Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč 17/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 24.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč 17/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 17/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Tribeč (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nitra v katastrálnych územiach Bádice, Dolné Lefantovce, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 23 802,8 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú ...

§ 2
(1)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu1) ako účelového alebo výberkového,

b)

vykonávanie úmyselnej ťažby2) v dielcoch s porastmi staršími ako 50 rokov v čase od 1. marca ...

c)

odstraňovanie dutinových hniezdnych stromov okrem zabezpečenia ochrany lesa.3)

(2)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

vykonávanie lesohospodárskej činnosti4) v blízkosti hniezda orla kráľovského, ak tak určí obvodný ...

b)

budovanie alebo využívanie poľovného zariadenia alebo vykonávanie práva poľovníctva od 15. februára ...

c)

výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa v období od 1. marca ...

d)

rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov5) okrem ich obnovy,

e)

zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,6) ...

f)

mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom ...

g)

umelé zalesňovanie nelesných pozemkov,

h)

rekultivácia7) nevyužívaných pozemkov na poľnohospodárskej pôde od 1. marca do 31. júla,

i)

aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na trvalých trávnych porastoch, drevinách rastúcich ...

j)

aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na okrajoch miestnych alebo účelových komunikácií ...

k)

aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

(3)

Činnosti ustanovené v odseku 1 a odseku 2 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a časti chráneného vtáčieho ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

  • 1)  § 18 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
  • 2)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.
  • 3)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
  • 4)  Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 5)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 ...
  • 6)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
  • 7)  § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou ...
  • 8)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
  • 1)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore