Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií 135/2012 účinný od 01.05.2012

Platnosť od: 27.04.2012
Účinnosť od: 01.05.2012
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií 135/2012 účinný od 01.05.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 135/2012 s účinnosťou od 01.05.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

§ 1
a)

obsah žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti ...

b)

obsah a rozsah odbornej prípravy audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len „bezpečnostný ...

c)

obsah, rozsah a spôsob vykonania odbornej skúšky bezpečnostného audítora,

d)

obsah žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a jej prílohy,

e)

podrobnosti o vedení evidencie o výkone činnosti bezpečnostného audítora (ďalej len „evidencia“), ...

f)

vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného audítora,

g)

vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora.

§ 2
(1)

Žiadosť o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií obsahuje

a)

názov alebo obchodné meno vzdelávacej inštitúcie, jej identifikačné číslo a adresu alebo sídlo, ...

b)

meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu.

(2)

K žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií sa prikladá úradne osvedčená kópia ...

§ 3
(1)

Rozsah odbornej prípravy bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná príprava“) je najmenej ...

(2)

Obsahom odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je najmä

a)

aplikácia technických predpisov pre oblasť navrhovania pozemných komunikácií, výstavby, správy, ...

b)

aplikácia právnych predpisov pre oblasť riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, výstavby, ...

c)

navrhovanie pozemných komunikácií a ich príslušenstva,

d)

diagnostika pozemných komunikácií,

e)

dopravné inžinierstvo.

(3)

Obsahom odbornej prípravy pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je najmä

a)

aplikácia právnych predpisov pre oblasť cestnej premávky, riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, ...

b)

aplikácia technických predpisov pre oblasť správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií ...

c)

technická analýza dopravných nehôd z hľadiska vplyvu pozemnej komunikácie,

d)

psychológia v doprave.

§ 4
(1)

Odborná skúška bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná skúška“) sa skladá z písomnej ...

(2)

Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je navrhovanie ...

(3)

Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je aplikácia technických ...

(4)

Správna odpoveď na každú otázku z teórie v rámci písomnej časti sa hodnotí jedným bodom a ...

(5)

V ústnej časti odbornej skúšky sa u žiadateľa pohovorom preukazuje jeho doterajšie odborné pôsobenie ...

(6)

Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná ...

§ 5
(1)

Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami

a)

vyhovel,

b)

nevyhovel.

(2)

Podmienkou hodnotenia „vyhovel“ je dosiahnutie minimálne 22 bodov.

Ak žiadateľ nevyhovel v niektorej časti skúšky odbornej spôsobilosti, skúška ako celok sa hodnotí ...

(3)

Skúšobná komisia vydá žiadateľovi o výsledku odbornej skúšky písomný doklad.

(4)

Opravnú odbornú skúšku môže žiadateľ vykonať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od neúspešného ...

§ 6
(1)

Žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov obsahuje

a)

meno a priezvisko, akademický titul žiadateľa,

b)

dátum narodenia,

c)

adresu trvalého pobytu,

d)

názov a adresu kancelárie alebo zamestnávateľa,

e)

názov alebo obchodné meno, adresu alebo sídlo a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je žiadateľ ...

f)

kontaktné údaje - adresa pre doručovanie pošty, telefónne číslo a emailová adresa.

(2)

K žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov sa prikladá

a)

úradne osvedčená kópia autorizačného osvedčenia2) alebo výpis zo zoznamu znalcov o evidencii ...

b)

životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,

c)

úradne osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky bezpečnostného audítora, ...

d)

doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona, ktorý možno v osobitných ...

e)

výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

§ 7
(1)

Evidencia o výkone činnosti bezpečnostného audítora podľa § 10 ods. 2 zákona sa vedie v elektronickej ...

(2)

Listinný výstup z evidencie má formát A4, skladá sa z priebežne číslovaných a pevne spojených ...

(3)

Listinný výstup z evidencie má rovnaké náležitosti a obsah ako jeho elektronická podoba.

(4)

Vzor strany evidencie je uvedený v prílohe č. 1.

§ 8
(1)

Vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora je uvedený v prílohe č. 2.

(2)

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného audítora je uvedený v prílohe č. 3.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2012.

Ján Počiatek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

  VZOR STRANY EVIDENCIE

  Prevziať prílohu - Vzor 1 ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

  VZOR ODTLAČKU ÚRADNEJ PEČIATKY BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA

  Prevziať prílohu - Vzor 2 ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

  VZOR OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA

  Prevziať prílohu - Vzor 3 ...

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore