Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 106/2021 účinný od 01.05.2021

Platnosť od: 24.03.2021
Účinnosť od: 01.05.2021
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 106/2021 účinný od 01.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 106/2021 s účinnosťou od 01.05.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z. a vyhlášky č. 440/2020 Z. z sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
konania o potvrdení vydržania Vyd.“.

2.
V prílohe č. 1 časti I „PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV“ znie:

„OKRESNÝ SÚD

T C Cb K P D E Er Up U UL Vyd JP
T C Cb K P D Em Er Up U UL Vyd JP
Tk Cpr CbPv R PPOm Dd Ed Ek
Tv Cr Cbcud Pc Dcud Ecud Erd
Nt Csr CbR NcKR Ps Ercud
Ntd Csp Cbd OdK Po
Pp Ca CbBu OdS Pu
Td Cd CbHs Odi Pd
Tp Ccud Cbi Pcud
Tcud CbZm
Pr CbVO
M CbVyl
Ntt
“.

3.
V prílohe č. 1 sa časť II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ dopĺňa písmenom M, ktoré znie:

„M.
Súdny register vecí v konaní o potvrdení vydržania
Do súdneho registra „Vyd“ sa zapisuje návrh na začatie konania o potvrdení vydržania.“.

4.
V prílohe č. 1 časti III „SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene A prvom bode sa slová „„C“ a „Ca““ nahrádzajú slovami „„C“, „Ca“ a „Vyd““.
5.
V prílohe č. 10 sa na konci vecnej skupiny „D Občianskoprávna agenda“ pripájajú tieto slová:

„DG Vydržanie Vyd 01 Veci vydržania Vyd 75.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2021.

Mária Kolíková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore