Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o potlačení a trestaní zločinu apartheidu 116/1976 účinný od 16.10.1976

Platnosť od: 01.10.1976
Účinnosť od: 16.10.1976
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ľudské práva, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o potlačení a trestaní zločinu apartheidu 116/1976 účinný od 16.10.1976
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 116/1976 s účinnosťou od 16.10.1976
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Medzinárodnom dohovore o potlačení a trestaní zločinu apartheidu

Prílohy

  Článok I

  1.

  Zmluvné štáty tohto dohovoru vyhlasujú, že apartheid je zločinom proti ľudskosti a že neľudské ...

  2.

  Zmluvné štáty tohto dohovoru vyhlasujú za zločinné organizácie, inštitúcie a jednotlivcov, ...

  Článok II

  Na účely tohto dohovoru sa pojem „zločin apartheidu“, ktorý zahŕňa obdobnú politiku a praktiky ...

  a)

  zbavenie príslušníka alebo príslušníkov rasovej skupiny alebo skupín práva na život a slobodu ...

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-2.pismeno-a.odrazka-i

  i)

  zavraždením príslušníkov rasovej skupiny alebo skupín;
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-2.pismeno-a.odrazka-ii

  ii)

  spôsobením vážnej telesnej alebo duševnej ujmy príslušníkom rasovej skupiny alebo skupín, obmedzením ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-2.pismeno-a.odrazka-iii

  iii)

  svojvoľným uväznením a nezákonným žalárovaním príslušníkov rasovej skupiny alebo skupín; ...
  b)

  úmyselné vytváranie životných podmienok rasovej skupine alebo skupinám zameraným na dosiahnutie ...

  c)

  akékoľvek legislatívne a iné opatrenia, ktorých zmyslom je zabrániť rasovej skupine alebo skupinám ...

  d)

  akékoľvek opatrenia, včítane legislatívnych, ktorých zmyslom je rozdeľovať obyvateľstvo podľa ...

  e)

  vykorisťovanie práce príslušníkov rasovej skupiny alebo skupín, najmä ich nasadením na nútené ...

  f)

  prenasledovanie organizácií a osôb pre ich odpor proti apartheidu odňatím ich základných práv ...

  Článok III

  Medzinárodná trestná zodpovednosť sa vzťahuje bez ohľadu na motiváciu na jednotlivca, členov ...

  a)

  sa dopustia, priamo podnietia, zúčastnia sa alebo sa spoja s inými na spáchanie činov uvedených ...

  b)

  budú priamo navádzať, povzbudzovať alebo pomáhať spáchať zločin apartheidu.

  Článok IV

  Zmluvné štáty tohto dohovoru sa zaväzujú:

  a)

  prijať akékoľvek legislatívne alebo iné opatrenia nevyhnutné na potlačenie ako aj na zabránenie ...

  b)

  prijať legislatívne, súdne a správne opatrenia na stíhanie, súdenie a trestanie osôb v súlade ...

  Článok V

  Osoby obvinené zo spáchania činov uvedených v článku II tohto dohovoru môžu byť súdené príslušnými ...

  Článok VI

  Zmluvné štáty tohto dohovoru sa zaväzujú na dosiahnutie cieľov tohto dohovoru prijať a vykonávať ...

  Článok VII

  1.

  Zmluvné štáty tohto dohovoru sa zaväzujú predkladať skupine ustanovenej podľa článku IX pravidelné ...

  2.

  Kópie týchto správ sa budú zasielať prostredníctvom generálneho tajomníka Organizácie Spojených ...

  Článok VIII

  Akýkoľvek zmluvný štát tohto dohovoru môže vyzvať ktorýkoľvek príslušný orgán Organizácie ...

  Článok IX

  1.

  Predseda Komisie pre ľudské práva vymenuje skupinu na prerokúvanie správ predkladaných zmluvnými ...

  2.

  Ak medzi členmi Komisie pre ľudské práva nebudú zástupcovia zmluvných štátov tohto dohovoru ...

  3.

  Táto skupina sa môže schádzať na prerokúvanie správ predložených podľa článku VII na čas ...

  Článok X

  1.

  Zmluvné štáty tohto dohovoru splnomocňujú Komisiu pre ľudské práva:

  a)

  aby požiadala orgány Organizácie Spojených národov, aby pri odovzdávaní kópie petícií podľa ...

  b)

  aby na základe správ príslušných orgánov Organizácie Spojených národov a pravidelných správ ...

  c)

  aby vyžiadala od príslušných orgánov Organizácie Spojených národov informácie týkajúce sa ...

  2.

  Do splnenia cieľov Deklarácie o poskytnutí nezávislosti koloniálnym krajinám a národom, ktorá ...

  Článok XI

  1.

  Činy uvedené v článku II tohto dohovoru sa nebudú na účely extradície pokladať za politické ...

  2.

  Zmluvné štáty tohto dohovoru sa v týchto prípadoch zaväzujú vyhovieť v súlade so svojím právnym ...

  Článok XII

  Spory medzi zmluvnými štátmi týkajúce sa výkladu použitia alebo plnenia tohto dohovoru, ktoré ...

  Článok XIII

  Tento dohovor je otvorený na podpis všetkým štátom. Ktorýkoľvek štát, ktorý nepodpíše tento ...

  Článok XIV

  1.

  Tento dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka ...

  2.

  Prístup k dohovoru sa uskutoční uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie ...

  Článok XV

  1.

  Tento dohovor nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni uloženia dvadsiatej listiny o ratifikácii ...

  2.

  Pre každý štát, ktorý ratifikuje alebo pristúpi k tomuto dohovoru po dátume uloženia dvadsiatej ...

  Článok XVI

  Zmluvný štát môže vypovedať tento dohovor písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie ...

  Článok XVII

  1.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže kedykoľvek požiadať o revíziu tohto dohovoru formou písomného ...

  2.

  Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov rozhodne, pokiaľ to bude potrebné, o krokoch, ...

  Článok XVIII

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude informovať všetky štáty o týchto skutočnostiach: ...

  a)

  o podpisoch, ratifikáciách alebo prístupoch podľa článku XIII a XIV;

  b)

  o dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru podľa článku XV;

  c)

  o výpovediach podľa článku XVI;

  d)

  o oznámeniach podľa článku XVII.

  Článok XIX

  1.

  Tento dohovor, ktorého anglické, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie má rovnakú platnosť, ...

  2.

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov odovzdá overený rovnopis tohto dohovoru všetkým ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore