Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív 151/2016 účinný od 15.04.2016

Platnosť od: 08.04.2016
Účinnosť od: 15.04.2016
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 151/2016 s účinnosťou od 15.04.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 17 písm. c) zákona ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a)
postupe odberu pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd a zisťovania ...
b)
pozemku, skladovaní a používaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a ...
c)
vedení evidencie spotreby a použitia hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín ...
d)
spôsobe spracúvania každoročného bilančného porovnania živín na všetkých pozemkoch podnikateľov, ...
Odber pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych pozemkov a spôsob a rozsah agrochemického skúšania pôd
§ 2
(1)

Odber pôdnych vzoriek sa vykonáva na všetkých poľnohospodárskych pozemkoch väčších ako 2 ha, ...

(2)

Pôdne vzorky sa z poľnohospodárskych pozemkov odoberajú do 31. mája a spravidla po zbere plodín ...

(3)

Pôdna vzorka sa z poľnohospodárskych pozemkov odoberá sondážnou tyčou v tvare uvedenom v prílohe ...

(4)

Plocha na odber jednej pôdnej vzorky na veľkých poľnohospodárskych pozemkoch predstavuje v priemere ...

a)
10 ha na ornej pôde; odber pôdnej vzorky sa vykonáva z pôdneho profilu najviac do hĺbky 30 cm,
b)
20 ha na trvalých trávnych porastoch; odber pôdnej vzorky sa vykonáva do hĺbky 15 cm, pričom mačinová ...
c)
2 ha vo vinohradoch; odber pôdnej vzorky sa vykonáva do hĺbky 60 cm, pričom vrchných 20 cm pôdy ...
d)
3 ha v ovocných sadoch; odber pôdnej vzorky sa vykonáva do hĺbky 40 cm,
e)
3 ha v chmeľniciach; odber pôdnej vzorky sa vykonáva do hĺbky 40 cm, pričom vrchných 10 cm pôdy ...
(5)

Ak podnikateľ v pôdohospodárstve obhospodaruje v rámci kultúrneho dielu viac pozemkov s rovnakou ...

(6)

Predsušené pôdne vzorky, vyplnené mapové podklady, záznam o odbere pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych ...

§ 3
(1)

V pôdnych vzorkách z poľnohospodárskych pozemkov sa zisťuje

a)
pôdna reakcia,
b)
obsah prístupných foriem fosforu, draslíka a horčíka.
(2)

V pôdnych vzorkách z poľnohospodárskych pozemkov vybraných kontrolným ústavom sa v prípade potreby ...

(3)

V pôdnych vzorkách z poľnohospodárskych pozemkov s rizikom vstupu nežiaducich látok do potravového ...

(4)

Princípy chemických rozborov pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych pozemkov sú uvedené v prílohe ...

(5)

Výsledky chemických rozborov pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych pozemkov sa vyhodnocujú podľa ...

(6)

Agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pozemkov po vyhodnotení kontrolným ústavom obsahuje

a)
výsledky chemických rozborov pôdnych vzoriek zo skúšaných poľnohospodárskych pozemkov a priemerné ...
b)
vyhodnotenie agrochemických parametrov jednotlivých skúšaných poľnohospodárskych pozemkov za ...
c)
priebežnú evidenciu poľnohospodárskych pozemkov so zvýšeným obsahom niektorej zo zisťovaných ...
d)
vyhodnotenie vývoja agrochemických vlastností skúšaných poľnohospodárskych pozemkov priebežne ...
e)
vyhodnotenie aktuálneho stavu kontaminácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane pozemkov s rizikom ...
Odber pôdnych vzoriek z lesných pozemkov a zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov
§ 4
(1)

Odber pôdnych vzoriek z lesných pozemkov sa vykonáva na každom odbernom mieste odberom minerálnej ...

(2)

Odber jednej pôdnej vzorky z lesných pozemkov v lesných škôlkach a lesných porastoch určených ...

(3)

Pôdnu vzorku z lesného pozemku tvorí pôdny materiál odobratý z viacerých miest rovnomerne rozmiestnených ...

(4)

Odber pôdnej vzorky z lesného pozemku sa vykonáva do hĺbky 25 cm, pričom vrchné 3 cm sa do vzorky ...

(5)

Hustota a rozmiestnenie odberu pôdnych vzoriek z lesného pozemku má zohľadňovať homogenitu, najmä ...

§ 5
(1)

Chemickým rozborom pôdnych vzoriek z lesných pozemkov sa zisťuje

a)
pôdna reakcia,
b)
oxidovateľný uhlík,
c)
celkový dusík,
d)
obsah prístupných foriem fosforu, draslíka, vápnika a horčíka,
e)
ďalšie prvky, ak si to vyžadujú miestne podmienky.
(2)

Princípy chemických rozborov pôdnych vzoriek z lesných pozemkov sú uvedené v prílohe č. 3.

(3)

Výsledky chemických rozborov pôdnych vzoriek z lesných pozemkov sa vyhodnocujú a vyhodnotenie spolu ...

(4)

V lesných škôlkach, porastoch určených na produkciu semena, energetických porastoch a na plantážach ...

(5)

Vyhodnotenie pôdnych vlastností lesných pozemkov slúži ako podklad na návrh hnojenia, vápnenia ...

§ 6
Evidencia o poľnohospodárskom pozemku

Evidencia o poľnohospodárskom pozemku obsahuje

a)
názov katastra, názov štvorca, číslo kultúrneho dielu, užívanú výmeru kultúrneho dielu, užívanú ...
b)
kultúru, plodinu alebo aj medziplodinu, odrodu alebo aj generáciu a stupeň množenia, úrodu,
c)
druh a čas agrotechnických opatrení, ktorými sú napríklad podmietka, orba, sejba, kultivačné ...
d)
názov použitých hnojív, termín a spôsob použitia a zapracovania hnojív, hospodárskych hnojív, ...
e)
použité prípravky na ochranu rastlín a moridlá,
f)
uvedenie nevyhnojenej a prípravkami na ochranu rastlín neošetrenej výmery,
g)
vyznačenie zaradenia pozemku do ekologickej poľnohospodárskej výroby,
h)
vyznačenie zaradenia pozemku do zraniteľných oblastí podľa § 2 písm. u) zákona.
§ 7
Skladovanie hnojív v tuhom skupenstve
(1)

Hnojivá v tuhom skupenstve s označením názvu hnojiva sa skladujú v skladoch voľne uložené alebo ...

(2)

Voľne uložené hnojivá v tuhom skupenstve sa skladujú

a)
v hromadách označených názvom hnojiva najviac do výšky 6 m vzdialených najmenej 2 m od seba,
b)
v oddeleniach označených názvom hnojiva, kde hromady môžu dosahovať najvyššie hornú hranu prehradenia, ...
c)
v zásobníkoch.
(3)

Balené hnojivá v tuhom skupenstve s hmotnosťou do 50 kg sa skladujú vo vreciach uložených na seba ...

§ 8
Skladovanie hnojív v kvapalnom skupenstve
(1)

Nebalené hnojivá v kvapalnom skupenstve a sekundárne zdroje živín v kvapalnom skupenstve s označením ...

(2)

Pri skladovaní hnojív v kvapalnom skupenstve a sekundárnych zdrojov živín v kvapalnom skupenstve ...

(3)

Suspenzné hnojivá sa skladujú v nádržiach označených názvom uskladneného hnojiva s účinným ...

§ 9
Skladovanie hnojív typu dusičnanu amónneho

Jednozložkové hnojivá typu dusičnanu amónneho s celkovým obsahom oboch foriem dusíka vyšším ...

a)
v skladoch, oddelené a chránené pred kontaktom s organickými látkami, najmä pilinami, slamou, ...
b)
balené, v množstve najviac do 25 t v jednom sklade,
c)
tak, aby boli chránené pred priamym slnečným žiarením a teplom zo svetelného zdroja,
d)
najmenej vo vzdialenosti 1 m od stropu skladu, tepelného zdroja a svetelného zdroja,
e)
v sklade, v ktorom je zakázané fajčiť, kúriť a manipulovať s otvoreným ohňom a ktorý je označený ...
§ 10
Skladovanie hospodárskych hnojív
(1)

Objem skladovacích kapacít na hospodárske hnojivá musí zodpovedať skutočnej produkcii hospodárskych ...

(2)

Predpokladaná produkcia hospodárskych hnojív podľa spôsobu ustajnenia jedným zvieraťom za jeden ...

§ 11
Používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov
(1)

Pri používaní hnojív v tuhom skupenstve, tuhých hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín ...

(2)

Pri používaní kvapalných hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín v kvapalnom skupenstve ...

(3)

Pri určovaní dávky hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov sa ...

a)
potreby plodiny na dosiahnutie predpokladanej úrody a kvality produkcie,
b)
množstvo prístupných živín v poľnohospodárskej pôde, výsledky bilančného porovnávania živín ...
c)
pôdnu reakciu a obsah živín, a to vápnika, horčíka, draslíka a fosforu.
(4)

Hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty sa na lesných pozemkoch používajú ...

a)
vyhodnotenia chemických rozborov lesnej pôdy a stavu lesných porastov,
b)
vonkajších príznakov porúch výživy, rastu a vývoja lesných porastov a ich celkového stavu,
c)
podmienok stanovišťa,
d)
výsledkov predchádzajúceho použitia hnojív v lesných porastoch.
§ 12
Vedenie evidencie o použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov ...
(1)

Evidencia o použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov na ...

(2)

Evidencia o použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov na ...

§ 13
Bilančné porovnanie živín
(1)

Bilančné porovnanie živín sa podľa § 10 ods. 6 zákona za poľnohospodársky pozemok spracúva ...

(2)

Na určenie dávok živín na jednotlivé poľnohospodárske pozemky sa používajú obsahy živín, ...

(3)

Na určenie výstupu živín úrodou hlavného a vedľajšieho produktu pri spracúvaní bilančného ...

(4)

Úroda vedľajšieho zberového produktu sa určuje na základe pomeru hlavného produktu a vedľajšieho ...

a)
obilniny.........................množstvo zrna/množstvo slamy ...............................................1:1 ...
b)
kukuricu.......................množstvo zrna/množstvo kôrovia .............................................1:1,6 ...
c)
strukoviny.....................množstvo semena/množstvo slamy ..........................................1:1,1 ...
d)
slnečnicu......................množstvo semena/množstvo stonky a stržňa ...........................1:3,1 ...
e)
cukrovú repu................množstvo buliev/množstvo skrojkov .........................................1:0,7 ...
f)
repku olejnú.................množstvo semena/množstvo slamy ...........................................1:2,6 ...
g)
vinič.............................množstvo hrozna/množstvo listov a dreva .................................1:0,5 ...
h)
chmeľ...........................množstvo zelených hlávok/množstvo listov a dreva ...................1:1,5. ...
§ 14
Spôsob poskytovania údajov kontrolnému ústavu
(1)

Údaje o spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských ...

(2)

Údaje o objeme skladovacích kapacít a produkcii hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych ...

(3)

Hlásenie o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu podľa ...

§ 15
Prechodné ustanovenie
(1)

Vedenie evidencie o poľnohospodárskom pozemku a vedenie evidencie o použití hnojív, hospodárskych ...

(2)

Skladovanie hnojív v tuhom skupenstve, hnojív v kvapalnom skupenstve, hnojív typu dusičnanu amónneho, ...

Záverečné ustanovenia
§ 16

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 338/2005 Z. z., ktorou ...

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2016.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - priloha1

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - priloha2

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - priloha6

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - null

Načítavam znenie...
MENU
Hore