Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 105/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 27.04.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 105/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 105/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 a § 374 ods. 1 a 2 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom ...

1.

V úvodnej vete sa slová „podľa § 374 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 35 ods. 5 a § ...

2.

§ 51 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) O odmene, náhrade hotových výdavkov a náhrade za stratu času tlmočníka alebo prekladateľa ...

3.

V § 119 ods. 2 sa v celom texte slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“ a slová ...

4.

V nadpise § 133 sa slová „telegraficky, telefaxom a ďalekopisom“ nahrádzajú slovami „telegraficky ...

5.

V § 133 sa slová „telegraficky, telefaxom alebo ďalekopisom“ nahrádzajú slovami „telegraficky ...

6.

V § 138 ods. 8 sa vypúšťajú slová „súdneho vykonávateľa a“.

7.

V § 139 ods. 2 sa za slovo „poštou“ vkladajú slová „alebo v rámci hromadného podania“.

8.

Za § 139 sa vkladajú § 139a až 139c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 139a Potvrdenie o prijatí hromadného podania (1) Podávateľovi hromadného podania zamestnanec ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58c znejú:

„58a) § 42a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 64/2013 Z. z. 58b) Položka ...

9.

V § 148 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „ustanovenia osobitných predpisov61) tým nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:

„61) § 51 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z., § 35 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku v znení ...

10.

V § 151 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) adresované inému súdu; to neplatí pre podania tvoriace hromadné podanie, ktoré súd odosiela ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

„61a)
§ 42a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 64/2013 Z. z.“.

11.

V § 163 ods. 1 písm. a) sa za slová „T,“ vkladajú slová „Tk, Tv,“.

12.

V § 163 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „CbVO,“.

13.

V § 163 ods. 1 písm. i) sa za slová „Er,“ vkladajú slová „Ers,“.

14.

V § 164 ods. 3 písm. b) sa za slová „CoKR,“ vkladajú slová „CobVO,“.

15.

§ 166 vrátane nadpisu znie:

„§ 166 Poskytovanie informácií zo súdneho registra (1) Na žiadosť prokurátora mu súd poskytne ...

16.

Za § 190a sa vkladá § 190b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 190b Spisy hromadných podaní (1) Spis hromadného podania obsahuje najmä a) podania tvoriace ...

17.

V § 195 ods. 9 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa rovnako ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:

„68b)
§ 35 ods. 2 a 5 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 204 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poplatková kontrola sa ...

19.

V § 208 ods. 1 sa slová „podľa § 205 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 206 ods. 4“.

20.

Za § 263c sa vkladajú § 263d a 263e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 263d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013 Veci zapísané do súdnych ...

21.

V prílohe č. 1 v časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ ...

22.

V prílohe č. 1 v časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ ...

23.

V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene A prvom ...

24.

V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene A sa ...

„2. Do súdneho registra „Tk“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku, ...

Doterajšie body 2 až 10 sa označujú ako body 3 až 11.

25.

V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ sa písmeno C dopĺňa ...

„11. Do súdneho registra „CbVO“ sa zapisujú návrhy na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej ...

26.

V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene E tretí ...

„3. Do súdneho registra „Ps“ sa zapisuje návrh na pozbavenie, obmedzenie alebo vrátenie spôsobilosti ...

27.

V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene I sa ...

„2. Do súdneho registra „Ers“ sa zapíše vec pôvodne zapísaná do súdneho registra Er, v ...

Doterajší druhý a tretí bod sa označujú ako tretí a štvrtý bod.

28.

V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre ...

29.

V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre ...

„4. Do súdneho registra „CobVO“ sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra ...

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako piaty bod.

30.

V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre ...

31.

Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou V, ktorá vrátane nadpisu znie:

„V Zapisovanie hromadných podaní Do správneho registra sa zapisuje hromadné podanie bez ohľadu ...

32.

V prílohe č. 4 vzor č. 3 vrátane nadpisu znie:

„VZOR č. 3 EVIDENČNÁ KNIHA INFORMAČNÉHO CENTRA Por. číslo Dátum Žiadateľ Spisová značka ...

33.

V prílohe č. 4 vo vzore č. 23 sa za heslo „Exekútori“ vkladá heslo „Hromadné podania“.

34.

V prílohe č. 5 v bode 13 sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „820 eur“ a slová „50 ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013 okrem čl. I bodov 12, 14, 20 až 22, 25, 26, 29, ...

Tomáš Borec v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore