Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov 119/2002 účinný od 15.03.2002 do 14.07.2006

Platnosť od: 14.03.2002
Účinnosť od: 15.03.2002
Účinnosť do: 14.07.2006
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov, Ochrana lesov, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov 119/2002 účinný od 15.03.2002 do 14.07.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 119/2002 s účinnosťou od 15.03.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 23 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave ...

1.

V § 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

2.

§ 2 ods. 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) časti lesov, v ktorých odlišný spôsob hospodárenia vyžadujú záujmy obrany štátu alebo ...

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Etáž sa vytvára na vyjadrenie vertikálneho a vekového členenia dielcov, čiastkových plôch, ...

4.

§ 4 znie:

„§ 4 Hranica dielca a porastu sa v teréne označuje v hospodárskych lesoch a lesoch osobitného ...

5.

V § 6 ods. 3 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a šírka obnovného prvku nesmie prekročiť ...

6.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pri použití podrastového hospodárskeho spôsobu sa jeho posledná fáza kvalifikuje ako dorub, ...

7.

§ 7 ods. 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
agátové porasty.“.

8.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Lesné hospodárske plány sa vyhotovujú podľa jednotnej metodiky vydanej ministerstvom.“. ...

9.

V § 8 ods. 2 sa slová „lesných oblastí" nahrádzajú slovami „oblasti lesov6a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov.“. ...

10.

V § 10 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Objem obnovnej ťažby pre kategóriu hospodárskych lesov vysokého tvaru, okrem topoľových ...

11.

V § 10 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 13.

12.

V § 10 novooznačený odsek 9 znie:

„(9) Objem obnovnej ťažby v kategórii hospodárskeho lesa v prevode tvaru nízkeho lesa na vysoký ...

13.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Základným územným celkom na rámcové plánovanie je oblasť lesov, podoblasť alebo časť ...

14.

V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.

15.

V § 11 sa v novooznačenom odseku 2 slová „lesnú oblasť" nahrádzajú slovami „oblasť lesov". ...

16.

V § 12 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 8" nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 7".

17.

V § 12 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom sa môže ...

18.

V § 13 ods. 1 sa za slovom „vopred" vkladá bodka a nasledujúci text sa vypúšťa.

19.

Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Podklady uvedené v odseku 1 písm. a) užívateľ lesa dodá vyhotovovateľovi lesného hospodárskeho ...

20.

V § 15 ods. 2 sa slová „lesnú oblasť" nahrádzajú slovami „oblasť lesov".

21.

§ 16 znie:

„§ 16 (1) Lesný hospodársky plán obsahuje a) všeobecnú časť, b) plochovú tabuľku, c) opis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b) § 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej ...

22.

§ 20 sa vypúšťa.

23.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Štátne tematické mapové dielo s tematickým obsahom lesného hospodárstva6c) obsahuje údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

„6c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.“. ...

24.

V § 22 ods. 2 v prvej vete sa na konci za slovo „mapovania" vkladajú slová „v súradnicovom systéme ...

25.

V § 22 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Geodetické a kartografické práce na účely štátneho tematického mapového diela s tematickým ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

„7a) § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov. 7b) § ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

26.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a smerných ukazovateľov a údajov".

27.

V § 25 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „smerných ukazovateľov a údajov" a za slovo „celok" ...

28.

§ 26 vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Informačný systém hospodárskej úpravy lesov (1) Informačný systém hospodárskej úpravy ...

29.

§ 27 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) preukázanie znalostí v používaní technických zariadení a technológií potrebných na vyhotovenie ...

30.

Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2002.

Pavel Koncoš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore