Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 121/2019 účinný od 15.05.2019


Platnosť od: 07.05.2019
Účinnosť od: 15.05.2019
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 121/2019 účinný od 15.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 121/2019 s účinnosťou od 15.05.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 ...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) označenia stanice technickej kontroly podľa § 24 a označenia stanice technickej kontroly o ...

2.

V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu vykonaných technických kontrol oprávnenou osobou ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.

V § 13 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „Certifikát“ nahrádza slovami „Prvá strana certifikátu“. ...

5.

V § 13 ods. 3 sa za slovo „Vzor“ vkladajú slová „prvej strany“.

6.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ďalšie strany certifikátu o kalibrácii obsahujú a) meracie rozsahy kalibrovaných veličín ...

7.

§ 14 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) zoznam fyzických osôb vykonávajúcich kalibráciu a preukázanie ich vyškolenia v oblasti ...

8.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

9.

V § 20 ods. 2 prvej vete sa slová „písm. a) až z), ag) a ah)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

10.

V § 20 ods. 5 sa slová „i), k)“ nahrádzajú slovami „i) až k)“.

11.

V § 22 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia ...

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).

12.

V § 34 ods. 4 sa slová „30 minút“ nahrádzajú slovami „40 minút“ a slová „20 minút“ ...

13.

V § 38 odsek 2 znie:

„(2) Písomný test pozostáva zo 100 otázok, a to a) 17 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 ...

14.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Zápisnicu o skúške z overenia znalostí o vozidlách zasiela technická služba fyzickej osobe, ...

15.

V § 46 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) z dôvodu zápisu alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá ...

16.

V § 46 ods. 3 písm. b) prvý bod znie:

„1. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je vozidlo evidované, pri ...

17.

V § 46 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

18.

V § 47 ods. 1 písm. c) ôsmy bod znie:

„8.
kategórie L3e, M1, N1 a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,“.

19.

V § 49 ods. 1 sa slovo „položka“ nahrádza slovom „oblasť“ a slovo „jeden“ sa nahrádza ...

20.

V § 49 odsek 4 znie:

„(4) Technický stav vozidla sa pri technickej kontrole nevyhodnotí, ak nemožno vykonať všetky ...

21.

V § 52 ods. 10 poslednej vete sa slová „kontroly a ďalšie informácie“ nahrádzajú slovami ...

22.

V § 53 ods. 2 sa slová „Pred začatím“ nahrádzajú slovom „Počas“.

23.

V § 53 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak sa technická kontrola podľa odsekov 8 a 9 vykonáva súčasne a vozidlo je vyhodnotené ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

24.

V § 56 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o kontrolnú linku typu B a ...

25.

Príloha č. 1 Časť B bod 1 sa dopĺňa bodom 1.1.9, ktorý znie:

„1.1.9 Na účely vyhotovovania snímok podľa bodu 1.1.2 pri výkone technickej kontroly je možné ...

26.

V prílohe č. 1 Časti B bode 5.1.16 sa na konci pripájajú tieto vety: „Každý videozáznam musí ...

27.

V prílohe č. 1 Časti B bode 8.1.7 sa číslo „0,2“ nahrádza číslom „0,3“.

28.

V prílohe č. 1 Časti B bode 9.2.1 sa za slovo „vykonáva“ vkladá slovo „aj“ a slovo „štyroch“ ...

29.

Príloha č. 1 Časť B bod 26 sa dopĺňa bodom 26.2, ktorý znie:

„26.2Požiadavky na kontrolu 26.2.1 Prenosný detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia ...

30.

V prílohe č. 1 Časti B sa za bod 26 vkladá nový bod 27, ktorý znie:

„27. Stacionárny detektor úniku plynu [§ 20 ods. 1 písm. ah)] 27.1 Požiadavky na zariadenie 27.1.1 K ...

Doterajšie body 27 až 27.2.5 sa označujú ako body 28 až 28.2.5.

31.

V nadpise prílohy č. 3 sa slovo „CERTIFIKÁT“ nahrádza slovami „PRVÁ STRANA CERTIFIKÁTU“. ...

32.

V prílohe č. 9 bode 3 Položke 1.2.2 časti Metóda sa slová „noriem ustanovených v ISO 21069“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Všetky časti ISO 21069 Cestné vozidlá – Kontrola brzdových sústav na vozidlách s najväčšou ...

33.

Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11k vyhláške č. 137/2018 Z. z. PROTOKOL O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU ČASŤ A - ...

34.

Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - “.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2019.

Arpád Érsek v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore