Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií 135/2012 účinný od 01.05.2012


Platnosť od: 27.04.2012
Účinnosť od: 01.05.2012
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií 135/2012 účinný od 01.05.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 135/2012 s účinnosťou od 01.05.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

§ 1
a)

obsah žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti ...

b)

obsah a rozsah odbornej prípravy audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len „bezpečnostný ...

c)

obsah, rozsah a spôsob vykonania odbornej skúšky bezpečnostného audítora,

d)

obsah žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a jej prílohy,

e)

podrobnosti o vedení evidencie o výkone činnosti bezpečnostného audítora (ďalej len „evidencia“), ...

f)

vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného audítora,

g)

vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora.

§ 2
(1)

Žiadosť o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií obsahuje

a)

názov alebo obchodné meno vzdelávacej inštitúcie, jej identifikačné číslo a adresu alebo sídlo, ...

b)

meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu.

(2)

K žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií sa prikladá úradne osvedčená kópia ...

§ 3
(1)

Rozsah odbornej prípravy bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná príprava“) je najmenej ...

(2)

Obsahom odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je najmä

a)

aplikácia technických predpisov pre oblasť navrhovania pozemných komunikácií, výstavby, správy, ...

b)

aplikácia právnych predpisov pre oblasť riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, výstavby, ...

c)

navrhovanie pozemných komunikácií a ich príslušenstva,

d)

diagnostika pozemných komunikácií,

e)

dopravné inžinierstvo.

(3)

Obsahom odbornej prípravy pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je najmä

a)

aplikácia právnych predpisov pre oblasť cestnej premávky, riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, ...

b)

aplikácia technických predpisov pre oblasť správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií ...

c)

technická analýza dopravných nehôd z hľadiska vplyvu pozemnej komunikácie,

d)

psychológia v doprave.

§ 4
(1)

Odborná skúška bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná skúška“) sa skladá z písomnej ...

(2)

Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je navrhovanie ...

(3)

Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je aplikácia technických ...

(4)

Správna odpoveď na každú otázku z teórie v rámci písomnej časti sa hodnotí jedným bodom a ...

(5)

V ústnej časti odbornej skúšky sa u žiadateľa pohovorom preukazuje jeho doterajšie odborné pôsobenie ...

(6)

Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná ...

§ 5
(1)

Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami

a)

vyhovel,

b)

nevyhovel.

(2)

Podmienkou hodnotenia „vyhovel“ je dosiahnutie minimálne 22 bodov.

Ak žiadateľ nevyhovel v niektorej časti skúšky odbornej spôsobilosti, skúška ako celok sa hodnotí ...

(3)

Skúšobná komisia vydá žiadateľovi o výsledku odbornej skúšky písomný doklad.

(4)

Opravnú odbornú skúšku môže žiadateľ vykonať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od neúspešného ...

§ 6
(1)

Žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov obsahuje

a)

meno a priezvisko, akademický titul žiadateľa,

b)

dátum narodenia,

c)

adresu trvalého pobytu,

d)

názov a adresu kancelárie alebo zamestnávateľa,

e)

názov alebo obchodné meno, adresu alebo sídlo a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je žiadateľ ...

f)

kontaktné údaje - adresa pre doručovanie pošty, telefónne číslo a emailová adresa.

(2)

K žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov sa prikladá

a)

úradne osvedčená kópia autorizačného osvedčenia2) alebo výpis zo zoznamu znalcov o evidencii ...

b)

životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,

c)

úradne osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky bezpečnostného audítora, ...

d)

doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona, ktorý možno v osobitných ...

e)

výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

§ 7
(1)

Evidencia o výkone činnosti bezpečnostného audítora podľa § 10 ods. 2 zákona sa vedie v elektronickej ...

(2)

Listinný výstup z evidencie má formát A4, skladá sa z priebežne číslovaných a pevne spojených ...

(3)

Listinný výstup z evidencie má rovnaké náležitosti a obsah ako jeho elektronická podoba.

(4)

Vzor strany evidencie je uvedený v prílohe č. 1.

§ 8
(1)

Vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora je uvedený v prílohe č. 2.

(2)

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného audítora je uvedený v prílohe č. 3.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2012.

Ján Počiatek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

  VZOR STRANY EVIDENCIE

  Prevziať prílohu - Vzor 1 ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

  VZOR ODTLAČKU ÚRADNEJ PEČIATKY BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA

  Prevziať prílohu - Vzor 2 ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

  VZOR OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA

  Prevziať prílohu - Vzor 3 ...

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore