Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70318
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore 123/2002 účinný od 15.02.2003


Platnosť od: 16.03.2002
Účinnosť od: 15.02.2003
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Odmena za prácu, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore 123/2002 účinný od 15.02.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 123/2002 s účinnosťou od 15.02.2003 na základe 48/2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 104 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom ...

§ 1

V súlade s charakteristikami platových tried a ustanovenými kvalifikačnými predpokladmi, ktoré ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Ivan Šimko v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 123/2002 Z. z.

  KATALÓG ČINNOSTÍ V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE

  1. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa ...

  Funkcia: hasič

  Činnosti:

  1.01 Rutinná činnosť pri hasiacich prácach, záchrane osôb a majetku s použitím izolačných ...

  1.02 Rutinná záchranárska činnosť pri haváriách, technických zásahoch, nehodách, povodniach ...

  1.03 Čiastková činnosť pri obsluhe zásahových hasičských automobilov a inej hasičskej techniky, ...

  1.04 Preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov na riadenie, rozhodovanie alebo vykonávanie ...

  2. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, odborná prax viac ako dva roky a osobitný ...

  Funkcia: hasič záchranár

  Činnosti:

  2.01 Samostatné vykonávanie rutinných hasiacich prác, záchrana osôb a majetku vyžadujúca zvýšenú ...

  2.02 Samostatné vykonávanie rutinných záchranárskych činností pri haváriách, technických zásahoch, ...

  2.03 Samostatné vykonávanie potápačskej činnosti v hĺbkach do desať metrov, činností vo výškach ...

  2.04 Vedenie a obsluha hasičskej techniky, záchranárskej a spojovacej techniky.

  2.05 Vykonávanie rutinných prác pri opravách a údržbe technických prostriedkov, výstroja a výzbroje ...

  2.06 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík tvoriacich podklad na riadenie alebo rozhodovanie ...

  2.07 Samostatné vykonávanie rutinných pyrotechnických prác pri záchrane osôb a majetku vyžadujúcich ...

  3. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax ...

  Funkcia: technik-strojník

  inšpektor

  Činnosti:

  3.01 Vedenie a obsluha zásahových špeciálnych hasičských automobilov a samostatná odborná činnosť ...

  3.02 Samostatné vykonávanie odborných činností pri údržbe a opravách zásahovej hasičskej techniky, ...

  3.03 Určovanie takticko-technických podmienok pri nasadzovaní zásahovej základnej hasičskej techniky ...

  3.04 Vybavovanie odbornej čiastkovej agendy vo vecne vymedzenej oblasti na úseku ochrany pred požiarmi ...

  4. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax ...

  Funkcia: hasič záchranár špecialista

  technik špecialista

  samostatný inšpektor

  Činnosti:

  4.01 Samostatné vykonávanie odborných činností pri najzložitejších hasiacich prácach a pri ...

  4.02 Samostatné vykonávanie potápačskej činnosti v hĺbke viac ako desať metrov, špeciálnych ...

  4.03 Samostatné vykonávanie odborných činností pri zabezpečovaní akcieschopnosti a kontrole technických ...

  4.04 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti zabezpečujúcej nepretržitý príjem a prenos správ ...

  4.05 Koordinovanie činnosti družstva na hasičskej stanici, pri záchranných prácach, požiaroch, ...

  4.06 Samostatné vykonávanie odborných činností štátneho požiarneho dozoru v objektoch s jednoduchým ...

  4.07 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti rozpočtovania, financovania ...

  4.08 Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania právnych vzťahov vo vecne vymedzenej oblasti ...

  4.09 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti praktickej časti vzdelávania ...

  4.10 Samostatné vykonávanie najzložitejších pyrotechnických prác pri záchrane osôb a majetku ...

  4.11 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti spracúvania odborných ...

  5. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ...

  Funkcia: vedúci technik špecialista

  odborný inšpektor

  Činnosti:

  5.01 Koordinovanie a vykonávanie metodickej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti odborných služieb ...

  5.02 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti zabezpečujúcej nepretržitý príjem a prenos správ ...

  5.03 Koordinovanie a organizovanie činnosti zmeny pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, ...

  5.04 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov harmonizovaných ...

   5.05 Samostatné vykonávanie odborných činností pri vykonávaní štátnej správy na úseku ochrany ...

  5.06 Samostatné vykonávanie odborných činností pri príprave rozhodnutí v druhom stupni správneho ...

  5.07 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri príprave rozhodnutí v osobnom úrade.

  5.08 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri zostavovaní rozpočtu v určenom rozsahu a sledovanie ...

  5.09 Samostatné vykonávanie odborných činností zameraných na praktickú časť vzdelávania v ...

  5.10 Koordinovanie, organizovanie a kontrola činnosti na hasičskej stanici, zabezpečovanie funkčnosti ...

  5.11 Koordinovanie a organizovanie činnosti čaty pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, ...

  5.12 Samostatné vykonávanie čiastkovej odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie ...

  6. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Funkcia: samostatný odborný inšpektor

  Činnosti:

  6.01 Samostatné vykonávanie analýzy stavu operatívno-technických opatrení vrátane samostatnej ...

  6.02 Samostatná odborná činnosť zabezpečujúca nepretržitý príjem a prenos správ o požiaroch, ...

  6.03 Organizovanie a usmerňovanie síl a prostriedkov pri likvidácii zložitých požiarov a havárií, ...

  6.04 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a pri vykonávaní odbornej ...

  6.05 Samostatná ucelená odborná činnosť pri vykonávaní štátnej správy vrátane posudzovania ...

  6.06 Samostatná ucelená odborná činnosť pri vykonávaní zložitých experimentov v oblasti hodnotenia ...

  6.07 Samostatná ucelená odborná činnosť pri príprave návrhov interných predpisov a všeobecne ...

  6.08 Samostatná ucelená odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov príslušníkov ...

  6.09 Samostatná ucelená odborná činnosť v oblasti materiálno-technického zabezpečovania zásahovej ...

  6.10 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh spisovej ...

  6.11 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh spojovacej ...

  6.12 Samostatná ucelená odborná činnosť pri zabezpečovaní posudzovania psychologickej spôsobilosti ...

  6.13 Samostatná ucelená odborná činnosť pri zabezpečovaní posudzovania fyzickej zdatnosti príslušníkov ...

  6.14 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh v oblasti ...

  6.15 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh protipovodňovej, ...

  7. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako šesť ...

  Funkcia: samostatný odborný inšpektor špecialista

  Činnosti:

  7.01 Organizovanie a koordinovanie výkonu štátnej správy vrátane kontrolnej činnosti a rozhodovania ...

  7.02 Analýza nebezpečenstva vzniku požiarov, posudzovanej projektovej dokumentácie stavieb, technológií ...

  7.03 Určovanie vlastností zásahovej hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov alebo určovanie ...

  7.04 Samostatná odborná špecializovaná činnosť pri sústreďovaní, nasadzovaní a organizovaní ...

   7.05 Samostatná odborná špecializovaná činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania, preventívno-výchovného ...

  7.06 Samostatná koordinačná, analytická a komparačná činnosť pri zabezpečovaní koncepcie aproximácie ...

  7.07 Koordinačná, metodická a kontrolná činnosť pri uplatňovaní právnych vzťahov príslušníkov ...

  7.08 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti finančného, materiálneho a technického vybavenia ...

  7.09 Príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane návrhov rezortných predpisov ...

  7.10 Samostatné odborné špecializované činnosti na organizačnom, plánovacom, kontrolnom alebo ...

  7.11 Samostatné odborné špecializované činnosti vo vymedzenom rozsahu na úseku hasičskej a záchranárskej ...

  7.12 Samostatné odborné špecializované činnosti vo vymedzenom rozsahu na úseku hospodárskej mobilizácie, ...

  8. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako deväť rokov a osobitný ...

  Funkcia: vrchný inšpektor

  Činnosti:

  8.01 Koncepčná, systémová a rozhodovacia činnosť pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi a ...

  8.02 Tvorba koncepcie expertíznej činnosti pri zisťovaní príčin vzniku osobitne zložitých požiarov ...

  8.03 Koordinovanie a usmerňovanie odborných špecializovaných činností na úseku ochrany pred požiarmi ...

  8.04 Tvorba koncepcie a metodická činnosť na celoštátnej úrovni súvisiaca s odbornou prípravou ...

  8.05 Koncepčná činnosť pri získavaní a spracúvaní analýz prípravy a realizácie opatrení ...

  8.06 Koncepčná, metodická a kontrolná činnosť v oblasti tvorby a uplatňovania právnych vzťahov ...

  8.07 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť kontrolných akcií vrátane ich vedenia, prípravy ...

  8.08 Koncepčná a koordinačná činnosť aproximácie práva v oblasti ochrany pred požiarmi k právu ...

  8.09 Koncepčná a koordinačná činnosť pri rozvoji ochrany pred požiarmi a výkonu záchranných ...

  8.10 Príprava a realizácia opatrení na organizovanie a rozvíjanie spolupráce pri zabezpečovaní ...

  8.11 Tvorba koncepcie, koordinovanie a usmerňovanie výchovy a vzdelávania v rámci odbornej a špecializovanej ...

  8.12 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť na úseku rozpočtovania, financovania a materiálno-technického ...

  9. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako deväť rokov a osobitný ...

  Funkcia: vrchný inšpektor špecialista

  Činnosti:

  9.01 Tvorba štátnej vednej a technickej politiky, koncepcií a programov dlhodobého rozvoja na úseku ...

  9.02 Tvorba zákonov v oblasti ochrany pred požiarmi, záchranárskych činností a integrovaného ...

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore