Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov 12/2009 účinný od 01.02.2009

Platnosť od: 24.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Ochrana lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 12/2009 s účinnosťou od 01.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 66 písm. ...

§ 1
(1)

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o súhlas1) ...

a)

územnoplánovacej dokumentácie,2)

b)

na určenie chráneného ložiskového územia,3)

c)

na určenie a rozšírenie dobývacieho priestoru a povolenia dobývania ložiska.4)

(2)

Táto vyhláška ďalej upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o ...

§ 2
Žiadosť o súhlas s návrhom koncepcie územného rozvoja Slovenska alebo s návrhom jej zmien a doplnkov ...
a)

výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov ...

b)

predpokladané dôsledky sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska na lesy a na zabezpečenie trvalo ...

c)

predpokladané zmeny výmery lesných pozemkov.

§ 3
Žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu regiónu alebo s návrhom jeho zmien a doplnkov obsahuje ...
a)

výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov ...

b)

vyhodnotenie dôsledkov navrhovaných regulatívov na výmery lesných pozemkov podľa okresov,

c)

zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti využívania lesných pozemkov na iné účely.6) ...

§ 4
Žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu obce alebo zóny alebo s návrhom ich zmien a doplnkov ...
a)

výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov ...

b)

vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov ...

c)

údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje o súvisiacom ...

d)

grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných pozemkov na ...

e)

zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných pozemkov ...

f)

návrh pozemkov určených na zalesnenie.

§ 5
Žiadosť o súhlas s návrhom na určenie chráneného ložiskového územia, žiadosť o súhlas s ...
a)

zákres ich polohy a nových návrhov rozširovania na porastovej mape a katastrálnej mape s vyznačením ...

b)

náležitosti uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) až c).

§ 6

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 2 až 5 vrátane písomných príloh a grafických príloh sa ...

§ 7
(1)

Žiadosť o vyňatie alebo o obmedzenie využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa sa predkladá ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 okrem zámeru7) obsahuje

a)

zdôvodnenie nevyhnutnosti vyňatia alebo obmedzenia využívanialesných pozemkov,

b)

údaje o lesných pozemkoch z katastra nehnuteľností a lesného hospodárskeho plánu podľa prílohy, ...

c)

doklady o vlastníctve dotknutých lesných pozemkov so záväzným druhom pozemku,8)

d)

grafické znázornenie navrhovaného rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov ...

e)

spôsob stabilizácie hraníc vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov v teréne,

f)

záväzné vyjadrenie ministerstva, ak ide o vojenské lesy,10)

g)

súhlas ministerstva,11) ak ide o vyňatie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu okrem vojenských ...

h)

stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy, vyjadrenie dotknutého orgánu verejnej správy a ...

i)

znalecký posudok na výpočet náhrady straty mimoprodukčných funkcií lesa,

j)

doklad o zaplatení správneho poplatku,12)

k)

súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku.13)

(3)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj projekt technickej a biologickej rekultivácie14) a ako súčasť ...

a)

projekt technickej rekultivácie s uvedením spôsobu terénnych úprav pozemkov, výsypiek, odvalov, ...

b)

projekt biologickej rekultivácie s uvedením predpokladanej druhovej a priestorovej skladby lesného ...

c)

časový harmonogram technickej a biologickej rekultivácie s jej grafickým znázornením a lehotou ...

(4)

Na vydanie záväzného stanoviska15) sa náležitosti podľa § 4 použijú primerane.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

v z. Vladimír Palša v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 12/2009 Z. z.

  ÚDAJE O LESNÝCH POZEMKOCH Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ A LESNÉHO HOSPODÁRSKEHO PLÁNU

  Označenie vlastníka alebo správcu lesa Označenie obhospodarovateľa lesa Číslo listu vlastníctva ...

Poznámky

 • 1)  § 6 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 2)  § 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v ...
 • 3)  § 27 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v ...
 • 4)  § 27 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 5)  § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 6)  § 5 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 7)  § 7 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 8)  § 34 a 119 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. ...
 • 9)  § 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z.
 • 10)  § 58 ods. 3 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 11)  § 58 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 12)  Položka 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v ...
 • 13)  § 7 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 14)  § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 15)  § 6 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.§ 37 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore