Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2008 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 10.01.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2008 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 1/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 279/2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 59 zákona č. 517/2007 ...

Podrobnosti o náležitostiach prihlášky úžitkového vzoru
§ 1
(1)

Prihláška úžitkového vzoru (ďalej len „prihláška“) obsahuje žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov ...

(2)

Prihláška obsahuje len výrazy alebo obrázky, ktoré

a)
sú v súlade s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi a
b)
neznevažujú výrobky alebo postupy iných osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo chránených technických ...
§ 2

Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum jej podania a prihlasovateľovi úžitkového vzoru ...

§ 3
Žiadosť o zápis do registra

Žiadosť o zápis do registra obsahuje

a)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej ...

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu pôvodcu technického riešenia (ďalej len „pôvodca“), ak nie ...

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

názov technického riešenia,

e)

výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis do registra.

§ 4
Opis technického riešenia

Opis technického riešenia obsahuje

a)
názov technického riešenia,
b)
oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka,
c)
charakteristiku doterajšieho stavu techniky s uvedením dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva,
d)
vysvetlenie podstaty technického riešenia a jeho výhody, prípadne nevýhody oproti doterajšiemu stavu ...
e)
stručný opis obrázkov na výkresoch, ak sú priložené,
f)
najmenej jeden príklad uskutočnenia technického riešenia,
g)
spôsob priemyselného využitia technického riešenia, ak to nie je zrejmé z údajov podľa písmen a) až ...
§ 5
Anotácia
(1)

Anotácia slúži výlučne ako technická informácia; obsahuje názov technického riešenia a stručné zhrnutie ...

(2)

Anotácia obsahuje najviac 150 slov; anotáciu možno upraviť bez zmeny obsahu z úradnej moci.

(3)

Ak prihláška obsahuje výkresy, spolu s anotáciou sa zverejní obrázok alebo výnimočne obrázky, ktoré ...

§ 6
Výkresy
(1)

Na výkresoch sa podstata technického riešenia znázorní schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, ...

(2)

Plocha využitá na výkresoch nesmie prekročiť 26,2 cm x 17 cm. Využitá alebo využiteľná plocha výkresov ...

a)
2,5 cm od hornej hrany výkresu,
b)
2,5 cm od ľavej hrany výkresu,
c)
1,5 cm od pravej hrany výkresu,
d)
1 cm od spodnej hrany výkresu.
(3)

Obrázky na výkresoch sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, sýtymi, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami. ...

(4)

Jedna strana výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov; ak obrázky vyhotovené na viacerých listoch znázorňujú ...

(5)

Rezy v obrázku sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar. ...

(6)

Mierka obrázkov a ich grafické vyhotovenie je také, že elektronická reprodukcia alebo fotografická reprodukcia ...

(7)

Čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné; zátvorky, krúžky a úvodzovky sa ...

(8)

Jednotlivé prvky toho istého obrázka sa zobrazujú v rovnakej mierke; rôzna mierka môže byť použitá, ...

(9)

Výška čísel a písmen na výkresoch nesmie byť menšia ako 0,32 cm; písmená sú v latinskej abecede, a ak ...

(10)

Výkresy neobsahujú text; to neplatí, ak ide o krátke kľúčové heslá nevyhnutné na pochopenie výkresu.

(11)

Vzťahové značky použité na výkresoch sú vysvetlené v opise.

(12)

Technologické schémy a diagramy sa považujú za obrázky.

§ 7
Nároky na ochranu
(1)

Nároky na ochranu vymedzujú rozsah ochrany podľa § 14 ods. 1 zákona uvedením technických znakov technického ...

(2)

Ak to charakter technického riešenia nevylučuje, nároky na ochranu obsahujú

a)
úvodnú časť, ktorá obsahuje názov technického riešenia alebo časť názvu technického riešenia a technické ...
b)
význakovú časť, ktorá sa začína slovami „vyznačujúci sa tým, že“, obsahujúcu technické znaky, na ktoré ...
(3)

Každý nárok na ochranu, ktorý obsahuje všetky znaky ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku na ochranu ...

(4)

Počet nárokov na ochranu je primeraný povahe technického riešenia, na ktorý sa požaduje ochrana. Nároky ...

(5)

Nároky na ochranu neobsahujú odkazy na opis alebo výkresy; to neplatí, ak je uvedenie odkazov na opis ...

(6)

V nárokoch na ochranu sa technické znaky zobrazené a označené na výkresoch vzťahovými značkami uvádzajú ...

Forma prihlášky
§ 7a
Všeobecné ustanovenia o forme prihlášky
(1)

Prihláška sa predkladá vo forme, ktorá umožňuje jej priamu elektronickú reprodukciu, je bez trhlín, ...

(2)

Prihláška sa predkladá na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4. ...

(3)

Každá časť prihlášky podľa § 3 až 7 sa začína na novej strane.

(4)

Okraje strán prihlášky, okrem strán žiadosti o zápis do registra a strán výkresov, sú najmenej

a)
2 cm od hornej hrany strany,
b)
2,5 cm od ľavej hrany strany,
c)
2 cm od pravej hrany strany,
d)
2 cm od spodnej hrany strany.
(5)

Strany častí prihlášky podľa § 4 až 7 sa číslujú vzostupne arabskými číslicami a čísla strán sa uvádzajú ...

(6)

V prihláške sa nepoužívajú poznámky pod čiarou.

(7)

Žiadosť o zápis do registra, opis, nároky na ochranu a anotácia neobsahujú obrázky. Opis, nároky na ...

(8)

Hodnoty fyzikálnych veličín sa v prihláške vyjadrujú v zákonných meracích jednotkách1) alebo v súlade ...

(9)

Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej prihláške. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú, ...

(10)

V prihláške sa nepoužívajú odtlačky pečiatok, nálepky, čiarové kódy a iné označenia, ktoré nesúvisia ...

(11)

Prihláška sa môže predložiť aj v inej forme, ako je uvedené v odsekoch 1 až 10, ak forma prihlášky umožní ...

§ 7b
Osobitné ustanovenia o prihláške vyhotovenej elektronickými prostriedkami
(1)

Prihláška sa vypracuje vo fontoch písma Courier New, Tahoma alebo Times New Roman. Veľkosť písma je ...

(2)

Pri vypracovaní prihlášky sa používa čierna farba a riadkovanie 1,5.

(3)

Ak sú súčasťou prihlášky tabuľky, tie sú ohraničené plnými čiarami, ktoré majú hrúbku najmenej 1,5 bodu. ...

(4)

Odsek 1 sa nevzťahuje na obrázky, grafické symboly, značky, chemické vzorce a matematické vzorce, ktoré ...

§ 8
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti
(1)

Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru,1a) v žiadosti o zápis do registra ...

(2)

Za doklad o práve prednosti podľa § 34 ods. 3 a 4 zákona sa pokladá rovnopis prvej prihlášky podľa § ...

§ 9
Podrobnosti o preklade medzinárodnej prihlášky
(1)

Preklad medzinárodnej prihlášky2) podľa § 57 ods. 1 zákona predkladá prihlasovateľ v troch vyhotoveniach. ...

(2)

Ak sa v medzinárodnej prihláške podľa odseku 1 vykonali akékoľvek zmeny, prihlasovateľ predloží preklad ...

§ 10
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky

Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky obsahuje

a)

spisovú značku prihlášky,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej ...

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

dátum, do ktorého sa požaduje odklad zverejnenia prihlášky.

§ 11
Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra

Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra obsahujú

a)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu namietateľa; ak je namietateľom právnická osoba, jej obchodné ...
b)
spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...
d)
návrh vo veci samej,
e)
dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera, prípadne označenie dôkazov, ktoré namietateľ predloží. ...
§ 12
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru
(1)

Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru v ...

(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru v ...

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na výmaz, žiadosti o prepis, žiadosti o určenie, žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
§ 13
Návrh na výmaz

Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra (ďalej len „výmaz“) obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné ...
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...
d)
návrh vo veci samej,
e)
dôkazy, o ktoré sa návrh na výmaz opiera, alebo označenie dôkazov, ktoré navrhovateľ výmazu predloží. ...
§ 14
Žiadosť o prepis
(1)

Žiadosť o prepis obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...
(2)

Prílohou k žiadosti o prepis je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti podľa § 47 ...

§ 15
Žiadosť o určenie
(1)

Žiadosť o určenie, či predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany konkrétneho úžitkového ...

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...
(2)

K žiadosti o určenie žiadateľ priloží samostatný opis predmetu určenia, v ktorom sú uvedené technické ...

§ 16
Žiadosť o pokračovanie v konaní a žiadosť o uvedenie do predošlého stavu

Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do predošlého stavu obsahuje

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,

b)

priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...

c)

priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...

d)

výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu. ...

Podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o zápis práva, žiadosti o zápis súdneho sporu do registra a žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra
§ 17
(1)

Žiadosť o zápis oprávnenia na využívanie úžitkového vzoru (ďalej len „licencia“) do registra obsahuje ...

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru ...
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom licencie právnická ...
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...
e)
údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,
f)
dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy a dátum zániku licenčnej zmluvy, ak je licenčná zmluva uzatvorená ...
(2)

Prílohou k žiadosti o zápis licencie do registra je licenčná zmluva, úradne overená kópia licenčnej ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis licencie, ktorou prihlasovateľ ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia licencie.

§ 18
(1)

Žiadosť o zápis záložného práva do registra obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru ...
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, ...
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...
e)
dátum uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva.
(2)

Prílohou k žiadosti o zápis záložného práva do registra je zmluva o zriadení záložného práva, úradne ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis záložného práva k prihláške.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o výmaz záložného práva z registra.

§ 19
(1)

Žiadosť o zápis súdneho sporu do registra, ktorého predmetom je právo na riešenie, obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...
(2)

Prílohou k žiadosti o zápis súdneho sporu do registra je súdom potvrdený rovnopis žaloby podľa § 49 ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia súdneho sporu o právo na riešenie ...

§ 20
(1)

Žiadosť o zápis prevodu úžitkového vzoru alebo prechodu úžitkového vzoru do registra obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu pôvodného majiteľa; ak je pôvodným majiteľom právnická osoba, ...
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa alebo nového majiteľa; ak je nadobúdateľom alebo ...
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu ...
e)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis prevodu úžitkového vzoru alebo prechodu úžitkového ...
(2)

Prílohou k žiadosti o zápis prevodu úžitkového vzoru do registra je zmluva o prevode úžitkového vzoru, ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis prevodu práv z prihlášky alebo ...

§ 20a
(1)

Žiadosť o zápis skutočnosti, že úžitkový vzor alebo prihláška sú postihnuté exekúciou do registra (ďalej ...

a)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
c)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru.
(2)

K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie. K žiadosti o ukončenie ...

(4)

Ak došlo k výkonu exekúcie podľa osobitného predpisu,3b) správny poplatok za žiadosť o ukončenie zápisu ...

§ 20b
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o vykonanie rešerše medzinárodného typu

Žiadosť o vykonanie rešerše medzinárodného typu obsahuje

a)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné ...
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
c)
spisovú značku prihlášky,
d)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada, aby úrad umožnil orgánu pre medzinárodnú rešerš3d) vykonať ...
e)
určenie orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorému úrad umožní vykonať rešerš medzinárodného typu.
§ 21
Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva ...
(1)

Do registra sa zapisuje

a)
číslo úžitkového vzoru,
b)
dátum zápisu úžitkového vzoru,
c)
dátum oznámenia zápisu úžitkového vzoru vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ...
d)
názov technického riešenia,
e)
spisová značka prihlášky,
f)
dátum podania prihlášky,
g)
dátum zverejnenia prihlášky,
h)
údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru,1a)
i)
spisová značka pôvodnej prihlášky pri vylúčenej prihláške,
j)
spisová značka patentovej prihlášky v prípade odbočenia z patentovej prihlášky,
k)
číslo európskej patentovej prihlášky v prípade zmeny na národnú prihlášku,
l)
číslo podania medzinárodnej prihlášky,2)
m)
číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky,2)
n)
zatriedenie podľa medzinárodného patentového triedenia,
o)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu pôvodcu,
p)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej ...
q)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru ...
r)
pri zápise licencie údaje uvedené v § 17 ods. 1 písm. c), e) a f); pri zápise nútenej licencie údaj ...
s)
pri zápise prevodu práv z úžitkového vzoru údaje uvedené v § 20 ods. 1 písm. c) a dátum uzatvorenia ...
t)
dátum výmazu úžitkového vzoru, dátum čiastočného výmazu úžitkového vzoru,
u)
priezvisko, meno a adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa ...
v)
dátum zániku úžitkového vzoru, dôvod zániku úžitkového vzoru,
w)
ďalšie rozhodujúce údaje.
(2)

Pri oznámení zverejnenia prihlášky podľa § 38 ods. 4 zákona sa vo vestníku zverejní

a)
priezvisko a meno pôvodcu,
b)
priezvisko a meno prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov, ...
c)
priezvisko a meno alebo obchodné meno, alebo názov zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového ...
d)
anotácia a
e)
údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a h) až n).
(3)

Pri oznámení zápisu úžitkového vzoru do registra podľa § 43 ods. 2 zákona sa vo vestníku zverejní

a)
priezvisko a meno pôvodcu,
b)
priezvisko a meno majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné ...
c)
priezvisko a meno alebo obchodné meno, alebo názov zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového ...
d)
údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) až n).
§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)

Ak nie je ustanovené inak, podanie urobené v listinnej podobe sa predkladá v takom počte rovnopisov ...

(2)

Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby4) účastníka konania a identifikátor ...

(3)

Ak listinné dôkazy alebo iné doklady predložené úradu nie sú v štátnom jazyku,5) úrad môže vyzvať predkladateľa, ...

§ 23
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Darina Kyliánová v. r.

Poznámky

  • 1)  § 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 1a)  Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 ...
  • 2)  Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. ...
  • 3)  Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona ...
  • 3a)  § 113a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) ...
  • 3b)  § 113 a 113a zákona č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 32/2002 Z. z.
  • 3c)  Položka 221 písm. b) bod 8 XVI. časť prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 ...
  • 3d)  Čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva ...
  • 4)  § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
  • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore