Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 108/2020 účinný od 12.05.2020

Platnosť od: 06.05.2020
Účinnosť od: 12.05.2020
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 108/2020 účinný od 12.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 108/2020 s účinnosťou od 12.05.2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z. a vyhlášky č. 47/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 163 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Na okresných súdoch, ktoré konajú a rozhodujú o dočasnej ochrane podnikateľov,63b) sa okrem súdnych registrov podľa odsekov 1 a 2 vedú aj súdne registre vo veciach dočasnej ochrany podnikateľov CRe, CNsre a Cxre.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:

„63b) § 8 až 20 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.“.

2.
V § 163 odsek 5 znie:

„(5)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov na okresnom súde podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 1 časti II, na registrových súdoch v prílohe č. 2 časti II, na súde, ktorý je registrujúcim orgánom, v prílohe č. 2a časti II a na okresných súdoch, ktoré konajú a rozhodujú vo veciach dočasnej ochrany podnikateľov v prílohe č. 2b časti II.“.

3.
Za § 190d sa vkladá § 190e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠190e
Súdne spisy v agende dočasnej ochrany podnikateľov
(1)
Pre každú žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov sa zakladá jeden spoločný spisový obal, do ktorého sa natrvalo zakladajú jednotlivé súdne spisy týkajúce sa podnikateľa, ktorý žiadosť podal.

(2)
Na obale súdneho spisu podľa odseku 1 sa vyznačí najmä
a)
označenie súdu, ktorý je príslušný na poskytnutie dočasnej ochrany,

b)
označenie podnikateľa, ktorý podal žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany,

c)
poznámka o zániku dočasnej ochrany, ak nastane dôvod jej zániku.“.

4.
V § 199 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súdny spis v agende dočasnej ochrany podnikateľov sa považuje za ukončený dňom zániku dočasnej ochrany.“.
5.
V piatej časti sa za piatu hlavu vkladá nová šiesta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍAGENDY DOČASNEJ OCHRANY PODNIKATEĽOV
§ 241m
Pri vybavovaní agendy dočasnej ochrany podnikateľov sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej hlavy piatej časti.“.

Doterajšia šiesta hlava sa označuje ako siedma hlava.

6.
Za prílohu č. 2a sa vkladá príloha č. 2b, ktorá znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 2b k vyhláške č. 543/2005 Z. z.“.

7.
Príloha č. 10 sa dopĺňa písmenom L, ktoré znie:

L. Agenda dočasnej ochrany podnikateľov
LA CRe, CNsre, Cxre
01 Spis v agende dočasnej ochrany podnikateľov 75
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. mája 2020.

Mária Kolíková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore