Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu lekárenskú prax 129/2012 účinný od 15.05.2012

Platnosť od: 12.04.2012
Účinnosť od: 15.05.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu lekárenskú prax 129/2012 účinný od 15.05.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 129/2012 s účinnosťou od 15.05.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o požiadavkách na správnu lekárenskú prax

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 ...

§ 1

Požiadavky na materiálne vybavenie prevádzkarní poskytujúcich lekárenskú starostlivosť (ďalej ...

§ 2
(1)

Prevádzkareň môže byť stavebne samostatná alebo môže byť súčasťou budovy, ktorá vyhovuje ...

(2)

Prevádzkareň musí mať oddelený vstup pre pacientov, oddelený vstup pre zamestnancov a na príjem ...

(3)

Prevádzkareň musí mať zabezpečený bezbariérový vstup pre pacientov.

(4)

Priestory prevádzkarne tvoria jeden funkčný celok; vyžaduje sa, aby boli usporiadané tak, aby každá ...

a)

skladu horľavín, skladu žieravín a oddelenia zdravotníckych pomôcok lekárne,

b)

skladu infúznych roztokov a oddelenia prípravy cytostatík nemocničnej lekárne.

(5)

Komunikačné cesty musia byť široké najmenej 1 m, nezúžené skriňami, regálmi ani odstavenými ...

(6)

Priestory prevádzkarne musia byť oddelené od iných priestorov pevnými stenami dobudovanými až ...

§ 3
(1)

Priestory nemocničnej lekárne musia mať najmenej 200 m2.

(2)

Ak nemocničná lekáreň zásobuje zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré ...

(3)

V nemocničnej lekárni sa zriaďujú najmenej tieto oddelenia:

a)

oddelenie klinickej farmácie,

b)

oddelenie prípravy humánnych liekov,

c)

oddelenie zdravotníckych pomôcok.

(4)

Priestory nemocničnej lekárne tvoria aj kancelárie, zariadenia na osobnú hygienu2) a denná miestnosť. ...

(5)

Nemocničná lekáreň môže mať vyčlenené pracoviská na oddeleniach ústavného zdravotníckeho ...

(6)

Ak má nemocničná lekáreň vyčlenené pracoviská na oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia, ...

§ 4
(1)

Priestory verejnej lekárne musia mať najmenej 110 m2.

(2)

Priestory verejnej lekárne tvoria:

a)

miestnosť na výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu ...

b)

priestor na príjem liekov, liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín ...

c)

laboratórium, ktoré musí spĺňať požiadavky umožňujúce individuálnu prípravu liekov podľa ...

d)

miestnosť na uchovávanie liekov, liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok, dietetických ...

e)

umyváreň na čistenie, sušenie a sterilizáciu obalov a pracovných pomôcok určených na prípravu ...

f)

kancelária vedúceho verejnej lekárne, ktorá môže byť aj miestnosťou pre farmaceuta na vykonávanie ...

g)

denná miestnosť,

h)

zariadenia na osobnú hygienu.2)

(3)

V oficíne sa môže zriadiť

a)

oddelený výdaj

1.

liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,

2.

zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predpísané na lekárskom poukaze,

3.

dietetických potravín, ktoré sú predpísané na lekárskom predpise a

b)

oddelený výdaj

1.

liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis, ...

2.

zdravotníckych pomôcok, ktoré nie sú predpísané na lekárskom poukaze,

3.

dietetických potravín, ktoré nie sú predpísané na lekárskom predpise,

4.

doplnkového sortimentu.

§ 5
(1)

Priestory pobočky verejnej lekárne musia mať najmenej 70 m2.

(2)

Priestory pobočky verejnej lekárne tvoria

a)

oficína; jej súčasťou je čakací priestor so zádverím alebo so vzduchovou clonou pre pacientov, ...

b)

priestor na príjem liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu, ...

c)

miestnosť na uchovávanie liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového ...

d)

kancelária vedúceho pobočky verejnej lekárne, ktorá môže byť aj miestnosťou pre farmaceuta ...

e)

zariadenia na osobnú hygienu.2)

§ 6
(1)

Podľa druhu a rozsahu poskytovanej lekárenskej starostlivosti v nemocničných lekárňach sa zriaďujú ...

a)

oddelenie klinickej farmácie,

b)

oddelenie prípravy humánnych liekov,

c)

oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov,

d)

oddelenie prípravy cytostatík,

e)

oddelenie prípravy rádioaktívnych humánnych liekov,

f)

oddelenie prípravy imunologických humánnych liekov,

g)

oddelenie kontroly humánnych liekov,

h)

oddelenie zdravotníckych pomôcok.

(2)

Podľa druhu a rozsahu poskytovanej lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach a v pobočkách ...

a)

oddelenie výdaja,

b)

oddelenie prípravy humánnych liekov,

c)

oddelenie veterinárnych liekov,

d)

oddelenie zdravotníckych pomôcok,

e)

oddelenie manažmentu a ekonomiky.

(3)

Činnosť oddelení lekárne uvedených v odsekoch 1 a 2 je uvedená v prílohe č. 2.

§ 7
a)

priestor na príjem liekov,

b)

miestnosť na uchovávanie humánnych liekov s možnosťou ich uchovávania pri zníženej teplote podľa ...

c)

sklad infúznych roztokov,

d)

priestor na výdaj humánnych liekov na oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia,

e)

konzultačná miestnosť,

f)

kancelária.

§ 8
a)

laboratórium,

b)

miestnosť na uchovávanie liečiv a pomocných látok,

c)

sklad horľavín,

d)

sklad žieravín,

e)

umyváreň,

f)

oddelený priestor na dekontamináciu a hrubú očistu návratných obalov,

g)

oddelený priestor na individuálnu prípravu humánnych liekov za aseptických podmienok, ak lekáreň ...

h)

oddelený priestor na vstupnú kontrolu liečiv a pomocných látok, ak lekáreň nemá zriadené oddelenie ...

i)

sklad obalov a pomocného materiálu,

j)

kancelária.

§ 9
a)

laboratórium s personálnym a materiálovým priepustom,

b)

priestor na sterilizáciu, kontrolu a adjustáciu,

c)

miestnosť na uchovávanie liečiv a pomocných látok a pripravených sterilných humánnych liekov, ...

d)

sklad obalov a pomocného materiálu,

e)

umyváreň,

f)

kancelária,

g)

oddelený priestor s personálnym a materiálovým priepustom na prípravu infúznych zmesí a očných ...

§ 10
a)

klimatizovaná prípravovňa s personálnym a materiálovým priepustom,

b)

miestnosť na príjem a evidenciu žiadaniek na prípravu cytostatík,

c)

miestnosť na uchovávanie a výdaj pripravených cytostatík,

d)

sklad cytostatického odpadu,

e)

umyváreň,

f)

kancelária,

g)

administratívna miestnosť na uchovávanie dokumentácie,

h)

sklad cytostatík,

i)

sklad infúznych roztokov,

j)

sklad spotrebného materiálu na prípravu cytostatík,

k)

zariadenia na osobnú hygienu.2)

§ 11
a)

klimatizovaná prípravovňa s personálnym a materiálovým priepustom,

b)

miestnosť na príjem a evidenciu žiadaniek na prípravu rádioaktívnych humánnych liekov,

c)

miestnosť na uchovávanie a výdaj pripravených rádioaktívnych humánnych liekov,

d)

sklad odpadu,

e)

umyváreň,

f)

kancelária,

g)

administratívna miestnosť na uchovávanie dokumentácie,

h)

sklad rádioaktívnych humánnych liekov,

i)

sklad infúznych roztokov,

j)

sklad spotrebného materiálu na prípravu rádioaktívnych humánnych liekov,

k)

zariadenia na osobnú hygienu.2)

§ 12
a)

klimatizovaná prípravovňa s personálnym a materiálovým priepustom,

b)

miestnosť na príjem a evidenciu žiadaniek na prípravu imunologických humánnych liekov,

c)

miestnosť na uchovávanie a výdaj pripravených imunologických humánnych liekov,

d)

sklad odpadu,

e)

umyváreň,

f)

kancelária,

g)

administratívna miestnosť na uchovávanie dokumentácie,

h)

sklad imunologických humánnych liekov,

i)

sklad spotrebného materiálu na prípravu imunologických humánnych liekov,

j)

zariadenia na osobnú hygienu.2)

§ 13
a)

chemickoanalytické laboratórium,

b)

fyzikálne laboratórium a váhovňa,

c)

miestnosť na uchovávanie laboratórnych diagnostík, chemikálií a skúmadiel a laboratórneho skla, ...

d)

kancelária.

§ 14
a)

priestor na príjem dodávok,

b)

miestnosti na uchovávanie zdravotníckych pomôcok podľa druhu,

c)

priestor na výdaj pre oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia,

d)

kancelária,

e)

zariadenia na osobnú hygienu,2) ak sa oddelenie nachádza mimo priestorov nemocničnej lekárne, verejnej ...

§ 15
a)

oficína podľa § 4 ods. 2 písm. a), ak ide o verejnú lekáreň, alebo oficína podľa § 5 ods. ...

b)

miestnosť podľa § 4 ods. 2 písm. d), ak ide o verejnú lekáreň, alebo miestnosť podľa § 5 ods. ...

§ 16
a)

miestnosť na uchovávanie veterinárnych liekov s možnosťou ich uchovávania pri zníženej teplote ...

b)

priestor na oddelený výdaj veterinárnych liekov.

§ 17
a)

kancelária,

b)

administratívna miestnosť na uchovávanie dokumentácie,

c)

zasadacia miestnosť s knižnicou.

§ 18
(1)

Priestory výdajne zdravotníckych pomôcok musia mať najmenej 60 m2.

(2)

Priestormi výdajne zdravotníckych pomôcok sú najmenej

a)

priestor na výdaj zdravotníckych pomôcok, ktorého súčasťou je čakací priestor pre pacientov, ...

b)

miestnosť na uchovávanie zdravotníckych pomôcok,

c)

oddelený priestor na príjem dodávok,

d)

skúšobná kabínka,

e)

kancelária,

f)

zariadenia na osobnú hygienu.2)

§ 19
(1)

Priestory výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok musia mať najmenej 60 m2.

(2)

Priestormi výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok sú najmenej

a)

priestor na výdaj ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, ktorého súčasťou je čakací ...

b)

miestnosť na uchovávanie ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok,

c)

oddelený priestor na príjem dodávok,

d)

oddelený priestor na odobratie mier na zhotovenie ortopedicko-protetickej zdravotníckej pomôcky (ďalej ...

e)

kancelária,

f)

zariadenia na osobnú hygienu.2)

(3)

Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok môže zriadiť viac merných miest na ...

§ 20
(1)

Priestory výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok musia mať najmenej 30 m2; ak výdajňa ...

(2)

Priestormi výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok sú najmenej

a)

priestor na príjem objednávky a výdaj audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

b)

oddelený priestor na individuálne zhotovenie a opravu audio-protetických zdravotníckych pomôcok, ...

c)

kancelária,

d)

zariadenia na osobnú hygienu.2)

§ 21
(1)

Vedúci lekárne je farmaceut, ktorý je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti ...

(2)

Vedúci nemocničnej lekárne je členom komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, ...

§ 22
(1)

Odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti a certifikované pracovné činnosti ...

(2)

Ostatné činnosti vykonávajú ekonomickí a administratívni zamestnanci, sanitári, upratovačky ...

(3)

Zdravotnícki pracovníci uvedení v odseku 1 vykonávajú príslušné činnosti podľa odseku 1 pri ...

(4)

V nemocničnej lekárni, vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne môžu vykonávať odbornú ...

(5)

Minimálne personálne obsadenie nemocničnej lekárne s oddeleniami podľa § 3 ods. 3, ktoré poskytujú ...

(6)

Počet zdravotníckych pracovníkov uvedených v odseku 5 sa zvyšuje

a)

na každých ďalších 200 lôžok o jedného farmaceuta a jedného farmaceutického laboranta,

b)

na každé ďalšie oddelenie zriadené v nemocničnej lekárni o jedného farmaceuta a jedného farmaceutického ...

(7)

Ak má nemocničná lekáreň vyčlenené pracoviská na oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia, ...

(8)

Počet zdravotníckych pracovníkov vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne sa určuje podľa ...

(9)

Zdravotnícki pracovníci nosia v lekárni pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti na pracovnom ...

§ 23
(1)

Vedúci výdajne zdravotníckych pomôcok je farmaceut, technik pre zdravotnícke pomôcky alebo farmaceutický ...

(2)

Vedúci výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok je ortopedický technik, ktorý ...

(3)

Vedúci výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok je slaboprúdový elektrotechnik alebo ...

§ 24
(1)

Odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti a certifikované pracovné činnosti ...

(2)

Odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti a certifikované pracovné činnosti ...

(3)

Odborné činnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych ...

(4)

Zdravotnícki pracovníci uvedení v odsekoch 1 a 2 a pracovníci podľa odseku 3 vykonávajú príslušné ...

(5)

Vo výdajni zdravotníckych pomôcok môžu vykonávať odbornú prax pod odborným vedením vedúceho ...

(6)

Vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok môžu vykonávať odbornú prax pod ...

(7)

Vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok môžu vykonávať odbornú prax pod odborným ...

(8)

Zdravotnícki pracovníci nosia vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických ...

§ 25
(1)

Súčasťou poskytovania lekárenskej starostlivosti je príprava liekov vrátane plnenia, rozvažovania, ...

(2)

Lekáreň zabezpečuje prípravu liekov minimálne v rozsahu požiadaviek na mikrobiologickú kvalitu ...

(3)

Lieky sa pripravujú v lekárni tak, aby spĺňali požiadavky na farmaceutickú kvalitu a požiadavky ...

(4)

Kvalita liekov pripravovaných v lekárni sa zabezpečuje vytvorením a používaním systému zabezpečenia ...

(5)

Pri príprave liekov sa nesmú

a)

používať liečivá a pomocné látky po uplynutí času ich použiteľnosti,

b)

pripravovať jedným zdravotníckym pracovníkom súčasne rôzne lieky,

c)

navažovať jedy, omamné látky a psychotropné látky inou osobou ako farmaceutom,

d)

používať pracovné predmety, nástroje, prístroje, zariadenia a obaly zhotovené z materiálov, ...

e)

používať registrované hromadne vyrábané lieky vo forme tabliet, dražé, čapíkov a globúl, ...

(6)

Sterilné lieky sa pripravujú v kontrolovaných priestoroch s predpísanou triedou čistoty vzduchu. ...

(7)

Pri príprave cytostatík a rádiofarmák sa musia dodržiavať požiadavky určené na prípravu sterilných ...

(8)

Lekáreň, ktorá pripravuje lieky, zabezpečuje ich balenie do obalov podľa požiadaviek Európskeho ...

(9)

Obaly nemožno opakovane používať okrem obalov na prípravu a výdaj liekov v nemocničných lekárňach ...

(10)

Individuálne pripravované lieky a hromadne pripravované lieky možno vydávať len v obaloch, ktoré ...

a)

na bielom štítku, ak ide o lieky, ktoré sa podávajú perorálne alebo sa vstrebávajú sliznicou ...

b)

na červenom štítku s nápisom „Na vonkajšie použitie“, ak ide o inú cestu podania,

c)

na zelenom štítku, ak ide o veterinárne lieky, s nápisom „Len pre zvieratá“,

d)

na žltom štítku s nápisom „Činidlo“, ak ide o činidlá.

(11)

Označenie obalov individuálne pripravovaných liekov a hromadne pripravovaných liekov musí obsahovať ...

a)

meno a priezvisko alebo obchodné meno držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ...

b)

návod na použitie lieku,

c)

dátum prípravy lieku,

d)

čas použiteľnosti lieku, ak ide o individuálne pripravované lieky; časom použiteľnosti sa rozumie ...

e)

meno a priezvisko osoby, ktorá liek pripravila, alebo identifikovateľný podpis tejto osoby,

f)

kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením liečiv a pomocných látok alebo názov ...

g)

názov použitej antimikrobiálnej látky alebo označenie symbolom „SA“ v prípade jej nepoužitia, ...

h)

označenie „Jed“, ak je to na lekárskom predpise alebo na veterinárnom lekárskom predpise výslovne ...

i)

označenie „Horľavina“, ak liek obsahuje horľavú látku,

j)

označenie „Žieravina“, ak liek obsahuje žieravinu,

k)

označenie „Cytotoxická látka“, ak liek obsahuje liečivo zo skupiny cytostatík,

l)

označenie symbolom rádioaktivity, ak liek obsahuje rádioaktívnu látku,

m)

meno a priezvisko pacienta a dátum narodenia pacienta, ak ide o individuálne pripravované parenterálne ...

(12)

Individuálne pripravované lieky a hromadne pripravované lieky, ktoré majú nebezpečné fyzikálne ...

§ 26

Individuálne pripravované lieky musia kvalitatívnym a kvantitatívnym zložením liečiv zodpovedať ...

§ 27
(1)

Hromadne pripravované lieky sa pripravujú podľa Európskeho liekopisu,4) Slovenského farmaceutického ...

(2)

Od kontroly hromadne pripravovaných liekov možno upustiť, ak ide o hromadne pripravované lieky na ...

§ 28
(1)

V lekárňach sa vykonávajú kontrolné skúšky

a)

na totožnosť liečiv a pomocných látok podľa Slovenského farmaceutického kódexu, ak má príslušná ...

b)

kvality individuálne pripravovaných liekov a hromadne pripravovaných liekov,

c)

kvality čistenej vody a vody na injekciu v zásobníkoch

1.

fyzikálnymi a chemickými metódami raz polročne a po každom zásahu do prístrojového zariadenia, ...

2.

mikrobiologickými metódami najmenej raz polročne a po každom zásahu do prístrojového zariadenia, ...

(2)

Individuálne pripravované lieky sa kontrolujú náhodne.

(3)

Každá šarža hromadne pripravovaného lieku sa kontroluje v rozsahu ustanovenom Európskym liekopisom4) ...

(4)

Kontrola liečiv, pomocných látok a liekov sa vykonáva v súlade s požiadavkami správnej laboratórnej ...

(5)

O každej vykonanej kontrole sa vyhotoví protokol.

§ 29
(1)

Vedúci nemocničnej lekárne alebo ním poverený farmaceut vykonáva kontrolu liekov na oddeleniach ...

(2)

O každej vykonanej kontrole podľa odseku 1 sa vyhotoví protokol v troch vyhotoveniach. Protokol obsahuje ...

a)

dátum kontroly,

b)

označenie oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia,

c)

meno a priezvisko farmaceuta a ostatných osôb zúčastnených na kontrole,

d)

druh a rozsah kontroly liekov

1.

spôsob uchovávania liekov,

2.

čas použiteľnosti liekov,

3.

spôsob vyraďovania liekov z použitia,

4.

spôsob zneškodňovania liekov,

5.

účelnosť a hospodárnosť farmakoterapie,

6.

predpisovanie liekov na indikácie schválené pri registrácii,

e)

zistené nedostatky, opatrenia na ich odstránenie a termín na ich odstránenie,

f)

údaje o odstránení predtým zistených nedostatkov, dátum a podpis farmaceuta, ktorý kontrolu vykonal. ...

(3)

Jedno vyhotovenie protokolu dostane štatutárny orgán ústavného zdravotníckeho zariadenia, druhé ...

§ 30
(1)

Hromadne vyrábané lieky sa uchovávajú za podmienok určených držiteľom registrácie lieku. Hromadne ...

(2)

Liečivá a pomocné látky sa uchovávajú podľa požiadaviek Európskeho liekopisu4) alebo Slovenského ...

(3)

Ak sa liečivá a pomocné látky neuchovávajú v originálnych obaloch výrobcu liečiva alebo výrobcu ...

(4)

Miestnosti na uchovávanie liekov, liečiv a pomocných látok sa zabezpečujú tak, aby nedošlo k ...

(5)

Omamné látky a psychotropné látky II. skupiny uvedené v zozname omamných látok a psychotropných ...

(6)

Jedy, horľaviny, žieraviny a iné nebezpečné látky sa uchovávajú oddelene od ostatných liekov, ...

(7)

Nádoby na uchovávanie liekov pripravených do zásoby musia byť také, aby negatívne neovplyvnili ...

(8)

Lieky, liečivá a pomocné látky sa uchovávajú za podmienok určených držiteľom registrácie ...

(9)

Lieky, liečivá a pomocné látky, ktorých čas použiteľnosti uplynul alebo ktorých uzáver alebo ...

§ 31
(1)

Zdravotnícke pomôcky sa uchovávajú oddelene od liekov, liečiv, pomocných látok, dietetických ...

(2)

Diagnostické zdravotnícke pomôcky „in vitro“ sa uchovávajú oddelene od ostatných zdravotníckych ...

(3)

Zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doplnkový sortiment sa uchovávajú za podmienok určených ...

(4)

Miestnosti na uchovávanie zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu ...

(5)

Zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doplnkový sortiment, ktorých čas použiteľnosti ...

§ 32
(1)

Lieky sa vydávajú len v určených priestoroch verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne. ...

(2)

Počas lekárenskej pohotovostnej služby sa môžu lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny ...

(3)

Pri výdaji humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v nemocničných lekárňach ...

(4)

Na prepravu humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín z nemocničnej lekárne ...

(5)

Pri výdaji humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na oddelenia ústavného ...

(6)

S liekmi obsahujúcimi omamné a psychotropné látky sa zaobchádza podľa osobitného predpisu.8)

(7)

Humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny vydávané ako časť balení sa môžu ...

(8)

Výdaj iného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ako je uvedené ...

(9)

Humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny z nemocničnej lekárne, verejnej lekárne ...

§ 33
(1)

Dispenzácia je informačná a poradenská činnosť o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických ...

(2)

Informácie a rady sa podávajú tak, aby sa dodržala účinnosť a bezpečnosť liečby liekmi, zdravotníckymi ...

§ 34
(1)

Nemocničný liekový formulár je priebežne revidovaný zoznam humánnych liekov, ktorý odráža ...

(2)

Nemocničný liekový formulár uvádza sortiment humánnych liekov, ktorý je nemocničná lekáreň ...

(3)

Humánne lieky, ktoré nie sú uvedené v nemocničnom liekovom formulári, sa objednávajú spravidla ...

(4)

Nemocničný liekový formulár vypracúva a v stanovených pravidelných intervaloch reviduje klinický ...

(5)

Znenie nemocničného liekového formulára a jeho revidované znenie schvaľuje vedúci ústavného ...

§ 35
(1)

Verejná lekáreň a pobočka verejnej lekárne sa označujú jednotne vonkajším označením a symbolom ...

(2)

Vonkajšie označenie sa umiestňuje na dobre viditeľnom mieste a obsahuje údaj o držiteľovi povolenia ...

§ 36
(1)

Lekárenskou pohotovostnou službou sa rozumie poskytovanie lekárenskej starostlivosti v čase mimo ...

(2)

Zásobovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia v čase mimo riadnej prevádzky zabezpečuje lekárenská ...

§ 37
a)

doklady týkajúce sa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,

b)

vestníky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a právne predpisy, ktoré upravujú poskytovanie ...

c)

Slovenský farmaceutický kódex; môže byť aj v elektronickej forme,

d)

opatrenie, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva;10) môže byť aj ...

e)

správy o kvalite liekov, ak ide o lekárne,

f)

zoznam registrovaných humánnych liekov, ak ide o lekárne; môže byť aj v elektronickej forme,

g)

zoznam kategorizovaných liekov,11) zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,12) zoznam kategorizovaných ...

h)

zoznam liekov s úradne určenou cenou,16) zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou17) ...

i)

zoznam liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo veterinárny lekársky predpis, ...

j)

zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,12) zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych ...

k)

zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou,17) ak ide o výdajne zdravotníckych pomôcok, ...

l)

odborná literatúra určená pre farmaceutickú verejnosť.

§ 38

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 198/2001 Z. z., ktorou sa ...

§ 39

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

v z. Ján Porubský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 129/2012 Z. z.

  POŽIADAVKY NA MATERIÁLNE VYBAVENIE PREVÁDZKARNÍ A ODDELENÍ LEKÁRNE

  Základným materiálnym vybavením oddelenia klinickej farmácie sú: a) pracovné a úložné plochy ...

  A.

  NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ

  1.

  Ak má nemocničná lekáreň vyčlenené pracovisko na oddelení ústavného zdravotníckeho zariadenia, ...

  a)

  pracovné a úložné plochy s chladničkou,

  b)

  počítač,

  c)

  trezor na uchovávanie omamných látok a psychotropných látok II. skupiny5) a humánnych liekov s ...

  d)

  teplomer a vlhkomer,

  e)

  technické vybavenie na zabezpečenie jednodávkového systému výdaja humánnych liekov.

  2.

  Ak má nemocničná lekáreň vyčlenené pracovisko na oddelení ústavného zdravotníckeho zariadenia, ...

  a)

  zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu,

  b)

  zariadenie na optickú kontrolu,

  c)

  pH-meter.

  B.

  VEREJNÁ LEKÁREŇ

  1.

  Základným materiálnym vybavením oficíny verejnej lekárne sú:

  a)

  lekárenský nábytok s tarou,

  b)

  stoličky,

  c)

  počítač s pokladňou,

  d)

  kalibrovaný teplomer a vlhkomer.

  2.

  Základným materiálnym vybavením laboratória na individuálnu prípravu liekov verejnej lekárne ...

  a)

  pracovné a úložné plochy s chladničkou s kalibrovaným teplomerom,

  b)

  presné váhy,

  c)

  elektrický varič,

  d)

  drez,

  e)

  germicídny žiarič,

  f)

  uzamykateľná skrinka na drogové prekurzory,

  g)

  lampa s infračerveným žiarením,

  h)

  porcelánové a antikorové roztieračky a roztieradlá,

  i)

  antikorové špachtle,

  j)

  stierky,

  k)

  lyžičky,

  l)

  reagenčný aparát a laboratórne sklo potrebné na vykonanie vstupnej kontroly.

  3.

  Základným materiálnym vybavením miestnosti na uchovávanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok ...

  a)

  pracovné a úložné plochy s chladničkou s kalibrovaným teplomerom,

  b)

  trezor na uchovávanie omamných látok a psychotropných látok II. skupiny5) a humánnych liekov s ...

  c)

  kalibrovaný teplomer a vlhkomer,

  d)

  technické pomôcky na prepravu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

  4.

  Základným materiálnym vybavením umyvárne sú:

  a)

  pracovné a úložné plochy,

  b)

  sušiareň,

  c)

  dvojdrez alebo jeden drez a automatická laboratórna umývačka,

  d)

  zariadenie na prípravu čistenej vody.

  5.

  Základným materiálnym vybavením verejnej lekárne je aj

  a)

  zariadenie, ktoré umožňuje prípravu najmenej týchto individuálne pripravovaných liekových foriem: ...

  1.

  masti, krémy a pasty,

  2.

  prášky a kapsuly,

  3.

  čapíky a globule,

  4.

  roztoky a sirupy,

  5.

  suspenzie a emulzie,

  b)

  nádoba určená na zber liekov nespotrebovaných fyzickými osobami, umiestnená mimo oficíny a miestnosti ...

  C.

  POBOČKA VEREJNEJ LEKÁRNE

  1.

  Základným materiálnym vybavením oficíny pobočky verejnej lekárne sú:

  a)

  lekárenský nábytok s tarou,

  b)

  stoličky,

  c)

  chladnička s kalibrovaným teplomerom,

  d)

  kalibrovaný teplomer a vlhkomer,

  e)

  počítač s pokladňou.

  2.

  Základným materiálnym vybavením miestnosti na uchovávanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...

  a)

  pracovné a úložné plochy,

  b)

  trezor na uchovávanie omamných látok, psychotropných látok II. skupiny5) a liekov s ich obsahom, ...

  c)

  kalibrovaný teplomer a vlhkomer,

  d)

  technické pomôcky na prepravu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

  D.

  Výdajňa zdravotníckych pomôcokZákladným materiálnym vybavením výdajne zdravotníckych pomôcok ...

  a)

  pracovné a úložné plochy,

  b)

  počítač s pokladňou,

  c)

  kalibrovaný teplomer a vlhkomer,

  d)

  technické pomôcky na prepravu zdravotníckych pomôcok,

  e)

  v skúšobnej kabínke stolička, vešiak a zrkadlo.

  E.

  Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok

  1.

  Základným materiálnym vybavením výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok sú:

  a)

  pracovné a úložné plochy,

  b)

  počítač s pokladňou,

  c)

  kalibrovaný teplomer a vlhkomer,

  d)

  technické pomôcky na prepravu ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok.

  2.

  Základným materiálnym vybavením merného miesta sú:

  a)

  písací stôl so stoličkou,

  b)

  kartotečná uzamykateľná skriňa,

  c)

  skrinka na materiál,

  d)

  regál na hotové výrobky alebo polotovary,

  e)

  stolička pre pacienta,

  f)

  vešiak na šaty,

  g)

  nádoba na odpad so šliapadlom,

  h)

  umývadlo,

  i)

  kalibrovaný teplomer a vlhkomer.

  F.

  Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcokZákladným materiálnym vybavením výdajne audio-protetických ...

  a)

  pracovné a úložné plochy,

  b)

  počítač s pokladňou,

  c)

  kalibrovaný teplomer a vlhkomer,

  d)

  technické pomôcky na prepravu audio-protetických zdravotníckych pomôcok.

  G.

  ODDELENIA LEKÁRNE

  G.1. Oddelenie klinickej farmácie [§ 6 ods. 1 písm. a)]

  G.2. Oddelenie prípravy humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b)]

  G.3. Oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. c)]

  G.4. Oddelenie prípravy cytostatík [§ 6 ods. 1 písm. d)]

  G.5. Oddelenie prípravy rádioaktívnych humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. e)]

  G.6. Oddelenie prípravy imunologických humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. f)]

  G.7. Oddelenie kontroly humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. g)]

  G.8. Oddelenie zdravotníckych pomôcok [§ 6 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. d)]

  G.9. Oddelenie výdaja [§ 6 ods. 2 písm. a)]

  G.10. Oddelenie veterinárnych liekov [§ 6 ods. 2 písm. c)]

  G.11. Oddelenie manažmentu a ekonomiky [§ 6 ods. 2 písm. e)]

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 129/2012 Z. z.

  ČINNOSŤ ODDELENÍ LEKÁRNE

  A.

  Oddelenie klinickej farmácie [§ 6 ods. 1 písm. a)]

  1.

  Oddelenie klinickej farmácie

  a)

  zabezpečuje nákup humánnych liekov, ich uchovávanie, výdaj na oddelenia ústavného zdravotníckeho ...

  b)

  zabezpečuje konzultačnú a informačnú činnosť o humánnych liekoch oddeleniam ústavného zdravotníckeho ...

  c)

  podieľa sa na optimalizácii farmakoterapie, na sledovaní nežiaducich účinkov humánnych liekov ...

  d)

  podieľa sa na racionálnom a ekonomickom podávaní humánnych liekov a ich vhodnom používaní,

  e)

  zabezpečuje uchovávanie a dispenzarizáciu vzoriek humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok určených ...

  2.

  Ak má oddelenie klinickej farmácie vyčlenené pracoviská na oddeleniach ústavného zdravotníckeho ...

  a)

  koordinuje činnosť týchto pracovísk,

  b)

  zabezpečuje jednodávkový systém výdaja humánnych liekov,

  c)

  zabezpečuje individuálnu prípravu infúznych zmesí.

  B.

  Oddelenie prípravy humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b)]Oddelenie prípravy ...

  a)

  zabezpečuje individuálnu prípravu humánnych liekov a hromadnú prípravu humánnych liekov mikrobiologickej ...

  b)

  zabezpečuje prípravu čistenej vody,

  c)

  zabezpečuje prípravu dezinfekčných prostriedkov,

  d)

  zabezpečuje nákup liečiv, pomocných látok a obalov,

  e)

  uchováva a vydáva pripravené humánne lieky.

  C.

  Oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. c)]Oddelenie prípravy sterilných ...

  a)

  prípravu

  1.

  infúznych roztokov,

  2.

  dialyzačných roztokov,

  3.

  roztokov na parenterálnu výživu,

  4.

  infúznych zmesí,

  5.

  očných liekov,

  b)

  uchovávanie a výdaj pripravených sterilných humánnych liekov.

  D.

  Oddelenie prípravy cytostatík [§ 6 ods. 1 písm. d)]Oddelenie prípravy cytostatík zabezpečuje ...

  E.

  Oddelenie prípravy rádioaktívnych humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. e)]Oddelenie prípravy rádioaktívnych ...

  F.

  Oddelenie prípravy imunologických humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. f)]Oddelenie prípravy imunologických ...

  G.

  Oddelenie kontroly humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. g)]Oddelenie kontroly humánnych liekov zabezpečuje ...

  a)

  vstupnú kontrolu liečiv a pomocných látok na totožnosť,

  b)

  kontrolu liečiv a pomocných látok, ktoré nemajú platný analytický certifikát,

  c)

  medzioperačnú a výstupnú kontrolu hromadne pripravovaných humánnych liekov,

  d)

  náhodnú kontrolu individuálne pripravovaných humánnych liekov,

  e)

  dozor nad dodržiavaním správnej výrobnej praxe a hygienou prevádzky,

  f)

  prípravu diagnostických zdravotníckych pomôcok „in vitro“,

  g)

  nákup, uchovávanie a výdaj diagnostických zdravotníckych pomôcok „in vitro“ a chemikálií ...

  H.

  Oddelenie zdravotníckych pomôcok [§ 6 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. d)]Oddelenie zdravotníckych ...

  a)

  zabezpečuje nákup, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok,

  b)

  vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť o zdravotníckych pomôckach zdravotníckym pracovníkom, ...

  c)

  podieľa sa na racionálnom a ekonomickom predpisovaní zdravotníckych pomôcok a ich vhodnom používaní. ...

  I.

  Oddelenie výdaja [§ 6 ods. 2 písm. a)]Oddelenie výdaja zabezpečuje výdaj liekov, zdravotníckych ...

  J.

  Oddelenie veterinárnych liekov [§ 6 ods. 2 písm. c)]
  Oddelenie veterinárnych liekov

  a)

  zabezpečuje nákup a uchovávanie veterinárnych liekov,

  b)

  vydáva veterinárne lieky,

  c)

  vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť o veterinárnych liekoch,

  d)

  podieľa sa na vhodnom používaní veterinárnych liekov v súlade s požiadavkami ochrany potravinového ...

  K.

  Oddelenie manažmentu a ekonomiky [§ 6 ods. 2 písm. e)]Oddelenie manažmentu a ekonomiky zabezpečuje ...

  a)

  organizáciu a chod verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne,

  b)

  administratívne práce verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne,

  c)

  rozpočet a plánovanie,

  d)

  účtovníctvo,

  e)

  štatistické údaje,

  f)

  vybavenie verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne,

  g)

  predpisy, dokumenty a odbornú literatúru,

  h)

  dokumentáciu o činnosti verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne,

  i)

  spoluprácu s oddeleniami ústavného zdravotníckeho zariadenia pri spracúvaní farmako-ekonomických ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 129/2012 Z. z.

  TRIEDY ČISTOTY VZDUCHU

  Trieda Maximálne prípustný počet častícv 1 m3 mikroorganizmovv 1 m3 30,5 – 5 µm nad 5 µm ...

  Tabuľka č. 1

  POŽIADAVKY NA TRIEDU ČISTOTY VZDUCHU PRIESTOROV V ZÁVISLOSTI OD METÓDY PRÍPRAVY LIEKU

  Tabuľka č. 2

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 129/2012 Z. z.

  TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA SYMBOL S LEKÁRENSKÝM ZNAKOM

  1. Lekárenský znak tvorí teleso znaku a grafický symbol podľa obrázku č. 1. Teleso znaku má podobu ...

  2. Teleso znaku môže byť

  a)

  obojstranne svetelné,

  b)

  jednostranne svetelné,

  c)

  obojstranne nesvetelné,

  d)

  jednostranne nesvetelné.

  3. Obojstranne svetelné teleso znaku má bočné steny svetelné, vyrobené z mliečneho plexiskla s hrúbkou ...

  4. Jednostranne svetelné teleso znaku má prednú stenu telesa svetelnú, vyrobenú z mliečneho plexiskla ...

  5. Obojstranne nesvetelné teleso znaku tvorí rám v tvare grafického symbolu. Bočné steny sú z plastu ...

  6. Jednostranne nesvetelné teleso znaku tvorí kovový rám v tvare grafického symbolu. Predná stena ...

  7. Plášť znaku vrátane obvodových stien a konzol je biely.

  8. Podklad grafického symbolu v tvare rovnoramenného kríža je biely a tvorí ho plast alebo mliečne ...

  9. Grafický symbol je zelený a je vyrezaný z krycej fólie, ak ide o nesvetelné telesá znaku, alebo ...

  10. Farebný odtieň symbolu je podľa stupnice RAL-6024 alebo podľa stupnice PANTONE-4-347 (vzorkovnica ...

  Obrázok č. 1. Tvar a rozmery grafického symbolu v milimetroch

  Prevziať prílohu - Obrázok ...

Poznámky

 • 1)  § 20 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 2)  Bod 13 prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných ...
 • 3)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu ...
 • 4)  Rozhodnutie Rady zo 16. júna 1994, ktorým sa v mene Európskeho spoločenstva prijíma Dohovor o vypracovaní ...
 • 5)  § 10, 37 a 41 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na ...
 • 6)  § 48 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 7)  Príloha č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch ...
 • 8)  Zákon č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 10)  § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. ...
 • 11)  § 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...
 • 12)  § 31 zákona č. 363/2011 Z. z.
 • 13)  § 44 zákona č. 363/2011 Z. z.
 • 14)  § 27 zákona č. 363/2011 Z. z.
 • 15)  § 59 zákona č. 363/2011 Z. z.
 • 16)  § 5 zákona č. 363/2011 Z. z.
 • 17)  § 28 zákona č. 363/2011 Z. z.
 • 18)  § 56 zákona č. 363/2011 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore