisie č. 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, ...
 • 3)  § 6 zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov ...
 • 4)  Príloha Ia nariadenia (ES) č. 998/2003 v platnom znení.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore