Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov 12/2009 účinný od 01.02.2009


Platnosť od: 24.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Ochrana lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 12/2009 s účinnosťou od 01.02.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 66 písm. ...

§ 1
(1)

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o súhlas1) ...

a)

územnoplánovacej dokumentácie,2)

b)

na určenie chráneného ložiskového územia,3)

c)

na určenie a rozšírenie dobývacieho priestoru a povolenia dobývania ložiska.4)

(2)

Táto vyhláška ďalej upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o ...

§ 2
Žiadosť o súhlas s návrhom koncepcie územného rozvoja Slovenska alebo s návrhom jej zmien a doplnkov ...
a)

výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov ...

b)

predpokladané dôsledky sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska na lesy a na zabezpečenie trvalo ...

c)

predpokladané zmeny výmery lesných pozemkov.

§ 3
Žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu regiónu alebo s návrhom jeho zmien a doplnkov obsahuje ...
a)

výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov ...

b)

vyhodnotenie dôsledkov navrhovaných regulatívov na výmery lesných pozemkov podľa okresov,

c)

zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti využívania lesných pozemkov na iné účely.6) ...

§ 4
Žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu obce alebo zóny alebo s návrhom ich zmien a doplnkov ...
a)

výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov ...

b)

vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov ...

c)

údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje o súvisiacom ...

d)

grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných pozemkov na ...

e)

zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných pozemkov ...

f)

návrh pozemkov určených na zalesnenie.

§ 5
Žiadosť o súhlas s návrhom na určenie chráneného ložiskového územia, žiadosť o súhlas s ...
a)

zákres ich polohy a nových návrhov rozširovania na porastovej mape a katastrálnej mape s vyznačením ...

b)

náležitosti uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) až c).

§ 6

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 2 až 5 vrátane písomných príloh a grafických príloh sa ...

§ 7
(1)

Žiadosť o vyňatie alebo o obmedzenie využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa sa predkladá ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 okrem zámeru7) obsahuje

a)

zdôvodnenie nevyhnutnosti vyňatia alebo obmedzenia využívanialesných pozemkov,

b)

údaje o lesných pozemkoch z katastra nehnuteľností a lesného hospodárskeho plánu podľa prílohy, ...

c)

doklady o vlastníctve dotknutých lesných pozemkov so záväzným druhom pozemku,8)

d)

grafické znázornenie navrhovaného rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov ...

e)

spôsob stabilizácie hraníc vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov v teréne,

f)

záväzné vyjadrenie ministerstva, ak ide o vojenské lesy,10)

g)

súhlas ministerstva,11) ak ide o vyňatie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu okrem vojenských ...

h)

stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy, vyjadrenie dotknutého orgánu verejnej správy a ...

i)

znalecký posudok na výpočet náhrady straty mimoprodukčných funkcií lesa,

j)

doklad o zaplatení správneho poplatku,12)

k)

súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku.13)

(3)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj projekt technickej a biologickej rekultivácie14) a ako súčasť ...

a)

projekt technickej rekultivácie s uvedením spôsobu terénnych úprav pozemkov, výsypiek, odvalov, ...

b)

projekt biologickej rekultivácie s uvedením predpokladanej druhovej a priestorovej skladby lesného ...

c)

časový harmonogram technickej a biologickej rekultivácie s jej grafickým znázornením a lehotou ...

(4)

Na vydanie záväzného stanoviska15) sa náležitosti podľa § 4 použijú primerane.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

v z. Vladimír Palša v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 12/2009 Z. z.

  ÚDAJE O LESNÝCH POZEMKOCH Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ A LESNÉHO HOSPODÁRSKEHO PLÁNU

  Označenie vlastníka alebo správcu lesa Označenie obhospodarovateľa lesa Číslo listu vlastníctva ...

Poznámky

 • 1)  § 6 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 2)  § 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v ...
 • 3)  § 27 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v ...
 • 4)  § 27 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 5)  § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 6)  § 5 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 7)  § 7 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 8)  § 34 a 119 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. ...
 • 9)  § 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z.
 • 10)  § 58 ods. 3 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 11)  § 58 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 12)  Položka 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v ...
 • 13)  § 7 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 14)  § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 15)  § 6 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.§ 37 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore