Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave 161/1970 účinný od 14.01.1971 do 15.01.2005

Platnosť od: 30.12.1970
Účinnosť od: 14.01.1971
Účinnosť do: 15.01.2005
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave 161/1970 účinný od 14.01.1971 do 15.01.2005
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 161/1970 s účinnosťou od 14.01.1971
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva ...

Dňa 27. júna 1969 bola v Stockholme podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej ...

Podľa svojho článku 16 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 20. októbrom 1969.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej ...

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Švédskeho kráľovstva,

vedené snahou podporiť medzinárodnú cestnú dopravu medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom ich územím, ...

sa dohodli takto:

I.

Preprava cestujúcich

Článok 1

1.

Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu vykonávať pravidelné prepravy cestujúcich autobusmi na ...

2.

Príslušné orgány zmluvných strán určia po vzájomnej dohode podmienky pre vydávanie povolení ...

Článok 2

Pre príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi, s výnimkou prepráv uvedených v článku 3, ...

Článok 3

Príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi nepodliehajú povoľovaciemu konaniu vo všetkých ...

a)

pri okružnej ceste, ktorej východiskový i konečný bod sú na území štátu, kde je vozidlo evidované, ...

b)

pri ceste, ktorej východiskový bod je na území štátu, kde je vozidlo evidované, a konečný bod ...

II.

Preprava nákladov

Článok 4

1.

Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu vykonávať prepravy medzi oboma štátmi alebo tranzitom ...

2.

Povolenia sa vydávajú v rámci kontingentu dohodnutého ročne v Zmiešanej komisii predvídanej v ...

3.

Príslušné orgány oboch zmluvných strán si vzájomne odovzdajú takto dohodnutý počet nevyplnených ...

Článok 5

Povolenia predvídané v článku 4 vydávajú príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej ...

Článok 6

Povoľovaciemu konaniu nepodliehajú:

a)

prepravy sťahovaných zvrškov vykonávané vozidlami osobitne na to upravenými;

b)

prepravy predmetov určených na veľtrhy, výstavy alebo predvádzania;

c)

prepravy pretekárskych koní, pretekárskych automobilov a iných športových potrieb určených na ...

d)

prepravy divadelných dekorácií a rekvizít;

e)

prepravy hudobných nástrojov a potrieb na rozhlasové, filmové alebo televízne nakrúcania;

f)

prepravy nákladov motorovými vozidlami, ktorých užitočný náklad včítane užitočného nákladu ...

g)

príležitostné prepravy nákladov na letisko a z letiska v prípade odklonenia služieb;

h)

prepravy batožín prívesmi za vozidlami určenými na prepravu cestujúcich a prepravy batožín vozidlami ...

i)

prepravy poštových zásielok;

j)

prepravy poškodených vozidiel;

k)

prepravy včiel a rybieho plôdika;

l)

pohrebné prepravy.

Prepravy nákladov uvedené pod písmenami b) až e) sú však oslobodené od povoľovacieho konania ...

III.

Všeobecné ustanovenia

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán vydajú povolenia na prepravy cestujúcich a na prepravy nákladov ...

Článok 8

Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo ustanoveniami medzinárodných ...

Článok 9

Bez osobitného povolenia príslušného orgánu zúčastnenej zmluvnej strany dopravcovia jednej zo ...

Článok 10

Dopravcom jednej zmluvnej strany nie je dovolené uskutočniť prepravy cestujúcich alebo nákladov ...

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán určujú po vzájomnej dohode spôsob výmeny požadovanej dokumentácie ...

Článok 12

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody, ku ktorému došlo na území jednej zo zmluvných strán, ...

Článok 13

1.

Za povolenia vydané na prepravu cestujúcich podľa tejto Dohody sa nevyberajú žiadne poplatky alebo ...

2.

Od všetkých poplatkov a daní sú rovnako oslobodené povolenia vymenené medzi oboma zmluvnými stranami ...

3.

V prípade, keď jedna zo zmluvných strán dala súhlas na vydanie povolenia na prepravu nákladov ...

Článok 14

Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné upravovať otázky týkajúce ...

Článok 15

1.

Zmluvné strany budú riešiť konzultáciou všetky otázky, ktoré by sa mohli vyskytnúť v súvislosti ...

2.

Na vykonávanie tejto Dohody zriaďujú zmluvné strany Zmiešanú komisiu.

3.

Zmiešaná komisia sa zíde v prípade potreby na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany.

Článok 16

1.

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď obe zmluvné strany si vzájomne oznámia, že ústavná ...

2.

Zostane v platnosti jeden rok a bude sa mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných ...

Dané v Stockholme 27. júna 1969 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. A. Voltr v. r.

Za vládu Švédskeho kráľovstva:

T. Nilsson v. r.

Poznámky

  • *)  Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.
Načítavam znenie...
MENU
Hore