Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch 157/1964 účinný od 23.07.1964

Platnosť od: 08.07.1964
Účinnosť od: 23.07.1964
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Diplomatické a konzulárne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch 157/1964 účinný od 23.07.1964
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 157/1964 s účinnosťou od 23.07.1964
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch

Prílohy

  Článok 1

  Pre účely tohto Dohovoru nasledujúce výrazy budú mať tento význam:

  a)

  „šéf misie“ je osoba poverená vysielajúcim štátom, aby vykonávala povinnosti spojené s touto ...

  b)

  „členmi misie“ sa rozumejú šéf misie a členovia personálu misie;

  c)

  „členmi personálu misie“ sa rozumejú členovia diplomatického personálu, administratívneho ...

  d)

  „diplomatický personál“ sa skladá z členov personálu misie, ktorí majú diplomatické hodnosti; ...

  e)

  „diplomatický zástupca“ je šéf misie alebo člen diplomatického personálu misie;

  f)

  „členmi administratívneho a technického personálu“ sa rozumejú členovia personálu misie, ...

  g)

  „členmi služobného personálu“ sa rozumejú členovia personálu misie, ktorí sú zamestnaní ...

  h)

  „súkromná služobná osoba“ je osoba, ktorá je zamestnaná v domácich službách člena misie ...

  i)

  „miestnosťami misie“ sa rozumejú budovy alebo časti budov a k nim priľahlé pozemky bez ohľadu ...

  Článok 2

  Nadviazanie diplomatických stykov medzi štátmi a zriadenie stálych diplomatických misií sa uskutočňuje ...

  Článok 3

  1.

  Funkciou diplomatickej misie je okrem iného:

  a)

  zastupovať vysielajúci štát v štáte prijímajúcom;

  b)

  chrániť záujmy vysielajúceho štátu a jeho príslušníkov v štáte prijímajúcom v rozsahu dovolenom ...

  c)

  viesť rokovania s vládou prijímajúceho štátu;

  d)

  zisťovať všetkými zákonnými prostriedkami podmienky a vývoj v prijímajúcom štáte a podávať ...

  e)

  podporovať priateľské vzťahy medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom a rozvíjať ich hospodárske, ...

  2.

  Nič v tomto Dohovore sa nebude vykladať ako prekážka pre výkon konzulárnych funkcií zo strany ...

  Článok 4

  1.

  Vysielajúci štát sa musí ubezpečiť, že prijímajúci štát udelil agrément osobe, ktorú zamýšľa ...

  2.

  Prijímajúci štát nie je povinný oznámiť vysielajúcemu štátu dôvody, pre ktoré agrément ...

  Článok 5

  1.

  Vysielajúci štát môže po tom, keď riadne upovedomil príslušné prijímajúce štáty, podľa ...

  2.

  Ak vysielajúci štát poverí toho istého šéfa misie v jednom alebo viacerých ďalších štátoch, ...

  3.

  Šéf misie alebo ktorýkoľvek člen diplomatického personálu misie môže vystupovať ako zástupca ...

  Článok 6

  Dva alebo viaceré štáty môžu poveriť tú istú osobu ako šéfa misie v inom štáte, ak prijímajúci ...

  Článok 7

  S výhradou ustanovení článkov 5, 8, 9 a 11 môže vysielajúci štát voľne vymenovať členov ...

  Článok 8

  1.

  Členovia diplomatického personálu misie majú byť v zásade občanmi vysielajúceho štátu.

  2.

  Členovia diplomatického personálu misie nesmú byť vymenovaní z radov občanov prijímajúceho ...

  3.

  Prijímajúci štát si môže vyhradiť to isté právo vo vzťahu k občanom tretieho štátu, ktorí ...

  Článok 9

  1.

  Prijímajúci štát môže kedykoľvek a bez povinnosti uviesť dôvody pre svoje rozhodnutie oznámiť ...

  2.

  Ak vysielajúci štát odmietne alebo opomenie v rozumnom čase vyhovieť povinnosti podľa odseku 1 ...

  Článok 10

  1.

  Ministerstvo zahraničných vecí prijímajúceho štátu alebo iné také ministerstvo, na ktorom sa ...

  a)

  vymenovaní členov misie, ich príchode a konečnom odchode alebo o ukončení ich funkcie na misii; ...

  b)

  príchode a konečnom odchode osoby patriacej k rodine člena misie a prípadne o skutočnosti, že ...

  c)

  príchode a konečnom odchode súkromných služobných osôb, ktoré sú zamestnané u osôb uvedených ...

  d)

  najímaní a prepúšťaní osôb, ktoré sú trvale usídlené v prijímajúcom štáte, ako členov ...

  2.

  Podľa možnosti sa bude dávať predchádzajúce oznámenie o príchode a konečnom odchode.

  Článok 11

  1.

  Ak niet osobitnej dohody o počte členov personálu misie, môže prijímajúci štát požadovať, ...

  2.

  Prijímajúci štát môže taktiež v týchto medziach a bez diskriminácie odmietnuť prijatie úradníkov ...

  Článok 12

  Vysielajúci štát nemôže bez predchádzajúceho výslovného súhlasu prijímajúceho štátu zriadiť ...

  Článok 13

  1.

  Má sa za to, že šéf misie prevzal svoje funkcie v prijímajúcom štáte buď len čo odovzdal svoje ...

  2.

  Poradie pri odovzdávaní poverovacích listín alebo ich overenej kópie je určované dátumom a časom ...

  Článok 14

  1.

  Šéfovia misií sú rozdelení do troch tried, a to:

  a)

  veľvyslanci alebo nuncovia poverení u hláv štátov a iní šéfovia misií rovnocennej hodnosti;

  b)

  vyslanci, ministri a internuncovia poverení u hláv štátov;

  c)

  chargés ďaffaires poverení u ministrov zahraničných vecí.

  2.

  S výnimkou poradia a etikety nebude sa robiť žiadne rozlišovanie medzi šéfmi misie s ohľadom ...

  Článok 15

  Štáty sa dohodnú o triede, ku ktorej budú patriť šéfovia ich misií.

  Článok 16

  1.

  Šéfovia misií budú mať vo svojich triedach poradie podľa dátumu a času, kedy prevzali svoje ...

  2.

  Zmena v poverovacích listinách šéfa misie, ktorá neznamená zmenu triedy, nemá vplyv na jeho poradie. ...

  3.

  Tento článok sa nedotýka akejkoľvek praxe vykonávanej prijímajúcim štátom, pokiaľ ide o poradie ...

  Článok 17

  Poradie členov diplomatického personálu misie oznámi šéf misie ministerstvu zahraničných vecí ...

  Článok 18

  V každom štáte sa bude zachovávať jednotný postup pri prijímaní šéfov misií v každej triede. ...

  Článok 19

  1.

  Ak je miesto šéfa misie uprázdnené alebo ak šéf misie nemôže vykonávať svoje funkcie, bude ...

  2.

  V prípadoch, v ktorých v prijímajúcom štáte nie je prítomný žiadny člen diplomatického personálu ...

  Článok 20

  Misia a jej šéf majú právo vyvesovať vlajku a štátny znak vysielajúceho štátu na miestnostiach ...

  Článok 21

  1.

  Prijímajúci štát buď vysielajúcemu štátu uľahčí v súlade so svojimi zákonmi získať miestnosti ...

  2.

  Takisto pomôže misiám obstarať v prípade potreby vhodné ubytovanie pre ich členov.

  Článok 22

  1.

  Miestnosti misie sú nedotknuteľné. Orgány prijímajúceho štátu nesmú do nich vstúpiť, okrem ...

  2.

  Prijímajúci štát má osobitnú povinnosť urobiť všetky vhodné opatrenia na ochranu miestností ...

  3.

  Miestnosti misie, ich zariadenie a iný majetok v nich i dopravné prostriedky misie nemôžu byť predmetom ...

  Článok 23

  1.

  Vysielajúci štát a šéf misie sú oslobodení od všetkých celoštátnych, oblastných alebo miestnych ...

  2.

  Vyňatie zo zdanenia uvedené v tomto článku sa nevzťahuje na také dane a dávky, ktoré majú podľa ...

  Článok 24

  Archívy a písomnosti misie sú nedotknuteľné kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzajú.

  Článok 25

  Prijímajúci štát všemožne uľahčí výkon funkcií misie.

  Článok 26

  S výhradou zákonov a nariadení týkajúcich sa oblastí, do ktorých je prístup zakázaný alebo ...

  Článok 27

  1.

  Prijímajúci štát povolí a bude chrániť slobodné spojenie misie na všetky oficiálne účely. ...

  2.

  Úradná korešpondencia misie je nedotknuteľná. Pod úradnou korešpondenciou sa rozumie všetka ...

  3.

  Diplomatická pošta nesmie sa otvoriť ani zadržať.

  4.

  Zásielky predstavujúce diplomatickú poštu musia sa opatriť zreteľným vonkajším označením, ...

  5.

  Diplomatického kuriéra, ktorý bude vybavený úradným dokumentom označujúcim jeho postavenie a ...

  6.

  Vysielajúci štát alebo misie môžu určovať diplomatických kuriérov ad hoc. V takýchto prípadoch ...

  7.

  Diplomatická pošta môže sa zveriť kapitánovi civilného lietadla pristávajúceho na dovolenom ...

  Článok 28

  Poplatky a dávky vyberané misiou v rámci výkonu jej úradných povinností sú vyňaté zo zdanenia. ...

  Článok 29

  Osoba diplomatického zástupcu je nedotknuteľná. Diplomatický zástupca nesmie byť žiadnym spôsobom ...

  Článok 30

  1.

  Súkromné obydlie diplomatického zástupcu požíva rovnakú nedotknuteľnosť a rovnakú ochranu ...

  2.

  Jeho písomnosti, korešpondencia a s výnimkou ustanovenia odseku 3 článku 31 i jeho majetok požívajú ...

  Článok 31

  1.

  Diplomatický zástupca je vyňatý z trestnej jurisdikcie prijímajúceho štátu. Je taktiež vyňatý ...

  a)

  o vecnú žalobu týkajúcu sa súkromnej nehnuteľnosti na území prijímajúceho štátu, okrem ak ...

  b)

  o žalobu týkajúcu sa dedičstva, v ktorom je diplomatický zástupca ako súkromná osoba a nie ako ...

  c)

  o žalobu týkajúcu sa akéhokoľvek slobodného povolania alebo obchodnej činnosti, ktorú diplomatický ...

  2.

  Diplomatický zástupca nie je povinný vypovedať ako svedok.

  3.

  Diplomatický zástupca nepodlieha exekučným opatreniam, s výnimkou prípadov uvedených pod písmenami ...

  4.

  Vyňatie diplomatického zástupcu z jurisdikcie prijímajúceho štátu neznamená jeho vyňatie z ...

  Článok 32

  1.

  Vysielajúci štát sa môže zriecť vyňatia z jurisdikcie diplomatických zástupcov a osôb požívajúcich ...

  2.

  Zrieknutie sa musí vždy urobiť výslovne.

  3.

  Ak začne konanie diplomatický zástupca alebo osoba požívajúca imunitu podľa článku 37, nemôže ...

  4.

  O zrieknutí sa vyňatia z jurisdikcie v civilných alebo administratívnych veciach sa nepredpokladá, ...

  Článok 33

  1.

  S výhradou ustanovenia odseku 3 tohto článku je diplomatický zástupca vyňatý z ustanovení o ...

  2.

  Vyňatie ustanovené v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje taktiež na súkromné služobné osoby ...

  a)

  že nie sú občanmi prijímajúceho štátu alebo v ňom nie sú trvale usídlené;

  b)

  že sú podrobené ustanoveniam o sociálnom zabezpečení, ktoré môžu platiť vo vysielajúcom štáte ...

  3.

  Diplomatický zástupca, ktorý zamestnáva osoby, na ktoré sa nevzťahuje vyňatie ustanovené v odseku ...

  4.

  Vyňatie ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku nebráni v dobrovoľnej účasti na sociálnom ...

  5.

  Ustanovenia tohto článku sa nedotýkajú predtým dojednaných dvojstranných alebo mnohostranných ...

  Článok 34

  Diplomatický zástupca je oslobodený od všetkých osobných alebo vecných, celoštátnych, oblastných ...

  a)

  nepriamych daní, ktoré bývajú obvykle obsiahnuté v cene tovaru alebo služieb;

  b)

  daní a dávok zo súkromných nehnuteľností na území prijímajúceho štátu, okrem ak ich vlastní ...

  c)

  pozostalostných, nástupníckych alebo dedičských poplatkov vyberaných prijímajúcim štátom s ...

  d)

  daní a dávok zo súkromných príjmov, ktoré majú svoj prameň na území prijímajúceho štátu, ...

  e)

  poplatkov vyberaných ako odplata za osobitné služby skutočne preukázané;

  f)

  registračných, súdnych, hypotečných a kolkových poplatkov v súvislosti s nehnuteľnosťami s ...

  Článok 35

  Prijímajúci štát oslobodí diplomatických zástupcov od všetkých osobných služieb, od všetkých ...

  Článok 36

  1.

  V súlade so zákonmi a predpismi, ktoré môže vydať, prijímajúci štát dovolí doviezť a poskytne ...

  a)

  pri predmetoch určených pre úradnú potrebu misie;

  b)

  pri predmetoch určených pre osobnú potrebu diplomatického zástupcu alebo členov jeho rodiny tvoriacich ...

  2.

  Osobná batožina diplomatického zástupcu nepodlieha colnej prehliadke, okrem ak sú vážne dôvody ...

  Článok 37

  1.

  Členovia rodiny diplomatického zástupcu tvoriaci súčasť jeho domácnosti, ak nie sú občanmi ...

  2.

  Členovia administratívneho a technického personálu spolu s členmi svojich rodín, ktorí tvoria ...

  3.

  Členovia služobného personálu misie, ktorí nie sú občanmi prijímajúceho štátu alebo v ňom ...

  4.

  Súkromné služobné osoby v službách členov misie, ak nie sú občanmi prijímajúceho štátu ...

  Článok 38

  1.

  Okrem iných výsad a imunít, ktoré mu môže poskytnúť prijímajúci štát, diplomatický zástupca, ...

  2.

  Ostatní členovia personálu misie a súkromné služobné osoby, ktoré sú občanmi prijímajúceho ...

  Článok 39

  1.

  Každá osoba, ktorá má nárok na výsady a imunity, bude ich požívať, len čo vstúpi na územie ...

  2.

  Keď sa skončí funkcia osoby požívajúcej výsady a imunity, skončia sa tieto výsady a imunity ...

  3.

  V prípade smrti člena misie požívajú členovia jeho rodiny naďalej výsady a imunity, na ktoré ...

  4.

  Ak zomrie člen misie, ktorý nie je občanom prijímajúceho štátu alebo v ňom trvale nesídli, ...

  Článok 40

  1.

  Ak diplomatický zástupca prechádza územím alebo je na území tretieho štátu, ktorý mu poskytol ...

  2.

  Za okolností podobných okolnostiam, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, tretie štáty ...

  3.

  Tretie štáty poskytnú úradnej korešpondencii a iným úradným oznámeniam prechádzajúcim ich ...

  4.

  Povinnosti tretích štátov uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku sa vzťahujú aj na osoby uvedené ...

  Článok 41

  1.

  S výhradou svojich výsad a imunít majú všetky osoby požívajúce takéto výsady a imunity povinnosť ...

  2.

  Všetky úradné rokovania s prijímajúcim štátom, ktorými je misia vysielajúcim štátom poverená, ...

  3.

  Miestnosti misie nesmú sa používať spôsobom nezlučiteľným s funkciami misie, ako sú ustanovené ...

  Článok 42

  Diplomatický zástupca nebude v prijímajúcom štáte vykonávať pre osobný prospech žiadne zamestnanie ...

  Článok 43

  Funkcia diplomatického zástupcu sa končí okrem iného:

  a)

  oznámením vysielajúceho štátu prijímajúcemu štátu, že funkcia diplomatického zástupcu sa ...

  b)

  oznámením prijímajúceho štátu vysielajúcemu štátu, že podľa odseku 2 článku 9 odmieta uznávať ...

  Článok 44

  Prijímajúci štát musí i v prípade ozbrojeného konfliktu poskytnúť osobám požívajúcim výsady ...

  Článok 45

  V prípade prerušenia diplomatických stykov medzi dvoma štátmi, alebo ak bola misia trvale alebo ...

  a)

  prijímajúci štát musí, a to i v prípade ozbrojeného konfliktu, rešpektovať a chrániť miestnosti ...

  b)

  vysielajúci štát môže zveriť opatrovanie miestností misie spolu s jej majetkom a archívmi tretiemu ...

  c)

  vysielajúci štát môže zveriť ochranu svojich záujmov a záujmov svojich príslušníkov tretiemu ...

  Článok 46

  Vysielajúci štát môže s predchádzajúcim súhlasom prijímajúceho štátu a na žiadosť tretieho ...

  Článok 47

  1.

  Pri použití ustanovení tohto Dohovoru nebude prijímajúci štát robiť rozdiel medzi jednotlivými ...

  2.

  Za diskrimináciu sa však nepovažuje:

  a)

  ak prijímajúci štát obmedzene aplikuje niektoré z ustanovení tohto Dohovoru v dôsledku obmedzenej ...

  b)

  ak na základe zvyklosti alebo dohody si štáty vzájomne poskytujú priaznivejšie zaobchádzanie, ...

  Článok 48

  Tento Dohovor bude otvorený na podpis všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov ...

  Článok 49

  Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie ...

  Článok 50

  Tento Dohovor bude otvorený na prístup ktorémukoľvek štátu, ktorý patrí do niektorej zo štyroch ...

  Článok 51

  1.

  Tento Dohovor vstúpi v platnosť tridsiaty deň po dátume uloženia dvadsiatej druhej ratifikačnej ...

  2.

  Pre každý štát, ktorý ratifikuje Dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení dvadsiatej druhej ...

  Článok 52

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude informovať všetky štáty patriace do niektorej ...

  a)

  o podpisoch tohto Dohovoru a o uložení ratifikačných listín a listín o prístupe podľa článku ...

  b)

  o dátume, kedy tento Dohovor vstúpi v platnosť podľa článku

  Článok 53

  Originál tohto Dohovoru, ktorého anglické, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie majú ...

Poznámky

 • *)  Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.
Načítavam znenie...
MENU
Hore