Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby 165/2013 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 26.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana osobných údajov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby 165/2013 účinný od 01.07.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 165/2013 s účinnosťou od 01.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 24 ods. 7 ...

§ 1
(1)

Účelom skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby (ďalej len „skúška“) je na základe podanej ...

(2)

Žiadosť, ktorá nie je podaná v rozsahu údajov podľa § 24 ods. 3 zákona, sa nepovažuje za žiadosť. ...

(3)

Termín a čas skúšky vykonávanej na úrade sa zverejňuje na webovom sídle úradu. Skúšku možno ...

(4)

Skúška je bezplatná.

§ 2
(1)

Skúškou sa overujú znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných ...

(2)

Písomný test obsahuje 20 otázok. Za každú správne zodpovedanú otázku je jeden bod. Na vyznačenie ...

(3)

Na absolvovanie skúšky je potrebné získať najmenej 15 bodov.

§ 3
(1)

Potvrdenie o absolvovaní skúšky sa žiadateľovi zasiela najneskôr do siedmich dní odo dňa konania ...

(2)

Informácia o výsledku skúšky žiadateľa sa oznamuje najneskôr do siedmich dní odo dňa konania ...

(3)

Ak žiadateľ neuspel, skúšku môže absolvovať opakovane, najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Eleonóra Kročianová v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 165/2013 Z. z.

  OKRUHY OTÁZOK NA SKÚŠKU

  A. Základné ľudské práva a slobody

  B. Ochrana osobných údajov

  a) Základné ustanovenia zákona

  b) Zásady spracúvania osobných údajov

  c) Bezpečnosť osobných údajov

  d) Dohľad nad ochranou osobných údajov

  e) Cezhraničný prenos osobných údajov

  f) Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov

  g) Ochrana práv dotknutých osôb

  h) Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

  i) Kontrola a konanie o ochrane osobných údajov

  j) Sankcie a zverejnenie porušenia zákona

  k) Spoločné ustanovenia zákona

  C. Ochrana osobnosti v občianskom práve

  D. Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku ...

  E. Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi

Načítavam znenie...
MENU
Hore