Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia 100/2007 účinný od 15.03.2007 do 31.12.2009

Platnosť od: 09.03.2007
Účinnosť od: 15.03.2007
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Správa finančných trhov, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 100/2007 s účinnosťou od 15.03.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia

Národná banka Slovenska podľa § 68c ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2006 Z. z. ustanovuje:

§ 1 - Návrh na zápis do registra
(1)

Návrh na zápis do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „register“), ak ide o fyzickú osobu, obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno a identifikačný kód doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá návrh predkladá (ďalej len „navrhovateľ“),

b)

dátum podania návrhu na zápis do registra,

c)

titul, meno, priezvisko, rodné číslo fyzickej osoby navrhovanej na zápis do registra,

d)

miesto trvalého pobytu a miesto podnikania fyzickej osoby navrhovanej na zápis do registra, ak je odlišné od miesta trvalého pobytu,

e)

ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Návrh na zápis do registra, ak ide o právnickú osobu, obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno a identifikačný kód navrhovateľa,

b)

dátum podania návrhu na zápis do registra,

c)

názov alebo obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby navrhovanej na zápis do registra, ak bolo pridelené,

d)

ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 1.

(3)

Vzor návrhu na zápis do registra je uvedený v prílohe č. 1.

(4)

Počet osôb, ktorých zápis do registra možno navrhnúť jedným návrhom na zápis do registra, je neobmedzený.

§ 2 - Návrh na zmenu zápisu v registri
(1)

Ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia fyzická osoba, návrh na zmenu zápisu v registri obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno a identifikačný kód navrhovateľa,

b)

dátum podania návrhu na zmenu zápisu v registri,

c)

registračné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,

d)

titul, meno, priezvisko, rodné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,

e)

miesto trvalého pobytu a miesto podnikania sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia, ak je odlišné od miesta trvalého pobytu,

f)

ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia právnická osoba, návrh na zmenu zápisu v registri obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno a identifikačný kód navrhovateľa,

b)

dátum podania návrhu na zmenu zápisu v registri,

c)

registračné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,

d)

názov alebo obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia, ak bolo pridelené,

e)

ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Vzor návrhu na zmenu zápisu sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia v registri je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3 - Návrh na zrušenie zápisu v registri
(1)

Ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia fyzická osoba, návrh na zrušenie zápisu v registri obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno a identifikačný kód navrhovateľa,

b)

dátum podania návrhu na zrušenie zápisu v registri,

c)

registračné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,

d)

titul, meno, priezvisko, rodné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,

e)

miesto trvalého pobytu a miesto podnikania sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia, ak je odlišné od miesta trvalého pobytu,

f)

ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 3.

(2)

Ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia právnická osoba, návrh na zrušenie zápisu v registri obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno a identifikačný kód navrhovateľa,

b)

dátum podania návrhu na zrušenie zápisu v registri,

c)

registračné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,

d)

názov alebo obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia, ak bolo pridelené,

e)

ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 3.

(3)

Vzor návrhu na zrušenie zápisu v registri je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4 - Štruktúra registračného čísla

Registračné číslo má tvar sedemmiestneho alfanumerického kódu, ktorého prvých šesť znakov tvorí poradové číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia v registri. Siedmy znak registračného čísla tvorí veľké písmeno abecedy

a)

F, ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia fyzická osoba, alebo

b)

P, ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia právnická osoba.

§ 5 - Osvedčenie o zápise do registra

Vzor osvedčenia o zápise do registra je uvedený v prílohe č. 4.

§ 6 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2007.

Ivan Šramko v. r.

Prílohy

Načítavam znenie...
MENU
Hore