Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 154/1978 účinný od 14.02.1989 do 31.10.2002

Platnosť od: 29.12.1978
Účinnosť od: 14.02.1989
Účinnosť do: 31.10.2002
Autor: Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
Oblasť: Vodné hospodárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 154/1978 s účinnosťou od 14.02.1989 na základe 15/1989
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o šiestu časť vyhlášky po dohode s Federálnym cenovým úradom, ustanovuje podľa § 24 ods. 6 a § 30 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):

Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

§ 1
(1)

Verejný vodovod je súbor objektov a zariadení na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou a na krytie potreby vody pre národné hospodárstvo.

(2)

K súboru objektov a zariadení verejného vodovodu patria:

a)

verejné vodovodné rady I. až III. kategórie1) uložené v kolektoroch alebo technických chodbách,2)

b)

verejné časti vodovodných prípojok,3)

c)

hydroforové stanice4) vybudované pri vodovodnom zdroji alebo pri vodojeme ako samostatné objekty na zásobovanie obcí,

d)

verejné výtokové stojany,

e)

hydranty.

(3)

Za verejný vodovod alebo jeho súčasť sa nepovažujú:

a)

vodovody na samostatné zásobovanie vodou jednotlivých závodov, objektov a zariadení a na účely požiarnej ochrany,

b)

hydroforové stanice zásobujúce jednotlivé vyššie budovy alebo skupiny takýchto budov, prípadne priemyselné alebo poľnohospodárske závody a hydroforové stanice, ktoré sú súčasťou viacúčelových zariadení (energobloky a pod.).

§ 2
(1)

Verejná kanalizácia je súbor objektov a zariadení na odvádzanie, prípadne aj zneškodňovanie odpadových a zrážkových vôd z obcí a sídlisk.

(2)

K súboru objektov a zariadení verejnej kanalizácie patria:

a)

verejné stoky I. až III. kategórie1) a objekty na nich uložené v kolektoroch alebo technických chodbách,2)

b)

verejné časti kanalizačných prípojok,3)

c)

kanalizačné prečerpávacie stanice5) vybudované

1.

na stokovej sieti,

2.

na verejnej časti kanalizačnej prípojky,

d)

v osobitných prípadoch záchytné priekopy.

(3)

Za verejnú kanalizáciu alebo jej súčasť sa nepovažujú:

a)

samostatné kanalizácie na odvádzanie odpadových a zrážkových vôd z jednotlivých závodov, objektov a zariadení,

b)

kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu, vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti.

§ 2a
(1)

Vodovodnou prípojkou je potrubie, ktorým sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti, tesne za vodomer (hlavný vodomer), a ak nie je osadený vodomer, pred hlavný uzáver vody pre nehnuteľnosť.

(2)

Vodovodná prípojka z verejného vodovodu je vodohospodárskym dielom:

a)

ak slúži na dodávanie vody do priemyselných alebo poľnohospodárskych objektov,

b)

ak zásobuje vodou skupiny objektov, ktorých zásobovanie vyžaduje výstavbu vlastného systému rozvodných radov,

c)

ak vedie k objektom, pre ktoré je vybudované zariadenie na zvyšovanie tlaku vody (hydroforová stanica a pod.),

d)

ak je dlhšia ako 100 m a slúži na dodávku vody s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l/sec.

(3)

Kanalizačnou prípojkou je potrubie, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta vyústenia vnútornej kanalizácie,1) až po zaústenie do stokovej siete verejnej kanalizácie.

(4)

Prípojka k verejnej kanalizácii je vodohospodárskym dielom:

a)

ak slúži na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných alebo poľnohospodárskych výrobných objektov,

b)

ak odvádza odpadové vody zo skupiny objektov, ktorých odvádzanie vyžaduje výstavbu vlastnej stokovej siete,

c)

ak slúži na vypúšťanie odpadových vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej miery znečistenia vyžadujú predchádzajúce čistenie a môžu sa vypúšťať do verejnej kanalizačnej siete len s povolením vodohospodárskeho orgánu,

d)

ak je dlhšia ako 100 m a jej svetlosť je väčšia ako 20 cm.

§ 2b
(1)

Vodovodná a kanalizačná prípojka sa delí na verejnú časť a na domovú časť. Domová časť prípojky je tá jej časť, ktorá je na pripojenej nehnuteľnosti, ak nie je ustanovené inak.

(2)

Za pripojenú nahnuteľnosť sa považuje objekt, v ktorom sa nakladá s vodou spolu s pozemkom, ktorý s ním tvorí súvislý celok2) alebo s ním účelovo súvisí.

(3)

Verejná časť vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky sa určuje podľa týchto zásad:

a)

ak je vodovodná alebo kanalizačná prípojka napojená na vodovodný rad alebo uličnú stoku (ďalej len „rozvádzacie potrubie“) na verejnom priestranstve,3) je verejnou časťou prípojky tá časť, ktorá je uložená na tomto verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa,

b)

ak je vodovodná alebo kanalizačná prípojka napojená na rozvádzacie potrubie na inom pozemku než verejnom priestranstve a celá je na ňom i uložená, je verejnou časťou prípojky jej časť v dĺžke maximálne 2 m od rozvádzacieho potrubia,

c)

ak je vodovodná alebo kanalizačná prípojka napojená na rozvádzacie potrubie na inom pozemku než verejnom priestranstve a nie je na ňom uložená celá, je verejnou časťou prípojky jej časť od rozvádzacieho potrubia po hranicu pripojenej nehnuteľnosti,

d)

ak je vodovodná alebo kanalizačná prípojka napojená na rozvádzacie potrubie na hranici verejného priestranstva a iného než verejného priestranstva, určuje sa verejná časť prípojky podľa písmen a) až c), v závislosti od toho, kam prípojka odbočuje a od toho, na ktorom pozemku je alebo nie je celá uložená.

(4)

V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 3 písm. a) až d), sa môže správca s budúcim užívateľom pred vydaním stavebného povolenia dohodnúť na delení prípojky inak.

(5)

Delenie prípojky určené alebo dohodnuté podľa predchádzajúceho odseku sa nemení ani pri zmene charakteru pozemkov.

Druhá časť

Správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií

§ 3

Organizácie, ktoré vykonávajú právo hospodárenia s verejnými vodovodmi, verejnými kanalizáciami a ich sústavami (ďalej len „správca“), sú povinné sústavne zabezpečovať potrebné kapacity verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ako aj vytvárať predpoklady a podmienky (napr. včasnou údržbou) na ich hospodárnu a bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými normami; ak dôjde k porušeniu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je správca povinný neodkladne zabezpečiť vykonanie ich opráv.

§ 4
(1)

Správca je povinný vyznačiť podzemné vedenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia stavby6) graficky na mapách veľkej mierky,7) a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny. Na to poskytne8) investor stavby správcovi potrebné časti dokumentácie.

(2)

Správca je oprávnený umiestniť na budovách, plotoch, ohradách, pozemkoch a pod. orientačné označenia (tabuľky, tyče a pod.) a je povinný tieto označenia udržiavať v riadnom stave a v súlade s technickými normami; pri umiestňovaní na pozemných komunikáciách, prípadne na pozemkoch k nim patriacich, je potrebný súhlas správcu pozemnej komunikácie. Vlastník alebo organizácia, ktorá vykonáva právo hospodárenia s národným majetkom, alebo užívateľ, ktorý má právo alebo povinnosť nakladať s nehnuteľnosťou podľa osobitných predpisov (ďalej len „vlastník“) nehnuteľnosti nemá nárok na náhradu za toto obmedzenie

§ 5
(1)

Správca je povinný na žiadosť projektanta alebo investora stavby (zariadenia), s ktorou sú spojené zemné práce, poskytnúť mu podklady a údaje o umiestnení podzemného potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v priestore staveniska, prípadne v jeho okolí, ak by mohlo v ňom dôjsť k poškodeniu týchto potrubí zemnými prácami.

(2)

V jednotlivých prípadoch môže správca na žiadosť projektanta alebo investora stavby (zariadenia) za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie alebo smer a výšku vytýčiť v teréne.

(3)

Investor nových úprav terénu, pri pozemných komunikáciách, len ak ide o nové stavby, rekonštrukcie a veľké opravy, je povinný po dohode so správcom vykonať neodkladne na svoj náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie úrovni novoupraveného terénu, stavby alebo pozemnej komunikácie.

§ 6
(1)

Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nič upravovať alebo meniť.

(2)

Manipulovať so zariadením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môžu len tí, ktorí sú na to správcom určení.

(3)

Prekládky verejných vodovodných a kanalizačných zariadení sa môžu vykonať len na základe povolenia iného príslušného orgánu štátnej správy.

§ 7
(1)

Odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami do povrchových vôd sa uskutočňuje výustným objektom umiestneným do svahu alebo pri dne koryta vodného toku. Správca je povinný udržiavať výustný objekt podľa podmienok určených vodohospodárskym orgánom.

(2)

Výustný objekt s uzávermi a odľahčovacími objektmi musí správca zabezpečiť proti manipulácii nepovolanými osobami.

(3)

Uzávery stokovej siete, ktoré zabezpečujú ochranu územia pred povodňami, je správca povinný obsluhovať v čase povodňovej aktivity podľa povodňových plánov, prípadne podľa pokynov povodňových orgánov.

§ 8 - Správca je povinný
a)

sledovať akosť a merať množstvo odpadových vôd vypúšťaných z verejnej kanalizácie do povrchových vôd a dbať, aby nepresiahli hodnoty určené v povolení vodohospodárskeho orgánu podľa § 8 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

b)

pravidelne kontrolovať, či za bezzrážkových prietokov nepreteká z dažďových výustov odpadová voda priamo do recipientu, a zistené chyby urýchlene odstrániť.

§ 9

Pracovníci poverení správcom sú oprávnení vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu na zistenie a odstránenie havarijných a iných porúch na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii, zistenie stavu vnútorného vodovodu alebo vnútornej kanalizácie, spotreby vody, chodu vodomeru a kontrolného merania množstva a akosti vypúšťaných vôd. Ak je na to potrebné povolenie podľa osobitných predpisov, je poverený pracovník povinný sa týmto povolením preukázať vlastníkovi nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu; vlastník nehnuteľnosti je oprávnený zúčastniť sa na týchto kontrolách.

Tretia časť

Prevádzka verejných vodovodov a verejných kanalizácií a podmienky pripojenia na verejné vodovody a verejné kanalizácie

§ 10
(1)

Nehnuteľnosti sa pripoja na verejný vodovod, ak sú vzdialené maximálne 50 m od vybudovaného verejného vodovodného radu a ak umožňuje kapacita verejného vodovodu pripojenie nehnuteľností.

(2)

Nehnuteľnosti, v ktorých vznikajú odpadové vody, sa pripoja na verejnú kanalizáciu, ak sú vzdialené maximálne 50 m od vybudovanej uličnej stoky verejnej kanalizácie a ak pripojenie umožňuje kapacita verejnej kanalizácie a podmienky kanalizačného poriadku.9) Nie je dovolené zriaďovať žumpy a vsakovacie záchytky na samostatné odstraňovanie odpadových vôd z nehnuteľností, ktoré možno pripojiť na verejnú kanalizáciu.

(3)

Nehnuteľnosti sa pripájajú na verejný vodovod vodovodnou prípojkou a na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje samostatná vodovodná a kanalizačná prípojka. Výnimočne so súhlasom správcu možno zriadiť jednu prípojku pre viac nehnuteľností, ak sú na to technické alebo ekonomické dôvody, alebo viac vodovodných a kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť, ak ide o rozsiahlu nehnuteľnosť, o odber vody v rozdielnej cene, o odber na požiarne účely a pod.

(4)

Ak verejná kanalizácia má delenú sústavu,10) třeba odpadové vody a zrážkové vody z jednotlivých nehnuteľností odvádzať v delenej sústave.

§ 10a
(1)

Investorom novobudovanej vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky je vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu pripája, ak osobitný predpis neustanovuje inak.4)

(2)

Náklady, ktoré vzniknú pri oprave alebo rekonštrukcii vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky uhradia podľa skutočne vzniknutých nákladov na verejnú a domovú časť prípojky správca a vlastník; ak dôvodom rekonštrukcie je uskutočnenie úprav vnútorného vodovodu alebo vnútornej kanalizácie alebo ak opravy a rekonštrukcie sú vyvolané nesprávnou prevádzkou vnútorného vodovodu alebo vnútornej kanalizácie, uhrádza vlastník náklady v celej výške.

(3)

Vlastníci objektov, ktoré sú určené na asanáciu na základe rozhodnutia stavebného úradu o odstránení stavby, sú povinní zabezpečiť odstránenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na svoj náklad, pričom spôsob jej odstránenia musí byť vopred dohodnutý so správcom.

§ 10b

Správca ako účastník konania sleduje, či boli splnené podmienky, ktoré uplatňoval vo svojom vyjadrení k predloženej projektovej dokumentácii. Ak je prípojka skolaudovaná, je správca povinný prevziať jej verejnú časť.

§ 10c
(1)

Právo hospodárenia k verejnej časti vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky vybudovanej štátnou socialistickou organizáciou sa prevádza správcovi bezodplatne.5)

(2)

Pri prevodoch verejných častí vodovodných alebo kanalizačných prípojok vybudovaných inými organizáciami než štátnymi alebo občanmi sa postupuje podľa osobitných predpisov.6)

§ 11
(1)

Investor domovej časti vodovodnej prípojky je povinný oznámiť správcovi predpokladané množstvo vôd, ktoré bude odoberať z verejného vodovodu, a investor domovej časti kanalizačnej prípojky je mu povinný oznámiť údaje o množstve a akosti odpadových vôd, ktoré bude vypúšťať do verejnej kanalizácie.

(2)

Umiestnenie vodovodnej prípojky a vodomeru na jej domovej časti, prípadne umiestnenie kontrolnej meracej šachty na domovej časti kanalizačnej prípojky určí správca.

(3)

Pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovodný rad alebo kanalizačnej prípojky na stoku verejnej kanalizácie môže vykonať správca alebo s jeho súhlasom stavebná organizácia.

(4)

Časť pozemku nad verejnou časťou vodovodnej a kanalizačnej prípojky v šírke 1,5 m musí byť upravená tak, aby bolo možné verejnú časť prípojky opraviť; táto úprava sa nevyžaduje na pozemných komunikáciách. Ďalej musí byť zabezpečený prístup k dôležitým zariadeniam vodovodnej a kanalizačnej siete (napr. k požiarnym hydrantom, hlavným uzáverom a pod.).

§ 12
(1)

Na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len nehnuteľnosť, na ktorej vybudovaný vnútorný vodovod alebo vnútorná kanalizácia zodpovedajú technickým normám.12)

(2)

Pred pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu musí byť vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia prezretá a preskúšaná organizáciou oprávnenou na vykonávanie stavebných prác. Zápisnicu o preskúšaní a stavebný výkres vnútorného vodovodu a vnútornej kanalizácie predloží vlastník nehnuteľnosti správcovi.

(3)

Na vykonanie úprav na vnútornom vodovode, ktorými sa podstatne menia doterajšie podmienky odberu vody z verejného vodovodu alebo podmienky vypúšťania odpadových alebo zvláštnych vôd do verejnej kanalizácie, je potrebný súhlas správcu.

(4)

Odpojiť nehnuteľnosť z verejného vodovodu alebo z verejnej kanalizácie môže správca alebo s jeho súhlasom a podľa jeho podmienok vlastník nehnuteľnosti.

§ 13

Hydroforové stanice, ktoré nie sú súčasťou verejného vodovodu, možno zriadiť a pripojiť na verejný vodovod vodovodnou prípojkou len so súhlasom správcu a podľa jeho podmienok.

§ 14
(1)

Vodomerná šachta je súčasťou vnútorného vodovodu. Zriaďuje ju na pripájanej nehnuteľnosti jej vlastník.

(2)

Vodomerná šachta musí byť vybudovaná tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt; musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná.

(3)

Podmienky na vybudovanie vodomernej šachty určí správca. Ak to vyžaduje riadna a bezpečná prevádzka verejného vodovodu, môže správca požadovať od vlastníka nehnuteľnosti zriadenie, prestavbu, prípadne zrušeniu vodomernej šachty, aj keď sa neruší vodovodná prípojka.

§ 15

Kanalizačné prečerpávacie stanice, ktoré nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, možno zriadiť a pripojiť na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou len so súhlasom správcu a podľa jeho podmienok.

Štvrtá časť

Všeobecné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov

§ 16
(1)

Správca, ktorý dodáva vodu z verejného vodovodu (ďalej len „dodávateľ“), zabezpečuje dodávku vody v súlade s podmienkami na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod ustanovenými touto vyhláškou a technickými normami.

(2)

Vlastník13) nehnuteľnosti, pre ktorú sa dodáva voda z verejného vodovodu (ďalej len „odberateľ“),môže odoberať vodu do dohodnutej výšky, a ak nie je výška odberu dohodnutá, podľa skutočnej potreby; pritom musí dbať na predpisy a opatrenia vydané na zabezpečenie správnej funkcie vnútorného vodovodu a jeho súčasti a riadiť sa pokynmi dodávateľa.

(3)

Ak odberateľ nedodrží podmienky odberu, je dodávateľ oprávnený v prípadoch uvedených v § 24 ods. 1 písm. d) až j) obmedziť alebo prerušiť dodávku vody.

(4)

Dodávateľ nie je povinný splniť požiadavky odberateľa na čas dodávky, množstvo, tlak, odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody jestvujúcimi zariadeniami verejného vodovodu. Splnenie týchto požiadaviek si zabezpečuje odberateľ na vlastné náklady a vlastným zariadením po schválení dodávateľom.

§ 17

Odber vody z verejného vodovodu meria dodávateľ vodomerom, ak sa voda privádza z verejného vodovodného radu do nehnuteľnosti vodovodnou prípojkou. Množstvo vody odobranej na rôzne účely, za ktoré sa odplata platí podľa rôznych sadzieb, sa meria pre každú odplatu osobitným vodomerom, ktorý si zabezpečuje odberateľ; ak nemožno také meranie vykonávať, zisťuje sa množstvo podľa ročných smerných čísel spotreby vody uvedených v prílohe tejto vyhlášky. Ak sa rozhodne dodávateľ osadiť vodomer na vodomernú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, je odberateľ povinný vykonať podľa jeho pokynov a technických noriem potrebné úpravy vnútorného vodovodu.

§ 18
(1)

Odber vody z hydrantov, s výnimkou odberu na požiarne potreby, ktorý požiarny útvar dodatočne ohlási, sa meria podľa podmienok dodávateľa; v prípadoch, ak dodávateľ umožní krátkodobé odbery vody na prevádzkové účely, meria sa odber vody vodomerom na hydrantovom nadstavci.

(2)

Odber vody z verejných výtokových stojanov zriaďovaných výnimočne v prípadoch, ak nie je účelné zriaďovať vodovodné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam, sa meria vodomerom alebo sa jeho výška určí podľa ročných smerných čísel spotreby vody.

§ 19

Podľa ročných smerných čísel spotreby vody sa určí výška odberu vody vo všetkých prípadoch, keď nie je osadený vodomer.

§ 20
(1)

Vodomer je v správe dodávateľa, ktorý vykonáva jeho osadenie (montáž), údržbu, a môže ho kedykoľvek na svoj náklad vymeniť.

(2)

Vodomer podlieha úradnému overeniu podľa osobitných predpisov.14) Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov vodomeru, je oprávnený požiadať dodávateľa o preskúšanie vodomeru. Dodávateľ je povinný do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia odberateľa zabezpečiť skúšku vodomeru, ktorá sa vykoná podľa technickej normy.15) Výsledok dodávateľ neodkladne oznámi odberateľovi.

(3)

Ak sa zistí pri skúške vodomeru vyžiadanej odberateľom, že

a)

vodomer je chybný alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa technická norma,15) uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného poruchou neovplyvneného odpočtu; náklady na preskúšanie a výmenu vodomeru hradí dodávateľ,

b)

jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnej hodnoty viac, ako pripúšťa technická norma,15) hradí odberateľ náklady spojené s preskúšaním.

(4)

Žiadosť o preskúšanie vodomeru nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote odplaty. Ak nemožno presne zistiť výšku odberu vody za čas poruchy vodomeru, vypočíta sa podľa odberu v rovnakom období minulého roka. Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberových pomeroch, určí sa výška tohto odberu, podľa ročných smerných čísel spotreby vody.

§ 21
(1)

Odberateľ si môže na svoj náklad osadiť na vnútornom vodovode vlastný podružný vodomer16) (napr. pre ubytovňu, predajňu, výrobňu a pod. umiestnenú v obytnom dome); osadenie tohto vodomeru oznámi dodávateľovi.

(2)

Ak osadí podružný vodomer u odberateľa dodávateľ, je tento vodomer v správe dodávateľa a môže byť z dôvodov prevádzky verejného vodovodu kedykoľvek odberateľovi vymenený alebo odobraný na náklad dodávateľa.

(3)

Výška odberu vody pre nehnuteľnosť sa určuje podľa odpočtu na vodomere.

§ 22
(1)

Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup k vodomeru a hlavnému uzáveru vody, chrániť vodomer pred poškodením a bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi chyby v meraní, ako aj poruchy vnútorného vodovodu.

(2)

Odberateľ je povinný neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na hlavnom vodomere, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je umiestnený vodomer.

§ 23
(1)

Dodávka vody je splnená prechodom vody zo zariadenia verejného vodovodu do zariadenia odberateľa.

(2)

Pri dodávaní vody vodovodnými prípojkami je dodávka splnená

a)

prietokom vody hlavným vodomerom, ak je osadený,

b)

prietokom vody v mieste, kde verejná časť prípojky prechádza do domovej časti prípojky.3)

(3)

Ak nie je dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom inak, platí, že dohodnutá dodávka vody má akosť pitnej vody.17)

(4)

Odberateľ je povinný zabezpečiť u podružne pripojených užívateľov zachovávanie všetkých predpisov týkajúcich sa odberu a hospodárenia s vodou z verejných vodovodov.

§ 24
(1)

Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného vodovodu

a)

pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,

b)

z dôvodov spôsobených živelnými pohromami (napr. povodňou, zosunutím pôdy, búrkou, požiarom a pod.),

c)

pri havárii na vodovodnej sieti alebo v iných prípadoch vyvolaných prevádzkovou potrebou, ak je nebezpečenstvo z omeškania,

d)

ak odberateľovo zariadenie alebo spôsob odberu nevyhovuje predpisom do tej miery, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť mimoriadny pokles alebo kolísanie tlaku vody u iných odberateľov,

e)

ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi v prístupe k meracím prístrojom,

f)

ak bolo u odberateľa zistené pripojenie vodovodnej prípojky bez súhlasu dodávateľa,

g)

ak odberateľ neodstránil v lehote určenej dodávateľom chyby na vnútornom vodovode alebo chyby ovplyvňujúce meranie alebo ak neurobil opatrenia na ochranu vodomeru a hlavného uzáveru vody,

h)

ak odberateľ prenechá vodu bez súhlasu dodávateľa ďalšiemu užívateľovi,

i)

ak odberateľ odoberá väčšie ako dohodnuté množstvo vody, ak je množstvo dohodnuté,

j)

ak odberateľ nezaplatil odplaty za odber vody za dve za sebou idúce zúčtovacie obdobia ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu dodávateľ určil s upozornením, že inak preruší dodávku,

k)

pri obmedzovaní alebo inej úprave zásobovania pitnou vodou vodohospodárskym orgánom.18)

(2)

Dodávateľ je povinný obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody oznámiť vhodným spôsobom odberateľovi, a to aspoň 15 dní vopred, s výnimkou prerušenia dodávky z dôvodov uvedených v odseku 1 písmeno b, c, a d, keď urobí oznámenie najneskoršie do 24 hodín od vzniku dôvodu na obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody.

(3)

Po odstránení porúch alebo príčin, pre ktoré bola dodávka obmedzená alebo prerušená, je dodávateľ povinný dodávku vody obnoviť.

(4)

Dodávateľ je povinný prerušiť dodávku vody, ak o to požiada odberateľ z dôvodov odstránenia porúch na domovej časti vodovodnej prípojky.

§ 25
(1)

Pri odberoch vody z verejného vodovodu uskutočnených

a)

bez zmluvy s dodávateľom,

b)

v rozpore so zmluvou, ku ktorým dôjde

1.

ak odberateľ odoberá vodu na iné účely alebo vo väčšom množstve, ako bolo dohodnuté,

2.

ak odberateľ vykonal také opatrenia, aby vodomer buď odber nezaznamenával, alebo ho zaznamenával nesprávne na škodu dodávateľa, ak používa vedome nesprávne upravený vodomer alebo ak vodomer poškodil, poškodil jeho plombu alebo neohlásil jeho náhodné poškodenie do troch dní po tom, ako to zistil, a ďalej vodomer používal,

3.

použitím požiarneho obtoku vodomeru19) na iné účely ako požiarne,

účtujú sa tieto odbery vody vo výške odplaty spojenej s dodávaním vody z verejných vodovodov za množstvo odobranej vody zistené technickým výpočtom, pričom sa vychádza zo svetlosti potrubia, z preukázanej alebo predpokladanej doby odberu vody a účelu, na ktorý sa voda použila.

(2)

K takto určeným sumám za odber sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním prípadov odberov uvedených v odseku 1, najmenej však 50 Kčs.

§ 26
(1)

V prípadoch uvedených v § 24 ods. 1 písm. a) až c), ktoré bránia dodávkam vody, má dodávateľ povinnosť náhradného plnenia (napr. dovážaním pitnej vody v cisternách), a to v rozsahu núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v dosiahnuteľnej vzdialenosti a v cenách pre faktúrovanie odplaty spojenej s dodávaním vody z verejných vodovodov.

(2)

Počas núdzového zásobovania vodou nemožno odber vody faktúrovať vo výške smerných čísel spotreby vody; odberateľovi sa faktúruje iba množstvo vody skutočne dodané pri náhradnom plnení. Toto množstvo je dodávateľ oprávnený rozvrhnúť na jednotlivých odberateľov v pomere, v akom odoberali vodu v rovnakom období minulého roka.

(3)

Odberateľ spolupracuje s dodávateľom na umožnení náhradného plnenia dodávky vody.

§ 27
(1)

Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nedostatkom tlaku vody pri obmedzenom zásobovaní vodou pre poruchu na vodovode alebo na verejnej časti vodovodnej prípojky alebo pri prerušení dodávky elektrickej energie pre čerpacie stanice, prípadne pri nedostatku pitnej vody, alebo pre niektorý ďalší dôvod, keď je dodávateľ oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť.

(2)

Ak dôjde k poruche na zariadení verejného vodovodu, je dodávateľ povinný zabezpečiť vykonanie opravy; rovnakú povinnosť má odberateľ pri poruche svojich zariadení (vnútorný vodovod, domová časť prípojky).

(3)

Odberateľ nesmie priamo spájať vnútorný vodovod pripojený na verejnú vodovodnú sieť s potrubím zásobovaným z iného zdroja (napr. z vlastného hydroforu, zásobovacej nádrže a pod.) a prívod vody cez spotrebič spájať s potrubím, ktorým sa odvádza odpadová voda. Na prepojenie vnútorného rozvodného potrubia privádzajúceho vodu z rôznych prípojok je potrebný súhlas dodávateľa. Odberateľ je povinný aj v ostatných prípadoch dodržiavať technické normy.20)

Piata časť

Všeobecné podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami

§ 28
(1)

Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len vody v akosti a množstve podľa podmienok kanalizačného poriadku, prípadne podľa povolenia vydaného vodohospodárskym orgánom.21)

(2)

Vlastník13) nehnuteľnosti, prípadne jej časti, a zariadení, v ktorých vznikajú odpadové vody (ďalej len „odberateľ“), môže ich pripojiť na verejnú kanalizáciu iba kanalizačnou prípojkou.

(3)

Ak kanalizačná prípojka je vodohospodárskym dielom, musí mať šachtu na kontrolné meranie množstva odpadovej vody a odber jej vzoriek. Šachta musí byť umiestnená tak, aby bola vždy prístupná.

(4)

Správca, ktorý odvádza odpadovú vodu verejnou kanalizáciou (ďalej len „dodávateľ“), je povinný kontrolovať meranie množstva a akosti predčistených odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, aby zodpovedali hodnotám kanalizačného poriadku.

§ 29
(1)

Odpadovú vodu vypúšťanú do verejnej kanalizácie a ňou odvádzanú meria odberateľ svojimi meracími zariadeniami, dohodnutými s dodávateľom, spravidla v mieste, kde odpadová voda vypúšťaná z nehnuteľnosti prechádza zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa, ak je to technicky možné. Meracie zariadenie môže byť umiestnené aj v najbližšej šachte verejnej stoky alebo v meracom profile, prípadne v inom mieste, na ktorom sa dodávateľ s odberateľmi dohodnú.

(2)

Stále meracie zariadenie musí byť overené a udržiavané v prevádzkyschopnom stave. Druh meracieho zariadenia a jeho veľkosť musí zodpovedať prietoku, akosti vypúšťanej vody a spôsobu jej odtoku podľa technickej normy.22)

(3)

Ak dodávateľ má pochybnosti o správnosti merania, písomne požiada odberateľa o preskúšanie meracieho zariadenia. Odberateľ je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť skúšku meracieho zariadenia; ak sa skúškou zistí, že meracie zariadenie je chybné, odberateľ je povinný ho vymeniť za správne.

(4)

Skúška meracieho zariadenia sa vykonáva podľa osobitných predpisov.14) Ak sa skúškou zistí, že údaje meracieho zariadenia sa

a)

neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťajú technické podmienky meracieho zariadenia alebo odchýlka dohodnutá medzi dodávateľom a odberateľom, hradí náklady spojené so skúškou dodávateľ,

b)

odchyľujú od skutočných hodnôt viac, ako pripúšťajú technické podmienky meracieho zariadenia alebo odchýlka dohodnutá medzi dodávateľom a odberateľom, vykoná sa majetkovoprávne vyrovnanie vzniknutých rozdielov odplát za odvádzanie odpadových vôd; náklady preskúšania a výmenu meracieho zariadenia hradí odberateľ.

§ 30
(1)

Ak nie je množstvo vypúšťanej vody merané, predpokladá sa, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vpúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia na vodomere alebo podľa ročných smerných čísel spotreby z vodovodu odobral s pripočítaním množstva vody získaného z iných zdrojov.

(2)

Ak odberateľ vodu odobratú z verejného vodovodu čiastočne spotrebuje a nevypúšťa ju do verejnej kanalizácie (napr. pivovary, sódovkárne, záhradníctvá a iné podniky), zistí sa množstvo vypúšťanej vody odborným výpočtom podľa výkazov a technických výpočtov predložených odberateľom a prevereným dodávateľom, ak sa dodávateľ vopred nedohodol s odberateľom inak.

(3)

Ak odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie vodu z iných zdrojov ako z verejného vodovodu (napr. z vlastných studní, z vodných tokov a iných) a ak nie je možné zistiť vypúšťané množstvo vody vždy meraním alebo podľa ročných smerných čísel spotreby vody, dodávateľ zistí množstvo vypúšťanej vody odborným výpočtom, prípadne zistením na mieste samom. Odberateľ je povinný za tým účelom predložiť dodávateľovi požadované technické výpočty a ukazovatele.

(4)

V prípade havárie vnútorného vodovodu, ktorá spôsobí únik vody mimo verejnej kanalizácie, poskytne dodávateľ odberateľovi dobropis za množstvo vody zistené na základe kontrolného odpočtu spotreby vody vykonaného po odstránení havárie. Odberateľ však musí preukázať a technicky zdôvodniť únik a množstvo vody neodvedené kanalizáciou.

(5)

Ak nemožno presne zistiť množstvo vypúšťanej vody počas.poruchy meracieho zariadenia, určí sa toto množstvo odborným výpočtom.

§ 31

Odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou je splnené okamihom prechodu vypúšťanej vody zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa, t.j. v mieste, kde domová časť kanalizačnej prípojky prechádza do jej verejnej časti.3)

§ 32
(1)

Odberateľ môže vypúšťať do verejnej kanalizácie odpadové a zrážkové vody za podmienok určených v kanalizačnom poriadku podľa skutočnej potreby, ak nie je obmedzený výškou povoleného množstva pri dodržiavaní medznej hodnoty ich znečistenia určenej kanalizačným poriadkom alebo povolením vodohospodárskeho orgánu podľa § 24 ods. 3 vodného zákona.

(2)

V miestach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia, ale nie je vybudovaný verejný vodovod, odberateľ je povinný sa dohodnúť s dodávateľom o odvádzaní odpadových vôd a o spôsobe ich merania.

§ 33
(1)

Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

a)

pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach prerokovaných s odberateľom aspoň 40 dní vopred,

b)

z dôvodov spôsobených živelnými pohromami (napr. povodňami, zosunutím pôdy, búrkou, požiarmi a pod.),

c)

pri havárii v prevádzke kanalizačnej siete brániacej odvádzaniu vôd alebo v iných prípadoch vyvolaných prevádzkovou potrebou, ak vzniká nebezpečenstvo z omeškania,

d)

ak odberateľovo zariadenie nevyhovuje predpisom do tej miery, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb a majetku,

e)

ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi v prístupe k zariadeniam vnútornej kanalizácie a ich kontrole,

f)

ak sa u odberateľa zistilo vypúšťanie odpadových vôd

1.

bez potrebného povolenia vodohospodárskeho orgánu,21)

2.

ktoré je v rozpore s povolením vodohospodárskeho orgánu,21)

3.

ktoré je v rozpore s kanalizačným poriadkom,23)

g)

ak sa u odberateľa zistilo pripojenie kanalizačnej prípojky bez súhlasu dodávateľa,

h)

ak odberateľ neodstránil v lehote určenej dodávateľom chyby vo vnútornej kanalizácii.

(2)

Obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou je dodávateľ povinný s výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 písm. a), b), c) a d) oznámiť 15 dní vopred spôsobom v mieste obvyklým. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d) dodávateľ oznámi odberateľovi obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd dodatočne, najneskoršie do 24 hodín od vzniku dôvodu na obmedzenie alebo prerušenie.

(3)

Odvádzanie odpadových vôd, ktoré bolo obmedzené alebo prerušené, je dodávateľ povinný obnoviť po odstránení chýb, pre ktoré bolo odvádzanie odpadových vôd obmedzené alebo prerušené.

§ 34
(1)

Pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

a)

bez zmluvy s dodávateľom,

b)

ktoré je v rozpore so zmluvou,

1.

ak odberateľ vypúšťa odpadové vody v inom množstve alebo v inej akosti, ako bolo dohodnuté,

2.

ak odberateľ vykonal také opatrenie, aby meracie zariadenie vypúšťané vody nezaznamenávalo, alebo ich zaznamenávalo nesprávne na škodu dodávateľa, ak odberateľ vedome používa nesprávne upravené zariadenie, alebo ak meracie zariadenie poškodil alebo neohlásil jeho poškodenie do troch dní odo dňa, keď poškodenie zistil,

zisťuje sa množstvo vypúšťanej odpadovej vody technickým výpočtom, pričom sa vychádza zo zdrojov vody, svetlosti potrubia a z preukázanej alebo predpokladanej doby vypúšťania.

(2)

K sumám účtovaným za takto určené množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním prípadov uvedených v odseku 1, najmenej však suma 50 Kčs.

§ 35
(1)

Dodávateľ nezodpovedá odberateľovi za škody, ktoré vznikli poruchou na verejnej kanalizácii, prípadne na verejnej časti kanalizačnej prípojky, alebo za škody, ku ktorým došlo obmedzením alebo porušením odvádzania odpadových vôd podľa ustanovenia § 33 tejto vyhlášky.

(2)

Odberateľ je povinný udržiavať domovú časť kanalizačnej prípojky, vnútornú kanalizáciu a ostatné zariadenia slúžiace na odvádzanie a meranie odpadových vôd, ktoré sú v jeho správe, v prevádzkyschopnom stave, pričom je povinný dodržiavať ustanovenia technických noriem;24) ak dôjde k zaneseniu kanalizačnej prípojky prevádzkou vnútornej kanalizácie, ktoré bráni odtoku odpadových vôd, je dodávateľ povinný na náklady odberateľa poruchu odstrániť.

(3)

Za obdobie, počas ktorého pre poruchu verejnej kanalizácie nemožno vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie a odvádzať ich ňou, nesmie dodávateľ faktúrovať odplaty spojené s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou vrátane ich prípadného vyčistenia.

§ 36
(1)

Ak dôjde k porušeniu verejnej kanalizácie živelnou pohromou, haváriou na kanalizačnej sieti, kanalizačných objektoch alebo pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbových a revíznych prácach na nich, ktoré bránia odvádzaniu odpadových a zrážkových vôd, je dodávateľ povinný zabezpečiť náhradné odvádzanie odpadových vôd (napr. provizórnym prečerpávaním odpadových vôd, obmedzením dodávky vody a zriadením obtoku), a to v cenách pre faktúrovanie odplaty spojenej s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

(2)

Počas náhradného odvádzania odpadových vôd sa odberateľovi faktúruje iba množstvo skutočne odvádzanej odpadovej vody. Dodávateľ je oprávnený toto množstvo rozvrhnúť na jednotlivých odberateľov v pomere, v akom vypúšťali odpadové vody v rovnakom období minulého roka.

(3)

Odberateľ v prípadoch vyžadujúcich náhradné plnenie spolupracuje s dodávateľom na umožnení náhradného odvádzania odpadových vôd.

Šiesta časť

Odplaty spojené s dodávaním vody z verejných vodovodov a s odvádzaním odpadových vôd verejnými kanalizáciami vrátane ich prípadného vyčistenia

§ 37
(1)

Odberateľ je povinný dodávateľovi platiť odplatu za dodávanie pitnej alebo úžitkovej vody z verejných vodovodov pre nehnuteľnosť na akékoľvek účely (ďalej len „vodné“) a za odvádzanie, prípadne zneškodnenie odpadových a zrážkových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „stočné“); táto odplata sa však nevzťahuje na odvádzanie zrážkových vôd z kanalizačného systému verejnej komunikácie.

(2)

Spôsob výpočtu vodného sa určí súčinom odobraného množstva vody zmeraného vodomerom, a ak nie je vodomer osadený, podľa ročných smerných čísel spotreby vody a ceny za 1 m3 vody. Ceny sa určujú podľa cenového predpisu.25)

(3)

Spôsob výpočtu stočného sa určí súčinom meraného alebo podľa § 30 predpokladaného množstva odpadovej vody vypúšťanej kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie a ceny za 1 m3 vypúšťanej vody určenej cenovým predpisom.25)

(4)

Za vodu odobranú z verejných výtokových stojanov, ak sa nemeria vodomerom, platí odberateľ vodné vypočítané podľa ročných smerných čísel spotreby vody, znížené o 50 %, ak je stojan vzdialený do 100 m, a o 70 %, ak je stojan vzdialený viac ako 100 m od nehnuteľnosti odberateľa.

(5)

Ak sa vypúšťa z nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie iba zrážková voda, určí sa stočné vo výške 30 % stočného za množstvo vody dodané z verejného vodovodu za predpokladu, že by do nehnuteľnosti bola zavedená voda z verejného vodovodu. Ak je nehnuteľnosť napojená na verejný vodovod, určí sa stočné v plnej výške.

(6)

Povinnosť platiť vodné a stočné sa nevzťahuje na jednotky požiarnej ochrany za vodu odobranú z verejného vodovodu a vypúšťanú do verejnej kanalizácie v súvislosti s výkonom požiarnej ochrany a cvičením s hasiacimi prístrojmi.

§ 38
(1)

Ak pre niektorý druh spotreby vody nie je v prílohe tejto vyhlášky uvedené ročné smerné číslo spotreby vody, vypočíta sa spotreba vody pre platenie vodného paušálom samostatne podľa ukazovateľov, ako je vybavenosť objektu, dĺžka pracovného času alebo dĺžka prevádzky, technológia výroby a pod.

(2)

Ak má byť odberateľovi účtované vodné a stočné podľa rôznych cien za 1 m3, je odberateľ povinný dodávateľovi každoročne písomne najneskoršie do 20.decembra oznámiť rozdelenie odobranej vody podľa týchto cien. Nové oznámenie nie je potrebné, ak oproti údajom oznámeným odberateľom v poslednom oznámení nenastali zmeny. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť aj každú podstatnú zmenu v rozdelení odberu vody podľa cien (sadzieb), ku ktorej dôjde v priebehu roka. Dodávateľ prizerá na oznámenú zmenu pri prvej fakturácii vodného a stočného po oznámení; je oprávnený oznámenie preskúšať a pri fakturácii vychádzať z výsledkov preskúšania.

Siedma časť

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 39
(1)

Dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami sa faktúrujú a platia podľa osobitného predpisu.26)

(2)

Voda odobraná dodávateľom z iného verejného vodovodu alebo odpadová voda prevedená z inej verejnej kanalizácie sa hradí správcom týchto zariadení vo výške nákladov potrebných na výrobu (čistenie), rozvod a prevádzku zariadení, z ktorých sa voda odoberá alebo prevádza, a to v priamej závislosti od množstva jednotiek odobranej alebo odvádzanej vody.

(3)

Ak odpadovú vodu odberateľ dováža priamo do čistiarne odpadových vôd (napr. v cisternách) a iba sa čistí, bude dodávateľ účtovať odberateľovi len skutočné náklady spojené s čistením odpadových vôd.

§ 40
(1)

Vzťahy, ktoré vznikli medzi dodávateľom a odberateľom dodávaním vody z verejného vodovodu a odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou, sa naďalej spravujú Občianskym zákonníkom, ak je odberateľom občan alebo iná ako socialistická organizácia.

(2)

Ak je odberateľom socialistická organizácia, pre vzťahy, ktoré vznikli medzi dodávateľom a odberateľom dodávaním vody z verejného vodovodu a odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou, neplatia ustanovenia § 3, § 16 ods. 3 a 4, § 23 až 26, § 27 ods. 1 a 2, § 30 ods. 1, 2, 3 a 5, § 31, § 32 ods. 2, § 33 až 35 a § 39. Tieto vzťahy sa spravujú Hospodárskym zákonníkom a základnými podmienkami dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania vôd verejnými kanalizáciami.27)

§ 40a
(1)

Organizácie, ktoré majú právo hospodárenia k vodovodným a kanalizačným prípojkám, a organizácie a občania, ktorí sú vlastníkmi takýchto prípojok, sú povinní usporiadať vzťahy k nim podľa ustanovení tejto vyhlášky do 31. decembra 1990.

(2)

Organizácie a občania sú povinní pri odovzdávaní verejnej časti prípojky odovzdať správcovi aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia prípojky s vyznačením jej verejnej a domovej časti na snímku pozemkovej mapy.

(3)

Ak nebola odovzdaná dokumentácia podľa predchádzajúceho odseku alebo ak nie je prípojka v stave schopnom prevádzky alebo nezodpovedá technickým normám, je správca oprávnený prevzatie prípojky odmietnuť.

(4)

Do odovzdania verejných častí vodovodných a kanalizačných prípojok sú povinní doterajší vlastníci zabezpečovať ich riadnu údržbu a prevádzku.

§ 41

Zrušujú sa:

1.

vyhláška č. 78/1954 Ú.v. o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami v znení vyhlášky č. 74/1960 Zb., vládneho nariadenia č. 99/1966 Zb. a vyhlášky č. 63/1970 Zb.,

2.

smernice č. 112/1955 Ú.v. na vykonanie vyhlášky č. 78/1954 Ú.v. o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami v znení vyhlášky č. 63/1970 Zb.

§ 42

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1979.

Minister:

Ing. Margetin v. r.

Prílohy

  Príloha
  Ročné smerné čísla spotreby vody

  Pol. čís. Druh spotreby vody Ročné smerné čís., príp. iný ukazovateľ spotreby vody
  I.BYTOVÝ FOND
  byty na jeného obyvateľa bytu 360 m3
  1. v domoch iba s výtokmi 16 m3
  2. v domoch iba s výtokmi a spoločnými WC (pavlačový typ) 25 m3
  3. ak je v byte výtok WC (bez kúpeľne, sprchovacieho alebo vaňového kúta) 31 m3
  4. ak je v bye výtok, WC a kúpeľňa(sprchovací alebo vyňový kút) s pecou na tuhé palivá 41 m3
  5. ak je v byte výtok, WC a kúpelňa (sprchovací alebo vaňový kút) s prietokovým ohrievačom aleabo elektrickým bojlerom 46 m3
  6. ak je v byte výtok, WC a kúpelňa (sprchovací alebo vaňový kút) s centrálnou prípravou teplej vody 56 m3
  7. rekreačné chaty na jedného obyvateľa rekreačnej chaty spotreva sa vypočíta ako pri položkách 1 až 6 s prihliadnutím na dĺžku užívania chaty v priebehu roka.
  II. VEREJNÉ BUDOVY
  kancelárske budovy, školy, materské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, študentské domovy
  kancelárske budovy na jedného pracovníka
  8. v budove iba s výtokmi a WC 14 m3
  9. v budove s umývadlami, WC a s centrálnou prípravou teplej vody alebo prietokovými ohrievačmi, prípadne bojlermi 20 m3
  školy na jednu osobu (žiaka, učiteľa, pracovníka) pri priemere 200 pracovných dní
  10. v budove iba s výtokmi 4 m3
  11. v budove iba s výtokmi a WC 6 m3
  materské školy s dennou prevádzkou na jednu (učiteľa, pracovníka, dieťa)
  12. v objetoch iba s výtokmi a WC 8 m3
  13. v objektoch s WC, kuchyňou a umyvárňou s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie 16 m3
  14. družiny mládeže (iba s výtokmi a WC) na jednu osobu vrátane pracovníkov 4 m3
  internáty, učňovské domovy, študentské domovy na jednu osobu vrátane pracovníkov
  15. v budovách s umývadlami, WC a umyvárňou s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie 20 m3
  16. v budovách s umývadlami, WC, umyvárňou s prípravou teplej vody na kúpanie alebo na sprchovanie a kuchyňou 32 m3
  vo verejných budovách, kde sú byty, pripočíta sa ročné smerné číslo podľa vybavenia bytu
  III. HOTELY A UBYTOVNE
  hotely s reštauráciou na jedno lôžko
  17. v budovách, kde väčšina izieb je vybavená WC a kúpeľňami (sprchami) 360 m3
  18. v budovách, kde väčšina izieb je bez kúpeľní (spŕch) alebo WC 180 m3
  19. v budovách, kde väčšina izieb je bez kúpeľní (spŕch) alebo WC 60 m3
  20. hotely bez reštaurácie (WC a kúpeľne - sprchy sú na chodbe spoločné) na jedno lôžko 36 m3
  ubytovne (umývadlá, WC, bez kúpeľní či spŕch) na jedno lôžko
  21. do 5 ubytovacích izieb 18 m3
  22. do 20 ubytovacích izieb 24 m3
  23. nad 20 ubytovacích izieb 30 m3
  v prípade, že možno použiť kúpeľňu, pripočíta sa k jednotlivým smerným číslam na jedno lôžko 10 m3
  IV. ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE ZARIADENIA
  24. zdravotnícke strediská, ambulatóriá, lekárske ordinácie (umývadlá, WC) na jedného pracovníka
  na jednu ošetrovanú osobu v dennom priemere
  18 m32 m3
  25. jesle s dennou prevádzkou (WC, kuchyňa s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie) na jedného pracovníka
  na jedno lôžko
  18 m312 m3
  lekárne (WC, umývadlá) na jedného pracovníka
  26. s destilačným prístrojom 30 m3
  27. bez destilačného prístroja 20 m3
  28. hygienicko-epidemiologická stanica (WC, umývadlá) na jedného pracovníka
  na jednu ošetrovanú osobu v dennom priemere
  20 m4 m3
  29. zubné strediská s celoročnou pvrevádzkou (WC, umývadlá) na jedného pracovníka
  na jednu ošetrovanú osobu v dennom priemere
  38 m2 m3
  očistné kúpele s celoročnou prevádzkou
  30. vaňový kúpeľ na 1 kúpanie 240 l
  31. sprchovací kúpeľ na jedno sprchovanie 120 l
  V. KULTÚRNE A OSVETOVÉ PODNIKY
  32. kiná a divadlá s celoročnou prevádzkou (WC, umývadlá) na jedno sedadlo pri jednom predstavení denne 0,6 m3
  33. klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti (WC, umývadlá k dispozícii) 10 m3
  34. prednáškové siene, knižnice, čitárne, študovne a múzeá (WC a umývadlá k dispozícii) na jedného stáleho pracovníka
  na jedného návštevníka v dennom priemere
  20 m32 m3
  VI. PREVÁDZKÁRNE, PREDAJNE A VÝROBNE
  pohostinsktvá - reštaurácie (WC, umávadlá) na jedného pracovníka v jednej smene
  35. kde je len výčap 30 m3
  36. kde je výčap a podávanie studených jedál 50m3
  37. kde je výčap, podávanie studených a teplých jedál 80 m3
  38. výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min. (pripočítava sa k položkám 38 - 37) za jednu smenu ročne 450 m3
  39. jedálne závodného stravovanie, kde sa jedlo dováža (WC, umývadlá) na jedného stravníka v dennom priemere 6 m3
  40. závodné duchyne a jedálne (WC, umývadlá) na jedného stravníka v dennom priemere 12 m3
  prevádzkárne miestneho významu, kde sa voda nepoužíva na výrobu na jedného pracovníka
  41. iba s výtokmi 6 m3
  42. s výtokmi a WC 16 m3
  43. s výtokmi, WC a prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači (bojleri) 20 m3
  44. s výtokmi, WC a prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači (bojleri) a možnosťou sprchovania teplou vodou 30 m3
  45. s výtokmi, WC, prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači (bojleri) a možnosťou sprchovania teplou vodou v prevádzkárňach s nečistou prevádzkou (kominári, teplé a prašné prevádzky a pod.) 40 m3
  46. samostatné práčovne (zákozkové) na 1q vypranej bielizne (tzv. technologická voda) na jedného pracovníka v jednej smene podľa položiek 41 - 45 6 m3
  holičstvo a kaderníctvo (WC, umývadlá) na jedného pracovníka
  47. v pánskej prevádzkárni bez prípravy teplej vody (bez rietokového ohrievača, bojlera a pod.) 16 m3
  48. v pánskej pravádzkárni s prípravou teplej vody 40 m3
  49. v pánskej a dámskej prevádzkárni s prípravou teplej vody 48 m3
  50. v dámskej prevádzkárni s prípravou teplej vody 60 m3
  51. fotografické prevádzkárne do 5 výrobných pracovníkov WC, umývadlá, príprave teplej vody, laboratórium) na jedného výrobného pracovníka
  na jedného nevýrobného pracovníka
  200 m16 m3
  v prevádzkárňach s viac ako 5 výrobnými pracovníkmi sa vykonáva individuálny technický výpočet spotreby vody
  52. potravinárske predajne (WC, umývadlá) na jedného pracovníka 20 m3
  kde je chladiace zariadenie s kompresorom chladeným vodou bez recirkulácie vody, vypočítava sa spotreba vody individuálne
  53. predajne rýb, hydina a zveriny (WC, umývadlá) na jedného pracovníka
  na 100 kg predaných živých rýb
  20 m
  34 m3
  54. predaj rýb v inej predajni alebo len v sádke na voľnom priestranstve na 100 kg živých rýb 6 m3
  55. ostatné predajne a zberne služieb (WC, umývadlá) na jedného pracovníka 16 m3
  56. potravinárske výrobne miestneho významu ako mäsiarstvo, výroba údením, šalátov, pečiva a pod. (WC, umývadlá) na jedného pracovníka 36 m3
  spotreba vody na výrobu sa vypočíta podľa technológie výroby a vybavenia predajne
  VII. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A HYDINA
  hospodárske zvieratá na jeden kus
  57. dojnice vrátane ošetrovania mlieka
  z toho spotreba vody pre mliečnicu
  22 m
  4 m3
  58. býk 18 m3
  59. teľa, ovca, koza, ošípaná 4 m3
  60. prasnica 8 m3
  61. kôň 16 m3
  hydina na 100 ks
  62. sliepky, perličky, morky 16 m3
  63. husi, kačice 48 m3
  VIII. RÔZNE
  64. záhrady okrasné alebo vysádzané zeleninou na jeden ár 16 m3
  65. záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané na jeden ár 4 m3
  66. osobné alebo dodávkové auto (striekanie a umývanie) 30 m3
  autobus alebo nákladné auto (striekanie a umývanie)
  67. do troch ton nosnosti 60 m3
  68. nad tri tony nosnosti 80 m3

Poznámky

 • 1)

  ČSN 73 6760 Vnútorná kanalizácia.

 • 2)

  Napríklad parkovacie a umývacie plochy, pieskoviská, parky, ihriská, dvory, záhradky.

 • 3)

  § 8 vyhlášky Ministerstva vnútra SSR č. 93/1970 Zb. o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov.

 • 4)

  Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.Výnos Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 38 z 12. 12. 1987 o financovaní komunálnej bytovej výstavby technického a občianskeho vybavenia oznámený v čiastke 26/1987 Zb.

 • 5)

  § 3 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.

 • 6)

  § 349 a 350 Hospodárskeho zákonníka.§ 407 Občianskeho zákonníka.

 • 7)

  ČSN 73 0402 - Názvoslovie mapovania.

 • 8)

  Poskytnutím sa rozumie umožnenie nahliadnuť do súborného spracovania geodetických prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia celej stavby alebo do dokladov dodávateľa, požičanie týchto elaborátov, odovzdanie kópií a výpisov alebo prevedenie ich originálov na archivovanie. Investor pred škartáciou odovzdá správcovi meracie záznamy a náčrty k vykonaným prácam. Ak je vyhotovená technická mapa mesta, správca na jej odtlačkoch vyznačuje podzemné vedenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a na žiadosť obstarávateľa tejto mapy mu poskytne podklady na jej údržbu.

 • 9)

  § 24 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon). Smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky z 22. 9. 1975 č. 313/1975-240 na vypracovanie návrhov kanalizačných poriadkov - publikované v Spravodajcovi MLVH SSR v čiastke 5/1975 - registrované v čiastke 37/1975 Zb.

 • 10)

  Delená sústava je stoková sústava, ktorá odvádza jednotlivé druhy alebo skupiny odpadových vôd oddelene (ON 73 6522 - Názvoslovie kanalizácie, čl. 14)

 • 11)

  § 9 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon). Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 98/1975 Zb. o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela. Smernice Štátneho výboru pre výstavbu a Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 129/1957 Ú.v. o spôsobe plánovania, financovania, projektovania a robenia vodovodných a kanalizačných prípojok.

 • 12)

  ČSN 73 6660 - Vnútorné vodovody. ČSN 73 6760 - Vnútorné kanalizácie.

 • 13)

  § 139 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

 • 14)

  Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 102/1967 Zb.

 • 15)

  Podružný vodomer je vodomer osadený za hlavným vodomerom na potrubí vnútorného vodovodu, ktorý meria časť množstva vody dodávanej odberateľovi. Slúži na určenie množstva vody odoberanej jednotlivými spotrebiteľmi.

 • 16)

  Podružný vodomer je vodomer osadený za hlavným vodomerom na potrubí vnútorného vodovodu, ktorý meria časť množstva vody dodávanej odberateľovi. Slúži na určenie množstva vody odoberanej jednotlivými spotrebiteľmi.

 • 17)

  ČSN 83 0611 - Pitná voda.

 • 18)

  § 30 ods. 3 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

 • 19)

  ČSN 73 6622 - Požiarne vodovody (čl. 69)

 • 20)

  § 24 ods. 3 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

 • 21)

  § 24 ods. 3 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

 • 22)

  ČSN 83 0604 - Kontrola odpadových vôd.

 • 23)

  Kanalizačný poriadok vypracovaný podľa smerníc Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky z 22.9.1975 č. 133/1975-240 na vypracovanie návrhov kanalizačných poriadkov a schválený vodohospodárskym orgánom.

 • 24)

  ČSN 73 6760 - Vnútorná kanalizácia,ČSN 73 6701 - Stokové siete a kanalizačné prípojky,ČSN 83 0604 - Kontrola odpadových vôd.

 • 25)

  § 46 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon). Cenník veľkoobchodných a maloobchodných cien - odbor 795, evid.č. VC-MC-17/9, vydané Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR po prerokovaní s Českým cenovým úradom (č. 22/2229/74 z 30.9.1974), Slovenským cenovým úradom (č. 572/12/74 z 3.10.1974) so súhlasom Federálneho cenového úradu (č. 10 067/1967 z 22.6.1976). (Cenový vestník, čiastka 28/1976, príloha pokynu Federálneho cenového úradu č. 42 z 25.6.1976). Do cenníka možno nazrieť v podnikoch vodární a kanalizácií a v ich odštepných závodoch.

 • 26)

  Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

 • 27)

  § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 37/1971 Zb.).

Načítavam znenie...
MENU
Hore