Vyhláška Ministerstva dopravy o mestskom prepravnom poriadku 127/1964 účinný od 01.12.1992 do 31.08.1996

Platnosť od: 29.06.1964
Účinnosť od: 01.12.1992
Účinnosť do: 31.08.1996
Autor: Ministerstvo dopravy
Oblasť: Cestná doprava, Kontrolné orgány, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva dopravy o mestskom prepravnom poriadku 127/1964 účinný od 01.12.1992 do 31.08.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 127/1964 s účinnosťou od 01.12.1992 na základe 462/1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy

o mestskom prepravnom poriadku

Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 ods. ...

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Mestský prepravný podnik (ďalej len „prepravný podnik“) podrobne upravuje vzťahy, ktoré vznikajú ...

§ 2

Ustanovenia prepravného poriadku sa musia uplatňovať tak, aby sa v súlade so spoločenskými záujmami ...

§ 3
(1)

Pracovníci dopravcu, ktorí sú poverení kontrolou dopravnej služby a ktorí majú kontrolný odznak ...

(2)

Oprávnení pracovníci môžu ďalej vykonávať úkony, ktorými sa zabezpečuje a kontroluje plnenie ...

DRUHÁ ČASŤ

PREPRAVA OSÔB A ICH BATOŽÍN

Prvý oddiel
Pravidelná preprava osôb na mestských tramvajových a trolejbusových dráhach a na mestských autobusových linkách

§ 4
Vykonávanie pravidelnej prepravy
(1)

Pravidelná preprava osôb sa vykonáva na linkách mestských tramvajových a trolejbusových dráh ...

(2)

Vo vozidlách pravidelnej prepravy osôb sa môže zaviesť prevádzka, v ktorej cestujúci je povinný ...

§ 6
Právo na prepravu
(1)

Občan, ktorý splní podmienky ustanovené prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ho dopravca ...

(2)

Právo na prepravu určitým spojom linky má občan len vtedy, ak vozidlo nie je plne obsadené.

(3)

Preprava detí do 6 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Ak ...

§ 7
Vylúčenie osôb z prepravy
(1)

Do vozidla nemajú prístup alebo z prepravy môžu byť vylúčené osoby opité a osoby, ktoré pre ...

a)

osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné a dovozné, ...

b)

osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, a osoby, ...

(2)

Cestujúceho z prepravy vylúčiť po začatí cesty treba tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo ...

§ 8
Preprava batožín
(1)

Cestujúci má právo vziať so sebou do vozidla ako batožinu

a)

veci, ktoré možno ľahko a rýchle naložiť a umiestniť vo vozidle,

b)

živé zvieratá, ak sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu (§ 11).

(2)

Cestujúci smie vziať so sebou do vozidla najviac tri batožiny. Za batožinu sa nepovažujú drobné ...

(3)

Nie je dovolené, aby cestujúci bral so sebou do vozidla

a)

veci, preprava ktorých je zakázaná všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej ...

b)

s výnimkami ustanovenými v § 10 nebezpečné látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu ...

c)

nabité strelné zbrane; toto ustanovenie sa nevzťahuje na strelné zbrane príslušníkov ozbrojených ...

d)

veci, ktoré pre nevhodný spôsob balenia môžu poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo ...

e)

veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

f)

batožinu, váha ktorej presahuje 50 kg, alebo batožiny, celková váha ktorých presahuje 50 kg,

g)

predmet, rozmer ktorého je väčší ako 50x60x80 cm alebo predmet dlhší ako 300 cm pri priemere ...

(4)

Batožiny musí cestujúci umiestniť vo vozidle tak, aby nesťažovali výkon služby vodičom a sprievodcom, ...

(5)

Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne sním a pod jeho dohľadom, alebo ...

§ 9
Preprava detských kočíkov
(1)

Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako batožinu, pokiaľ to úprava, vybavenie a obsadenie ...

(2)

Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť a vystúpiť len s vedomím sprievodcu a vo vozidlách ...

(3)

Cestujúci je povinný nastúpiť alebo vystúpiť s kočíkom tými dvermi, ktoré určí sprievodca ...

§ 10
Nebezpečné veci, preprava ktorých je dovolená za osobitných podmienok
(1)

Ako batožinu možno vziať so sebou do vozidla, pokiaľ to obsadenie vozidla dovoľuje, prenosnú oceľovú ...

a)

cestujúci je povinný pri nastupovaní do vozidla ohlásiť prepravu fľaše alebo nádoby sprievodcovi ...

b)

fľaša alebo nádoba nesmie byť poškodená alebo zvonku znečistená a musí mať tesne uzavretý ...

c)

v jednom vozidle je dovolené prepravovať jednu alebo dve fľaše s celkovým obsahom najviac 10 kg ...

d)

cestujúci počas prepravy zabezpečí fľašu alebo nádobu proti prevrhnutiu, pádu alebo mechanickému ...

e)

cestujúci umiestni fľašu alebo nádobu vo vozidle na mieste, ktoré určí sprievodca /vodič/, alebo ...

(2)

Osoby, ktoré sú oprávnené nosiť strelné zbrane, môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so ...

(3)

Elektrické akumulátory možno brať so sebou ako batožinu len vtedy, ak sú odplynovacie otvory zabezpečené ...

§ 11
Preprava živých zvierat
(1)

Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako batožinu drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ ...

(2)

Bez schrany možno vziať do vozidla len psa. Cestujúci so psom bez schrany môže nastúpiť len s ...

a)

pes má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej šnúre,

b)

nejde o chorého, špinavého alebo zlého psa,

c)

v jednom vozidle sa prepravuje najviac jeden pes; toto obmedzenie neplatí, ak ide o dvoch psov, ktorých ...

(3)

Miestnou úpravou dopravcu sa môže preprava živých zvierat na niektorých linkách alebo v niektorých ...

§ 12
Cestovné (dovozné)
(1)

Cestujúci, pokiaľ nemá podľa tarify alebo osobitných predpisov právo na bezplatnú prepravu, je ...

(2)

Cestovné (dovozné) za jednotlivú cestu zaplatí cestujúci bez vyzvania bez meškania po nastúpení ...

(3)

Pri preprave vozidlom s S-prevádzkou je cestujúci povinný platiť cestovné a dovozné len v odpočítaných ...

(4)

Ak na linke s S-prevádzkou je zavedené odstupňované cestovné, cestujúci pred vhodením odpočítaného ...

(5)

Cestujúci, ktorý nevyžaduje svoje právo na prepravu získané zaplatením cestovného, nemá právo ...

§ 13
Cestovné lístky
(1)

V pravidelnej preprave osôb sa používajú cestovné lístky na jednotlivú cestu a cestovné lístky ...

(2)

Z cestovného lístku na jednotlivú cestu musia byť zrejmé údaje, ktoré umožňujú podľa povahy ...

(3)

Z časového cestovného lístku musia byť zrejmé najmä tieto údaje:

a)

druh časového cestovného lístka,

b)

doba platnosti,

c)

prevádzkový rozsah platnosti (jednotlivá linka, cestovný úsek, celá sieť a pod.),

d)

meno (názov) vlastníka cestovného lístka,

e)

ak ide o predplatný časový cestovný lístok, výška cestovného,

f)

názov organizácie, ktorá cestovný lístok vydala.

(4)

Časové cestovné lístky musí cestujúci vyplniť podľa predtlače. Ak súčasťou časového cestovného ...

(5)

Ak sa ako doklad o zaplatení cestovného na určité časové obdobie vydáva predplatná známka alebo ...

a)

predplatnú známku nalepiť celou plochou na mieste určenom predtlačou alebo

b)

časový kupón vyplniť a umiestniť tak, ako ustanovuje tarifa.

(6)

Ak je cestujúcemu znemožnené využiť štvrťročný alebo celoročný cestovný lístok znejúci ...

§ 14
Výdaj cestovných lístkov
(1)

Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného cestovného lístka, je povinný bez vyzvania zaobstarať ...

(2)

Ak dopravca na určitej zastávke vydáva cestovné lístky na jednotlivú cestu mimo vozidla, je cestujúci ...

(3)

Cestujúci, ktorý pokračuje tým istým vozidlom v ceste za zastávku, do ktorej má platný cestovný ...

(4)

Ak je to z tarifných dôvodov potrebné, cestujúci pri zakupovaní cestovného lístka je povinný ...

(5)

Výška cestovného, ktorá je vyznačená na cestovnom lístku a na predplatných známkach, musí ...

(6)

Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenia tohto poriadku alebo tarify o získaní zľavy ...

§ 15
Základné podmienky použitia cestovného lístka
(1)

Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia ...

(2)

Cestovný lístok na jednotlivú cestu nemožno postúpiť inej osobe, ak sa cesta už nastúpila; časový ...

(3)

Cestovný lístok na jednotlivú cestu a časový cestovný lístok, na ktorom sa jeho použitie na ...

(4)

Pri prestupovaní je cestujúci povinný nastúpiť do najbližšieho plne neobsadeného vozidla druhej ...

(5)

Ak cestujúci pri nastúpení do vozidla má už platný cestovný lístok, je povinný ho ihneď a ...

(6)

Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platnou preukážkou na zľavu ...

§ 16
Neplatnosť cestovných lístkov
(1)

Časový cestovný lístok je neplatný,

a)

ak bol vydaný na základe nesprávnych údajov,

b)

ak v čase použitia nemá časovo zodpovedajúcu predplatnú známku, ktorá je celou plochou prilepená, ...

c)

ak nemá predpísanú podobizeň alebo ak podobizeň bola neoprávnene vymenená,

d)

ak jeho údaje nezodpovedajú už skutočnosti,

e)

ak nebol riadne vyplnený a potvrdený alebo ak jeho údaje boli neoprávnene pozmenené,

f)

ak z neho nemožno s určitosťou zistiť potrebné údaje, najmä pre jeho poškodenie alebo pošpinenie, ...

g)

ak uplynula doba jeho platnosti,

h)

ak ho použila neoprávnená osoba.

(2)

Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný,

a)

ak je poškodený alebo pošpinený tak, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje alebo

b)

ak cestujúci nedodržal podmienky, ktoré sú určené pre jeho použitie.

§ 17
Preukážky na zľavu cestovného
(1)

Pokiaľ tarifa neurčuje niečo iné, cestujúci preukazuje právo na zľavu cestovného osobitnou preukážkou. ...

(2)

Pre preukážky na zľavu cestovného platia primerane ustanovenia § 13 ods. 3 a 4 a § 16 ods. 1.

§ 18
Kontrola cestovných lístkov, preukážok na zľavu cestovného a platenia cestovného
(1)

Cestujúci na vyzvanie oprávneného pracovníka je povinný hocikedy počas prepravy alebo v okamihu ...

(2)

Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1 nemôže preukázať platným cestovným lístkom, ...

(3)

Ak oprávnený pracovník zistí, že sa cestujúci preukazuje neplatným cestovným lístkom alebo ...

§ 19
Preskúmanie batožín
(1)

Ak oprávnený pracovník má pochybnosti o tom, či veci, ktoré cestujúci vzal so sebou do vozidla, ...

(2)

Cestujúci, ktorý vzal so sebou do vozidla nebezpečné látky a predmety z prepravy vylúčené alebo ...

§ 20
Povinnosti dopravcu
(1)

Dopravca je povinný prepravovať cestujúcich s odbornou starostlivosťou. Pri preprave je najmä povinný ...

(2)

Pri vykonávaní pravidelnej prepravy osôb je dopravca povinný vynaložiť všetko úsilie na dodržanie ...

(3)

Vozidlá, ktoré použijú na prepravu cestujúcich, musia byť v riadnom technickom stave a priestor ...

(4)

Vozidlo (súprava vozidiel) určené na prepravu cestujúcich musí sa na prednej časti výrazne označiť ...

(5)

Trvalo zriadená zastávka musí mať v každom smere tabuľku s označením názvu zastávky, s údajom, ...

(6)

Sprievodca (vodič) je povinný ohlásiť názov zastávky, a to najneskoršie pri zastavení vozidla ...

(7)

Ak na zastávke stojí súčasne viac vozidiel (súprav vozidiel), dopravca je povinný znovu zastaviť ...

(8)

Sprievodca je povinný dať určené zvukové znamenie na odchod až po skončení vystupovania a nastupovania ...

§ 21
Starostlivosť o cestujúcich
(1)

Podľa rozsahu prepravy a miestnych potrieb dopravca zriaďuje zariadenia, ktorými zvyšuje úroveň ...

(2)

Pre choré osoby, invalidov a tehotné ženy sa v každom vozidle musí vyhradiť a zreteľne označiť ...

(3)

Sprievodca (vodič) je povinný v spolupráci s cestujúcimi starať sa o ich pohodlnú a bezpečnú ...

(4)

Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný ...

(5)

Dopravca informuje občanov včas a vhodným spôsobom (dennou tlačou, rozhlasom, výveskami umiestnenými ...

(6)

Na požiadanie cestujúceho predloží mu dopravca na pracoviskách určených pre styk s cestujúcimi ...

§ 22
Povinnosti cestujúcich
(1)

Cestujúci sú povinní uvedomelou disciplínou, pozornosťou a opatrnosťou primeranou povahe prevádzky, ...

(2)

Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpil do vozidla, na správnej ...

(3)

Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len na zastávke, a ak vozidlo nie je v ...

(4)

Ak na zastávke súčasne stojí viac vozidiel (súprav), cestujúci, ak nejde o výnimku uvedenú v ...

(5)

Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn oprávneného ...

(6)

Ak pre starú alebo chorú osobu, invalida a tehotnú ženu treba ďalšie miesto na sedenie, cestujúci ...

(7)

Cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť prepravy, poriadok ...

a)

naskakovať a vyskakovať za jazdy, otvárať okná vozidla a vonkajšie dvere, vykláňať sa z vozidiel ...

b)

vystupovať alebo nastupovať, len čo sprievodca (vo vozidle s S-prevádzkou vodič) dá znamenie podľa ...

c)

zdržiavať sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodiča, a v priestoroch, ktoré sú určené na ...

d)

dávať alebo napodobniť znamenia používané dopravcom na prevádzku, uvádzať do činnosti návestné ...

e)

prihovárať sa počas jazdy vodičovi,

f)

fajčiť vo vozidlách,

g)

nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá, alebo ak je ...

h)

vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla,

ch)

odkladať veci a zvieratá na sedadlo a umiestňovať deti a veci na brzdovom zariadení,

i)

pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji (aj púšťať reprodukovanú ...

(8)

Cestujúci, ktorý z hrubej nedbalosti alebo v opilosti znečistil vozidlo alebo iné zariadenia dopravcu ...

(9)

Cestujúci na vyzvanie oprávneného pracovníka je povinný preukázať svoju totožnosť.

§ 22a
Prevádzka s platením cestovného (prepravného) mimo vozidiel
(1)

So súhlasom príslušného národného výboru môže dopravca zaviesť prevádzku s platením cestovného ...

(2)

Pri zavedení prevádzky podľa odseku 1 je cestujúci, ktorý nemá platný časový cestovný lístok, ...

(3)

Pri preprave vozidlami, na ktorých je zavedená prevádzka podľa odseku 1, neplatia ustanovenia § ...

§ 23
Miestne úpravy v pravidelnej preprave osôb
(1)

Pokiaľ to miestne dopravné pomery vyžadujú a pokiaľ to tento prepravný poriadok pripúšťa, je ...

(2)

Miestnou úpravou dopravca môže zabezpečiť prednostné použitie vozidla v určitom čase alebo ...

(3)

Miestne úpravy nesmú znižovať bezpečnosť cestujúcich ani užívateľov pozemných komunikácií. ...

Druhý oddiel
Objednané cesty na mestských električkových a trolejbusových dráhach

§ 24
Základné ustanovenia
a)

počet batožín jednotlivého účastníka cesty nie je obmedzený,

b)

objednávateľ sa s dopravcom môže dohodnúť o preprave väčších a ťažších batožín než ...

§ 25
Objednávka osobitnej cesty
(1)

Osobitná cesta musí obsahovať všetky údaje, ktoré sú potrebné na uskutočňovanie a vyúčtovanie ...

(2)

Objednávka sa musí urobiť písomne.

§ 26
Dojednanie a plnenie prepravnej zmluvy
(1)

Prepravná zmluva o osobitnej ceste na mestských dráhach vzniká okamihom, keď písomné prijatie ...

(2)

Ak odpadne potreba dojednanej cesty, objednávateľ je povinný to bez meškania oznámiť dopravcovi. ...

(3)

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dopravca nezačne s prepravou najneskoršie do ...

(4)

Objednávateľ osobitnej cesty je povinný určiť vedúceho výpravy, ktorý ako jeho zástupca zodpovedá ...

(5)

Ak čakanie vozidla počas cesty je dohodnutou súčasťou prepravného výkonu alebo ak vzniklo pre ...

Štvrtý oddiel
Preprava osôb v mestských rýchlodráhach

§ 28
Platnosť prvého oddielu pre prepravu osôb v mestských rýchlodráhach
(1)

Pre prepravu osôb a ich batožín mestskými rýchlodráhami platia obdobne ustanovenia § 6 až 8, ...

(2)

Ustanovenia citované v odseku 1 sa s výnimkou § 13, § 14 ods. 5 a 6, § 16 a 17 primerane vzťahujú ...

§ 29
Vstup do prepravného priestoru, platenie cestovného a dovozného
(1)

Dopravca so súhlasom príslušného národného výboru určí, či sa tarifné odbavenie cestujúcich ...

(2)

Prepravný priestor je oddelený od ostatného priestoru mestskej rýchlodráhy podľa spôsobu tarifného ...

(3)

Ak sa tarifné odbavenie cestujúcich vykonáva vložením mince do turniketu, je dopravca povinný ...

(4)

Ak sa tarifné odbavenie cestujúcich vykonáva cestovným lístkom na jednotlivú jazdu, je dopravca ...

(5)

Pri tarifnom odbavení cestujúcich platiacich jednotlivú jazdu vložením mince do turniketu sa postupuje ...

a)

cestujúci platiaci jednotlivú jazdu, ktorý nemá batožinu podliehajúcu plateniu dovozného, zaplatí ...

b)

cestujúci platiaci jednotlivú jazdu, ktorý má batožinu podliehajúcu plateniu dovozného, použije ...

c)

cestujúci, ktorý je držiteľom časového cestovného lístku, použije priechod alebo turniket určený ...

d)

cestujúci s nárokom na zľavu cestovného a cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom alebo ...

(6)

Pri tarifnom odbavení cestujúcich cestovným lístkom na jednotlivú jazdu je cestujúci, ktorý nemá ...

(7)

Cestujúci sú povinní bez vyzvania zaplatiť cestovné a dovozné alebo označiť na cestovnom lístku ...

§ 30
(1)

Cestujúci, ktorý vstúpil priechodom alebo turniketom určeným pre držiteľa časových cestovných ...

(2)

Cestujúci, ktorý pri prechádzaní turniketom nezaplatil dovozné za batožinu podliehajúcu plateniu ...

§ 31
Preprava na pohyblivých schodoch
(1)

Cestujúci, ktorí používajú pohyblivé schody, sú povinní pridržiavať sa pohyblivého držadla ...

(2)

Chôdza po pohyblivých schodoch je prípustná len v smere pohybu pohyblivých schodov po ich ľavej ...

(3)

Cestujúcim je zakázané klásť na stupne a držadlá pohyblivých schodov batožiny a akékoľvek ...

(4)

Behať a sedieť na pohyblivých schodoch je zakázané.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia obdobne aj pre prepravu na pohyblivých chodníkoch.

§ 32
Preprava detských kočíkov v metre
(1)

Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou na prepravu aj štvorkolesový detský kočík. Na prepravu ...

(2)

Dopravca je povinný určiť spôsob vstupu cestujúcich s detským kočíkom do prepravného priestoru ...

(3)

Dopravca je povinný vyhradiť v každom vlaku miesto na prepravu detských kočíkov a určiť dvere, ...

(4)

Dopravca môže miestnou úpravou obmedziť počet kočíkov, ktoré sa smú naraz prepravovať vo vlaku. ...

§ 33
Správanie sa v prepravnom priestore
(1)

Pri čakaní sú cestujúci povinní stáť pozdĺž hrany nástupišťa a neprekračovať vyznačenú ...

(2)

Cestujúcim je zakázané bezdôvodne sa zdržiavať v prepravovanom priestore.

(3)

Ak cestujúci upustil na trať hocaký predmet, je povinný to bez meškania ohlásiť pracovníkovi ...

(4)

V prepravovanom priestore nie je dovolené ponúkať cestujúcim veci na kúpu bez súhlasu dopravcu. ...

§ 34
Osobitné povinnosti dopravcu
(1)

Dopravca je povinný informovať rozhlasovým zariadením vo vlaku cestujúcich pri vchádzaní vlaku ...

(2)

Dopravca je povinný vyhradiť na prepravu invalidov, chorých osôb a tehotných žien v každom vozni ...

(3)

Dopravca je povinný v prepravnom priestore zabezpečiť nevyhnutnú pomoc invalidom a osobám so zníženou ...

§ 35
Osobitná úprava na prepravu invalidov a osôb so zníženou pohyblivosťou
(1)

Pokiaľ je v niektorých staniciach metra zriadené osobitné zariadenie na prepravu invalidov a osôb ...

(2)

Pre platenie cestovného (prepravného) a pre vstup do prepravného priestoru v prípadoch uvedených ...

TRETIA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ A UPLATŇOVANIE PRÁV Z PREPRAVY OSÔB

§ 36
Rozsah zodpovednosti
(1)

Dopravca, cestujúci a objednávatelia osobitných ciest a účastníci týchto ciest zodpovedajú z ...

(2)

Ak sa v pravidelnej preprave osôb neuskutočnila preprava cestujúceho s platným cestovným lístkom ...

(3)

Ak objednávateľovi osobitnej cesty vznikla škoda neuskutočnením dojednanej prepravy alebo nedodržaním ...

(4)

Ak dopravca nemôže zistiť, ktorý z účastníkov osobitnej cesty škodu spôsobil, zodpovedá za ...

§ 37
Uplatnenie práv voči dopravcovi; zánik práv
(1)

Práva objednávateľa osobitnej cesty podľa § 28 ods. 2 sa musia uplatniť u dopravcu bez zbytočného ...

(2)

Právo sa uplatňuje reklamáciou podanou písomne alebo ústne; ak ide o socialistickú organizáciu, ...

(3)

Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 2, dopravca vyzve reklamujúceho na jej doplnenie ...

(4)

Dopravca je povinný vybaviť reklamáciu do troch mesiacov od jej podania. Ak dopravca celkom alebo ...

(5)

Právo občana uplatniť návrhom na súde náhradu požadovanú už reklamáciou u dopravcu sa premlčuje ...

(6)

Socialistická organizácia môže uplatniť svoje práva proti dopravcovi na hospodárskej arbitráži ...

§ 38
Uplatnenie práv dopravcu; zánik práv

Pre uplatnenie a zánik práv dopravcu voči cestujúcim a objednávateľom osobitných ciest platia ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 39

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy č. 364/1953 Ú.l. (č. 410/1953 Ú.v.), ktorou sa vydáva ...

§ 40

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.

Minister:

Indra v. r.

Poznámky

  • 2)  Označenie ustanoví Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí v spolupráci so zúčastnenými ...
  • 3)  Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky č. 130/1975 Zb., ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore