Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69038
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2008 účinný od 01.02.2008


Platnosť od: 10.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2008 účinný od 01.02.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 1/2008 s účinnosťou od 01.02.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých ...

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 59 zákona ...

Podrobnosti o náležitostiach prihlášky úžitkového vzoru
§ 1

Prihláška úžitkového vzoru (ďalej len „prihláška“) obsahuje žiadosť o zápis do registra ...

§ 2

Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum jej podania a prihlasovateľovi úžitkového ...

§ 3
Žiadosť o zápis do registra
a)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, ...

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu pôvodcu, ak nie je prihlasovateľom,

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

názov technického riešenia,

e)

výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis do registra,

f)

podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

§ 4
Opis technického riešenia
(1)

Opis technického riešenia obsahuje

a)

názov technického riešenia,

b)

oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka,

c)

charakteristiku doterajšieho stavu techniky s uvedením dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva,

d)

vysvetlenie podstaty technického riešenia a jeho výhody, prípadne nevýhody oproti doterajšiemu ...

e)

stručný opis vyobrazení na výkresoch, ak sú priložené,

f)

najmenej jeden príklad uskutočnenia technického riešenia,

g)

spôsob priemyselného využitia technického riešenia, ak to nie je zrejmé z opisu technického riešenia. ...

(2)

Jedno z vyhotovení opisu technického riešenia podpisuje prihlasovateľ alebo jeho zástupca.

§ 5
Anotácia
(1)

Anotácia slúži výlučne ako technická informácia; obsahuje názov technického riešenia a stručné ...

(2)

Anotácia obsahuje najviac 150 slov; anotáciu možno upraviť bez zmeny obsahu z úradnej moci.

§ 6
Výkresy
(1)

Na výkresoch sa podstata technického riešenia znázorní schematickým zobrazením princípu a všetkých ...

(2)

Jedno z vyhotovení výkresov podpisuje prihlasovateľ alebo jeho zástupca.

§ 7
Nároky na ochranu
(1)

Nároky na ochranu vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje ochrana; sú jasné, stručné a podložené ...

(2)

Jedno z vyhotovení nárokov na ochranu podpisuje prihlasovateľ alebo jeho zástupca.

§ 8
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti
(1)

Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru,1) v žiadosti o zápis ...

(2)

Za doklad o práve prednosti podľa § 34 ods. 3 a 4 zákona sa pokladá rovnopis prvej prihlášky ...

§ 9
Podrobnosti o preklade medzinárodnej prihlášky
(1)

Preklad medzinárodnej prihlášky2) podľa § 57 ods. 1 zákona predkladá prihlasovateľ v troch vyhotoveniach. ...

(2)

Ak sa v medzinárodnej prihláške podľa odseku 1 vykonali akékoľvek zmeny, prihlasovateľ predloží ...

§ 10
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky
a)

spisovú značku prihlášky,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, ...

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

dátum, do ktorého sa požaduje odklad zverejnenia prihlášky,

e)

podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

§ 11
Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra
(1)

Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra obsahujú

a)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu namietateľa; ak je namietateľom právnická osoba, jej ...

b)

spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú,

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

návrh vo veci samej,

e)

dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera, prípadne označenie dôkazov, ktoré namietateľ ...

f)

podpis namietateľa alebo jeho zástupcu.

(2)

Námietky sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach vrátane dôkazov.

§ 12
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru
(1)

Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového ...

(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového ...

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

Podrobnosti o náležitostiach návrhu na výmaz, žiadosti o prepis, žiadosti o určenie, žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
§ 13
Návrh na výmaz
(1)

Návrh na výmaz obsahuje

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej ...

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

návrh vo veci samej,

e)

dôkazy, o ktoré sa návrh na výmaz opiera, alebo označenie dôkazov, ktoré navrhovateľ výmazu ...

f)

podpis navrhovateľa alebo jeho zástupcu.

(2)

Návrh na výmaz sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania.

§ 14
Žiadosť o prepis
(1)

Žiadosť o prepis obsahuje

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

(2)

Prílohou k žiadosti o prepis je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti podľa ...

§ 15
Žiadosť o určenie
(1)

Žiadosť o určenie obsahuje

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

(2)

Žiadosť o určenie sa podáva v dvoch vyhotoveniach.

(3)

K žiadosti o určenie žiadateľ priloží v štyroch vyhotoveniach samostatný opis predmetu určenia ...

§ 16
Žiadosť o pokračovanie v konaní a žiadosť o uvedenie do predošlého stavu
a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

Podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o zápis práva, žiadosti o zápis súdneho sporu do registra a žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra
§ 17
(1)

Žiadosť o zápis licencie do registra, ktorú podáva úradu majiteľ úžitkového vzoru alebo nadobúdateľ ...

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového ...

c)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom licencie právnická ...

d)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

e)

údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,

f)

dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy a dátum zániku licenčnej zmluvy,

g)

podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

(2)

Prílohou k žiadosti o zápis licencie do registra je rovnopis licenčnej zmluvy alebo jeho úradne ...

§ 18
(1)

Žiadosť o zápis záložného práva do registra, ktorú podáva úradu majiteľ úžitkového vzoru ...

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového ...

c)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická ...

d)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

e)

dátum uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva,

f)

podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

(2)

Prílohou k žiadosti o zápis záložného práva do registra je rovnopis zmluvy o zriadení záložného ...

§ 19
(1)

Žiadosť o zápis súdneho sporu do registra, ktorú podáva úradu účastník súdneho konania, ktorého ...

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

(2)

Prílohou k žiadosti o zápis súdneho sporu do registra je súdom potvrdený rovnopis podania na súd ...

§ 20
(1)

Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru alebo prevodu alebo prechodu práv z prihlášky ...

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prevodcu; ak je prevodcom právnická osoba, jej obchodné ...

c)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa; ak je nadobúdateľom právnická osoba, ...

d)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

e)

podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

(2)

Prílohou k žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru alebo prevodu alebo prechodu ...

§ 21
Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo Vestníku Úradu priemyselného <span class="shorten">...</span>
(1)

Do registra sa zapisuje

a)

číslo úžitkového vzoru,

b)

dátum zápisu úžitkového vzoru,

c)

dátum oznámenia zápisu úžitkového vzoru vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej ...

d)

názov technického riešenia,

e)

spisová značka prihlášky,

f)

dátum podania prihlášky,

g)

dátum zverejnenia prihlášky,

h)

údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru,1)

i)

spisová značka pôvodnej prihlášky pri vylúčenej prihláške,

j)

spisová značka patentovej prihlášky v prípade odbočenia z patentovej prihlášky,

k)

číslo európskej patentovej prihlášky v prípade zmeny na národnú prihlášku,

l)

číslo podania medzinárodnej prihlášky,2)

m)

číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky,2)

n)

zatriedenie podľa medzinárodného patentového triedenia,

o)

priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu pôvodcu,

p)

priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, ...

q)

priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového ...

r)

pri zápise licencie údaje uvedené v § 17 ods. 1 písm. c), e) a f); pri zápise nútenej licencie ...

s)

pri zápise prevodu práv z prihlášky a prevodu práv z úžitkového vzoru údaje uvedené v § 20 ...

t)

dátum výmazu úžitkového vzoru, dátum čiastočného výmazu úžitkového vzoru,

u)

priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu osoby, ktorej patrí právo predchádzajúceho užívateľa; ...

v)

priezvisko, meno a adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa ...

w)

dátum zániku úžitkového vzoru, dôvod zániku úžitkového vzoru,

x)

ďalšie rozhodujúce údaje.

(2)

Pri oznámení zverejnenia prihlášky podľa § 38 ods. 4 zákona sa vo vestníku zverejní

a)

priezvisko a meno pôvodcu,

b)

priezvisko a meno prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo ...

c)

priezvisko a meno alebo obchodné meno, alebo názov zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového ...

d)

anotácia a

e)

údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a h) až n).

(3)

Pri oznámení zápisu úžitkového vzoru do registra podľa § 43 ods. 2 zákona sa vo vestníku zverejní ...

a)

priezvisko a meno pôvodcu,

b)

priezvisko a meno majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, ...

c)

priezvisko a meno alebo obchodné meno, alebo názov zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového ...

d)

údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) až n).

§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)

Ak je podanie na úrad vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov a je podpísané elektronickým ...

(2)

Ak listinné dôkazy alebo iné doklady predložené úradu nie sú v štátnom jazyku,5) úrad môže ...

§ 23
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Darina Kyliánová v. r.

Poznámky

  • 1)  Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí ...
  • 2)  Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 ...
  • 3)  Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až ...
  • 4)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
  • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore