Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o písomnej dohode o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom za zamestnanca a o rozpise dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 16/2013 účinný od 01.02.2013

Platnosť od: 18.01.2013
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o písomnej dohode o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom za zamestnanca a o rozpise dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 16/2013 účinný od 01.02.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 16/2013 s účinnosťou od 01.02.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o písomnej dohode o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na starobné ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 5 zákona č. ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o písomnej dohode o odvádzaní dobrovoľných príspevkov ...

§ 2
(1)

Rozpis dobrovoľných príspevkov obsahuje údaje nevyhnutné na identifikáciu platby dobrovoľných ...

(2)

Zamestnávateľ zasiela dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá sporiteľovi platiacemu dobrovoľné ...

(3)

Údaje nevyhnutné na identifikáciu platby dobrovoľných príspevkov sú skutočnosťou potrebnou ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Ján Richter v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 16/2013 Z. z.

  VZOR

  Rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

  Tabuľka č. 1

  Poradovéčíslopoložky Názov položky      Údaj položky      1 Údaje zamestnávateľa ...

  Tabuľka č. 2

  Poradovéčíslo Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia Číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

  Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

  Riadok položky č. 1 má popisný charakter a stĺpec „údaj položky“ sa nevypĺňa.

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 2 sa uvádza IČO zamestnávateľa; uvádza sa 8-miestne ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 3 sa uvádza názov zamestnávateľa. Obsahuje úplný názov ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 4 sa uvádza najviac 6-miestne celé číslo. Povinný údaj, ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 5 sa uvádza najviac 10-miestne celé číslo. Uvádza sa ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 6 sa uvádza kód banky alebo pobočky zahraničnej banky, ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 7 sa uvádza sídlo zamestnávateľa – názov štátu ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 8 sa uvádza sídlo zamestnávateľa – názov obce – ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 9 sa uvádza sídlo zamestnávateľa – ulica – reťazec ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 10 sa uvádza sídlo zamestnávateľa – orientačné číslo ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 11 sa uvádza sídlo zamestnávateľa – PSČ – reťazec ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 12 sa uvádza telefónne číslo – reťazec znakov. Povinný ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 13 sa uvádza adresa elektronickej pošty – reťazec znakov. ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 14 sa uvádza číslo rozpisu dobrovoľných príspevkov ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 15 sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca zamestnávateľa, ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 16 sa uvádza dátum vytvorenia rozpisu v tvare DD.MM.RRRR. ...

  Riadok položky č. 17 má popisný charakter a stĺpec „údaj položky“ sa nevypĺňa.

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 18 sa uvádza 7-miestny kód príslušnej dôchodkovej správcovskej ...

  1074029 – Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, a. s.

  1074051 – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

  1074062 – AEGON, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

  1074073 – AXA, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

  1074084 – VÚB Generali, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

  1074095 – Allianz-Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

  Povinný údaj.

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 19 sa uvádza reťazec znakov vyjadrujúcich názov dôchodkovej ...

  Riadok položky č. 20 má popisný charakter a stĺpec „údaj položky“ sa nevypĺňa.

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 21 sa uvádza súčet súm dobrovoľných príspevkov na ...

  V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 22 sa uvádza počet riadkov v detailoch rozpisu. Povinný ...

  Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

  V stĺpci „poradové číslo“ sa uvádza poradové číslo riadku. Povinný údaj.

  V stĺpci „identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia“ sa uvádza číslo bez znaku lomky. ...

  V stĺpci „číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení“ sa uvádza celé číslo zmluvy o starobnom ...

  V stĺpci „suma dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie v eurách“ sa uvádza ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 9 písm. d) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch ...
 • 3)  § 65 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
 • 4)  § 65 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
 • 5)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore