Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 105/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 27.04.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 105/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 105/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 a § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z. a vyhlášky č. 327/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V úvodnej vete sa slová „podľa § 374 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 35 ods. 5 a § 374 ods. 1“.
2.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
O odmene, náhrade hotových výdavkov a náhrade za stratu času tlmočníka alebo prekladateľa sa rozhodne bez zbytočného odkladu, spravidla do 30 dní od vykonania tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu.“.

3.
V § 119 ods. 2 sa v celom texte slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“ a slová „3 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „100 eur“.
4.
V nadpise § 133 sa slová „telegraficky, telefaxom a ďalekopisom“ nahrádzajú slovami „telegraficky a telefaxom“.
5.
V § 133 sa slová „telegraficky, telefaxom alebo ďalekopisom“ nahrádzajú slovami „telegraficky alebo telefaxom“.
6.
V § 138 ods. 8 sa vypúšťajú slová „súdneho vykonávateľa a“.
7.
V § 139 ods. 2 sa za slovo „poštou“ vkladajú slová „alebo v rámci hromadného podania“.
8.
Za § 139 sa vkladajú § 139a až 139c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠139a
Potvrdenie o prijatí hromadného podania
(1)
Podávateľovi hromadného podania zamestnanec podateľne vydá potvrdenie o prijatí hromadného podania, ktoré obsahuje
a)
označenie súdu,

b)
označenie účastníkov konania a údaj o ich počte v rozsahu v akom sú tieto údaje zrejmé pri prevzatí hromadného podania pred jeho spracovaním,

c)
meno a priezvisko predsedu súdu alebo ním povereného zamestnanca súdu,

d)
spisovú značku,

e)
dátum a čas prijatia hromadného podania (hodina a minúta, ak je to potrebné aj menšia časová jednotka),

f)
podpis zamestnanca podateľne, ktorý hromadné podanie prijal.

(2)
Ak sa súdu doručí hromadné podanie poštou alebo elektronickými prostriedkami, potvrdenie o prijatí hromadného podania sa podávateľovi odovzdá najneskôr pri prvom úkone súdu voči nemu.

§ 139b
Spracovanie hromadného podania
(1)
Spracovaním hromadného podania je zistenie počtu podaní tvoriacich hromadné podanie a spracovanie zoznamu podaní tvoriacich hromadné podanie v členení na podania tvoriace hromadné podanie určené na odoslanie inému súdu a na podania určené na zapísanie do príslušného súdneho registra. Spracovaním hromadného podania je ďalej vykonanie úkonov podľa odsekov 2 až 6 na súde, ktorý hromadné podanie prijal.

(2)
Po vykonaní úkonov podľa odseku 1 prvej vety sa na pokyn predsedu súdu alebo ním povereného zamestnanca súdu zabezpečí
a)
lustrácia na účely zistenia skutočnosti, či hromadné podanie obsahuje podania, ktoré sa majú považovať za rovnopisy už zapísaných podaní na súde, ktorý vykonáva lustráciu,58a)

b)
zapísanie podaní, ktoré sú návrhom na začatie konania do príslušných registrov v podateľni prostredníctvom aplikácie,

c)
založenie podaní, ktoré tvoria hromadné podanie do príslušných súdnych spisov, ak nie sú návrhom na začatie konania alebo ak sa majú považovať za rovnopisy už zapísaných podaní,58a)

d)
odoslanie podaní tvoriacich hromadné podanie inému súdu,

e)
informovanie podávateľa hromadného podania o odoslaní podaní podľa písmena d),

f)
vykonanie úkonov spojených s vyrubením súdneho poplatku za spracovanie hromadného podania.58b)

(3)
Lustrácia podľa odseku 2 písm. a) sa vykonáva na súde, ktorému bolo doručené hromadné podanie pre tie podania tvoriace hromadné podanie, ktoré sú adresované tomuto súdu.

(4)
Zapísanie podaní podľa odseku 2 písm. b) sa vykoná v spolupráci s podateľňou súdu.58c) Založenie podaní do súdneho spisu podľa odseku 2 písm. c) sa vykoná v spolupráci s príslušnými súdnymi oddeleniami; ak ide o rovnopisy podaní aj s poznámkou „Rovnopis doručený v rámci hromadného podania dňa“ spolu s dátumom jeho doručenia.

(5)
Odoslanie podaní podľa odseku 2 písm. d) sa vykonáva prípisom, ktorého prílohou sú tieto podania, a to pod spisovou značkou hromadného podania zaevidovaného v správnom registri; v prípise sa uvedie dátum doručenia hromadného podania, počet a zoznam odosielaných podaní. Ak sa podania odosielajú elektronickými prostriedkami, prípis sa odosiela len elektronickými prostriedkami; o odoslaní podaní podľa odseku 2 písm. d) sa vyhotovuje aj úradný záznam.

(6)
Informácia podľa odseku 2 písm. e) sa podávateľovi hromadného podania odovzdá najneskôr pri prvom úkone voči nemu, nie však neskôr ako 30 dní po doručení hromadného podania.

(7)
Úkony podľa odsekov 1 až 6 vykonáva zamestnanec súdu poverený predsedom súdu.

§ 139c
Evidencia podaní tvoriacich hromadné podanie na inom súde
Pred zapísaním podaní tvoriacich hromadné podanie do príslušných súdnych registrov na súde, ktorému sú tieto podania odosielané podľa § 139b ods. 2 písm. d), tento súd ich zapíše do správneho registra (§ 244) pod heslom „Hromadné podania“ a vykoná úkony podľa § 139b ods. 2 písm. a) až c).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58c znejú:

„58a)
§ 42a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 64/2013 Z. z.

58b)
Položka 20b sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení zákona č. 64/2013 Z. z.

58c)
§ 42a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 64/2013 Z. z.“.

9.
V § 148 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „ustanovenia osobitných predpisov61) tým nie sú dotknuté“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:

„61)
§ 51 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z., § 35 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 64/2013 Z. z.“.

10.
V § 151 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
adresované inému súdu; to neplatí pre podania tvoriace hromadné podanie, ktoré súd odosiela inému súdu,61a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

„61a)
§ 42a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 64/2013 Z. z.“.

11.
V § 163 ods. 1 písm. a) sa za slová „T,“ vkladajú slová „Tk, Tv,“.
12.
V § 163 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „CbVO,“.
13.
V § 163 ods. 1 písm. i) sa za slová „Er,“ vkladajú slová „Ers,“.
14.
V § 164 ods. 3 písm. b) sa za slová „CoKR,“ vkladajú slová „CobVO,“.
15.
§ 166 vrátane nadpisu znie:

㤠166
Poskytovanie informácií zo súdneho registra
(1)
Na žiadosť prokurátora mu súd poskytne informáciu zo súdnych registrov, ktoré vedie, v rozsahu týchto údajov:
a)
spisová značka,

b)
dátum začatia konania,

c)
predmet konania,

d)
účastníci konania,

e)
stav konania,

f)
termín najbližšieho pojednávania, ak je tento termín určený.

(2)
Informácie podľa odseku 1 sa sprístupňujú vo veciach, ktoré nie sú právoplatne skončené, a to pre konkrétne začaté konanie, do ktorého môže prokurátor vstúpiť alebo pre všetky začaté konania, do ktorých môže prokurátor vstúpiť, zapísané do príslušného súdneho registra. Na žiadosti o sprístupnenie informácií zo súdnych registrov pre začaté konania, do ktorých prokurátor nemôže vstúpiť, sa neprihliada.

(3)
Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podá elektronickými prostriedkami, údaje sa sprístupňujú elektronickými prostriedkami. Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podá v listinnej podobe, údaje sa sprístupňujú v listinnej podobe.

(4)
Sprístupňovanie údajov podľa odsekov 1 až 3 vykonáva informačné centrum súdu v spolupráci s príslušnými súdnymi oddeleniami.“.

16.
Za § 190a sa vkladá § 190b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠190b
Spisy hromadných podaní
(1)
Spis hromadného podania obsahuje najmä
a)
podania tvoriace hromadné podanie do času ich zapísania do súdneho registra, založenia do príslušných súdnych spisov alebo do času ich odoslania inému súdu; ustanovenie § 172 sa nepoužije,

b)
zoznam podaní tvoriacich hromadné podanie v členení na podania tvoriace hromadné podanie určené na odoslanie inému súdu a na podania určené na zapísanie do príslušného súdneho registra,

c)
prípis a úradný záznam podľa § 139b ods. 5,

d)
písomnosti súdu týkajúce sa úkonov spojených s vyrubením súdneho poplatku za spracovanie hromadného podania.

(2)
Ak je hromadné podanie doručené súdu v elektronickej podobe na nosiči údajov, nosič údajov tvorí prílohu súdneho spisu toho súdu, ktorému bolo hromadné podanie doručené.

(3)
Na spisy hromadných podaní sa primerane použijú ustanovenia § 246 až 253.“.

17.
V § 195 ods. 9 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa rovnako použijú aj pre nazeranie do súdnych spisov prokurátorom vo veciach, v ktorých môže prokurátor vstúpiť do začatého konania.68b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:

„68b)
§ 35 ods. 2 a 5 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

18.
V § 204 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poplatková kontrola sa vykoná pri každom zapožičaní a postúpení súdneho spisu, ako aj pred každým pripojením súdneho spisu k inému súdnemu spisu.“.
19.
V § 208 ods. 1 sa slová „podľa § 205 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 206 ods. 4“.
20.
Za § 263c sa vkladajú § 263d a 263e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠263d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013
Veci zapísané do súdnych registrov pred 1. júnom 2013, ktoré sa od 1. júna 2013 zapisujú do súdnych registrov CbVO, CobVO alebo Ps, sa vedú v pôvodnom súdnom registri aj po 1. júni 2013.

§ 263e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Veci zapísané do súdnych registrov pred 1. januárom 2014, ktoré sa od 1. januára 2014 zapisujú do súdnych registrov Tk a Ers, sa vedú v pôvodnom registri aj po 1. januári 2014.“.

21.
V prílohe č. 1 v časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:

„T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP Tk Cpr Zm R PPOm Scud Dd Ers Erd           Tv Cd CdPv NcKR Ps   Dcud Em Ercud           Nt Ccud Cbcud   Po     Ed             Pp   CbR   Pu     Ecud             Td   Cbd   Pd                   Tp   CbBu   Pcud                   Tcud   CbHs                       Pr   Cbi                       M   CbZm                       Ntt   CbVO                     “.

22.
V prílohe č. 1 v časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov krajského súdu - odvolacia agenda znie:

„Civilná Obchodná Správna Trestná Co Cob So To CoPr CoZm NcS Tov CoD CoKR   Tpo CoP CobVO   Tos CoE Ncb   Nto CoPom     Ntro NcC     “.

23.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene A prvom bode sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „ak sa nezapisuje do súdneho registra „Tk“ alebo „Tv“.
24.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene A sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. Do súdneho registra „Tk“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.“.

Doterajšie body 2 až 10 sa označujú ako body 3 až 11.

25.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ sa písmeno C dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

„11. Do súdneho registra „CbVO“ sa zapisujú návrhy na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa predpisov o verejnom obstarávaní.“.

26.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene E tretí bod znie:

„3. Do súdneho registra „Ps“ sa zapisuje návrh na pozbavenie, obmedzenie alebo vrátenie spôsobilosti na právne úkony, ustanovenie opatrovníka alebo kolízneho opatrovníka, ako aj ďalšie návrhy týkajúce sa osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.“.

27.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene I sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. Do súdneho registra „Ers“ sa zapíše vec pôvodne zapísaná do súdneho registra Er, v ktorej

a) bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka,

b) bol podaný návrh na schválenie príklepu,

c) je potrebné nariadiť pojednávanie.“.

Doterajší druhý a tretí bod sa označujú ako tretí a štvrtý bod.

28.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu - súdne registre odvolacej agendy“ v písmene A štvrtom bode sa slová „v súdnych registroch „Em“, „Ecud“, „Er“,“ nahrádzajú slovami „v súdnych registroch „Em“, „Ecud“, „Er“, „Ers“,“.
29.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu - súdne registre odvolacej agendy“ v písmene C sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4. Do súdneho registra „CobVO“ sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak bolo proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie.“.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako piaty bod.

30.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu - súdne registre odvolacej agendy“ v písmene D prvom bode sa slová „v súdnom registri „T““ nahrádzajú slovami „v súdnych registroch „T“ a „Tk““.
31.
Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou V, ktorá vrátane nadpisu znie:

„V

Zapisovanie hromadných podaní

Do správneho registra sa zapisuje hromadné podanie bez ohľadu na to či podania tvoriace hromadné podanie sú podané v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak sa podania tvoriace hromadné podanie doručia súdu postupne v priebehu jedného dňa, hromadné podanie sa zapíše do správneho registra bezodkladne potom, čo sa súd dozvie, že ide o hromadné podanie.

Do správneho registra sa na súde, ktorému boli doručené podania podané na inom súde v rámci hromadného podania, zapíše prípis, ktorého prílohou sú podania tvoriace hromadné podanie, a to do času ich zapísania do príslušného súdneho registra alebo založenia do súdneho spisu.“.

32.
V prílohe č. 4 vzor č. 3 vrátane nadpisu znie:

„VZOR č. 3
EVIDENČNÁ KNIHA INFORMAČNÉHO CENTRA

Por. číslo Dátum Žiadateľ Spisová značka Vydané rozhodnutie,potvrdenie, overenie Súdnypoplatok Podpisžiadateľa
1 2 3 4 5 6 7

Do evidenčnej knihy informačného centra sa zapisujú všetky žiadosti oprávnených osôb o vydanie rovnopisu alebo odpisu rozhodnutia alebo inej písomnosti zo súdneho spisu, vydanie úradného potvrdenia zo súdneho spisu, overenie kópií písomností zo súdneho spisu a žiadosti prokurátora o poskytnutie informácií zo súdnych registrov.

Evidenčná kniha informačného centra sa vyplňuje takto:

Stĺpec 1
Uvedie sa poradové číslo počnúc číslom „1“.
Stĺpec 2
Uvedie sa dátum žiadosti o vydanie rovnopisu, úradného potvrdenia zo súdneho spisu, overenia kópií písomností zo súdneho spisu alebo žiadosti prokurátora o poskytnutie informácií zo súdnych registrov.
Stĺpec 3
Označí sa meno a priezvisko žiadateľa a jeho adresa, u právnických osôb názov a sídlo. Ak je to potrebné, aj ďalšie identifikačné údaje.
Stĺpec 4
Uvedie sa spisová značka súdneho spisu, z ktorého sa vydávajú rovnopisy, úradné potvrdenia alebo z ktorého sa overujú vydané kópie. Ak ide o žiadosť prokurátora o poskytnutie informácií zo súdnych registrov, spisová značka sa neuvádza.
Stĺpec 5
Označí sa písomnosť, ktorej rovnopis sa vydáva, alebo sa označí vydávané úradné potvrdenie, prípadne sa uvedie, že ide o overenie vyhotovených kópií. Ak ide o žiadosť prokurátora o poskytnutie informácií zo súdnych registrov, uvedie sa spôsob jej vybavenia.
Stĺpec 6
Nalepí sa tu spodná časť kolku, znehodnotí sa pečiatkou a pripojí sa podpis zamestnanca informačného centra súdu.
Stĺpec 7
Uvedie sa podpis žiadateľa.“.

33.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 23 sa za heslo „Exekútori“ vkladá heslo „Hromadné podania“.
34.
V prílohe č. 5 v bode 13 sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „820 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 640 eur“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013 okrem čl. I bodov 12, 14, 20 až 22, 25, 26, 29, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2013 a čl. I bodov 11, 13, 23, 24, 27, 28 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Tomáš Borec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore