Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 120/1976 účinný od 13.10.1976

Platnosť od: 13.10.1976
Účinnosť od: 13.10.1976
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 120/1976 účinný od 13.10.1976
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 120/1976 s účinnosťou od 13.10.1976
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, ...

Dňa 19. decembra 1966 bol v New Yorku otvorený na podpis Medzinárodný pakt o občianskych a politických ...

V mene Československej socialistickej republiky boli oba pakty podpísané v New Yorku 7. októbra ...

S oboma paktami vyslovilo súhlas 11. novembra 1975 Federálne zhromaždenie Československej socialistickej ...

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach nadobudol platnosť na základe svojho článku ...

České preklady oboch paktov sa vyhlasujú súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

MEDZINÁRODNÝ PAKT

o občianskych a politických právach

Štáty, zmluvné strany tohto Paktu,

majúc na zreteli, že podľa zásad vyhlásených v Charte Organizácie Spojených národov je uznanie ...

uznávajúc, že tieto práva sa odvádzajú od prirodzenej dôstojnosti ľudskej bytosti,

uznávajúc, že podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv ideál slobodnej ľudskej bytosti tešiacej ...

majúc na zreteli záväzok štátov vyplývajúcich z Charty Organizácie Spojených národov podporovať ...

uvedomujúc si, že jednotlivec, ktorý má povinnosti k iným a k spoločenstvu, ku ktorému patrí, ...

dojednávajú týmto, ako je ďalej ustanovené:

ČASŤ I

Článok 1

1.

Všetky národy majú právo na sebaurčenie. Na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore