Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách 1/2003 účinný od 10.01.2003 do 30.11.2006

Platnosť od: 09.01.2003
Účinnosť od: 10.01.2003
Účinnosť do: 30.11.2006
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách 1/2003 účinný od 10.01.2003 do 30.11.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 1/2003 s účinnosťou od 10.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5, § 33 ods. 8, § 35 ods. 2, § 37 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách ...

1.

V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slová „ohlasovni požiarov“ vkladajú slová „alebo operačnému ...

2.

V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 13.

3.

V § 3 odsek 5 znie:

„(5) Nepretržitý výkon služby v mestskom hasičskom a záchrannom zbore a v závodnom hasičskom ...

4.

V § 3 ods. 8 písmeno a) znie:

„a)
na mestskom hasičskom a záchrannom zbore,“.

5.

V § 3 ods. 9 sa vypúšťa prvá a druhá veta.

6.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa v súvislosti so vzniknutou situáciou pri zásahu zníži akcieschopnosť hasičskej ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

7.

V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

8.

V § 5 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „požiarov“ vkladajú slová „alebo operačné pracovisko“. ...

9.

V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „mestského hasičského a záchranného zboru“ nahrádzajú ...

10.

V § 5 ods. 1 písm. c) sa pred slovo „zmeny“ vkladajú slová „prehľady a“ a slová „mestského ...

11.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „operačného strediska“.

12.

V § 8 ods. 5 sa slová „Mestský hasičský a záchranný zbor“ nahrádzajú slovami „Hasičský ...

13.

V § 11 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) vyžaduje použitie vrtuľníka na vykonanie leteckého prieskumu, záchrany osôb alebo zdolanie ...

14.

V § 11 ods. 2 písm. l) sa slová „okresnému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „operačnému ...

15.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

16.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a operačných dôstojníkov“.

17.

V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

18.

V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a operačných dôstojníkov mestského hasičského a záchranného ...

19.

V § 22 ods. 1 sa za slovom „družstiev“ nahrádza čiarka slovom „a“ a vypúšťajú sa slová ...

20.

V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová „operačný dôstojník mestského hasičského a záchranného ...

21.

V § 24 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) krajské riaditeľstvo, ak ide o zamestnancov vo funkcii veliteľ družstva a o veliteľov ...

22.

V § 27 ods. 3 sa slová „operačnému stredisku“ nahrádzajú slovami „operačnému pracovisku“. ...

23.

V § 28 ods. 2 písm. g) sa slová „operačnom stredisku“ nahrádzajú slovami „operačnom pracovisku“. ...

24.

V § 28 ods. 2 písm. g) bode 3 sa slová „operačného strediska“ nahrádzajú slovami „operačného ...

25.

V § 29 ods. 7 sa slová „operačné stredisko“ nahrádzajú slovami „operačné pracovisko“ ...

26.

V § 31 ods. 2 sa slová na konci vety „mestskému hasičskému a záchrannému zboru“ nahrádzajú ...

27.

§ 36 znie:

„§ 36 Ostatná dokumentácia Dokumentácia o zdolávaní požiarov, požiarny poplachový plán a ...

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ...

29.

Príloha č. 2 znie:

31.

V prílohe č. 5 sa body 11 až 25 označujú ako body 10 až 24.

32.

V prílohe č. 5 v bode 18 sa slová „mestského hasičského zboru“ nahrádzajú slovami „hasičského ...

33.

V prílohe č. 9 sa vypúšťajú slová „X. Poradová príprava“ a slová „XI. Fyzická príprava“. ...

34.

V prílohe č. 10 názov druhej časti znie:

„II. OBSAH ŠPECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITEĽOV ZMIEN, ČIAT A DRUŽSTIEV MESTSKÉHO HASIČSKÉHO ...

35.

V prílohe č. 11 názov znie:

„OBSAH ŠPECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITEĽOV ZÁVODNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV A VELITEĽOV OBECNÝCH ...

36.

V prílohe č. 13 sa za slová „o hasičských jednotkách“ dopĺňajú slová „v znení vyhlášky ...

37.

V § 3 ods. 11 a 12, § 16 ods. 7, § 17 ods. 4, § 22 ods. 1, § 23 ods. 2, § 24 ods. 1 písm. c), ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. januára 2003.

Vladimír Palko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore