Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v čiastkach 312, 313 a 314 z roku 2004 10/2005 účinný od 15.01.2005 do 30.04.2013

Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 15.01.2005
Účinnosť do: 30.04.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Zamestnanosť, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v čiastkach 312, 313 a 314 z roku 2004 10/2005 účinný od 15.01.2005 do 30.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 10/2005 s účinnosťou od 15.01.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z., vyhlášky č. 401/2004 Z. z. a vyhlášky č. 627/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dĺžka vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, je jeden mesiac.“.
2.
V § 12 ods.1 písm. a) sa slová „27 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „40 % z 24-násobku“.
3.
V § 12 ods.1 písm. b) sa slová „36 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „50 % z 24-násobku“.
4.
V § 12 ods. 2 sa slová „18 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „20 % z 24-násobku“.
5.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „27 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „40 % z 24-násobku“.
6.
V § 16 ods.1 písm. b) sa slová „36 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „50 % z 24-násobku“.
7.
V § 16 ods. 2 sa slová „18 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „20 % z 24-násobku“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2005.

Ľudovít Kaník v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore