Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 92/2006 účinný od 01.04.2006

Platnosť od: 21.02.2006
Účinnosť od: 01.04.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD26DSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 92/2006 účinný od 01.04.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 92/2006 s účinnosťou od 01.04.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného ...

1.

V čl. 130 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ...

Doterajšie písmená f), g) a h) sa označujú ako písmená g), h) a i).

2.

V čl. 151a odsek 1 znie:

„(1) Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ...

3.

V čl. 151a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Verejný ochranca práv môže predložiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4.

V čl. 151a ods. 6 sa za slová „o spôsobe právnej ochrany“ vkladá čiarka a slová „o predkladaní ...

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore