Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov zdravotných poisťovní 161/2006 účinný od 23.03.2006 do 31.07.2011

Platnosť od: 23.03.2006
Účinnosť od: 23.03.2006
Účinnosť do: 31.07.2011
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Podvojné účtovníctvo, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zákonné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov zdravotných poisťovní 161/2006 účinný od 23.03.2006 do 31.07.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 161/2006 s účinnosťou od 23.03.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov zdravotných poisťovní

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 18 a 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 660/2005 Z. z. ustanovuje:

§ 1
(1)

Technické rezervy na zdravotnú starostlivosť sa vytvárajú vo výške nevyhnutnej na úhradu za zdravotnú starostlivosť a zahŕňajú aj všetky predpokladané náklady spojené s vykonaním úhrady za zdravotnú starostlivosť.

(2)

Výška technickej rezervy sa ustanovuje najmenej vo výške súčtu násobkov počtu poistencov na zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti1) a ceny obvyklej za poskytovanú zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých chorôb.

§ 2

Technické rezervy na zdravotnú starostlivosť podľa § 1 sa zahrnú do daňových výdavkov (nákladov) najviac do výšky 100 % technických rezerv na zdravotnú starostlivosť vytvorených v účtovníctve.

§ 3 - Opravné položky k pohľadávkam podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „pohľadávka“), ktorých tvorba je daňovým výdavkom najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok bez ich príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako
a)

3 mesiace, sa zahrnú do daňových výdavkov najviac do 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,

b)

6 mesiacov, sa zahrnú do daňových výdavkov najviac do 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,

c)

9 mesiacov, sa zahrnú do daňových výdavkov najviac do 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,

d)

12 mesiacov, sa zahrnú do daňových výdavkov do 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva.

§ 4

Opravné položky na pohľadávky, ktoré na zdravotnú poisťovňu3) prešli ako súčasť základného fondu, účelového fondu a rezervného fondu doterajšej zdravotnej poisťovne, ako aj na pohľadávky, ktoré zdravotná poisťovňa nadobudla vkladom doterajšej zdravotnej poisťovne ku dňu transformácie podľa osobitného predpisu,4) sa zahrnú do daňových výdavkov najviac do 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. marca 2006.

Rudolf Zajac v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 20 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 660/2005 Z. z.

 • 3)

  § 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z.

 • 4)

  § 84 až 91 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore