Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 90/2001 účinný od 01.01.2002

Platnosť od: 17.03.2001
Účinnosť od: 01.01.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD63DSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 90/2001 účinný od 01.01.2002
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 90/2001 s účinnosťou od 01.01.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného ...

1.

Doterajší text čl. 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné ...

2.

V čl. 4 sa za slovo „bohatstvo“ vkladá čiarka a slovo „jaskyne“.

3.

Čl. 7 znie:

„Čl. 7 (1) Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho ...

4.

Za čl. 7 sa vkladá čl. 7a, ktorý znie:

„Čl. 7a Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich ...

5.

Čl. 11 sa vypúšťa.

6.

V čl. 13 odsek 1 znie:

„(1) Povinnosti možno ukladať a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní ...

7.

V čl. 17 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Obvineného alebo podozrivého z trestného činu možno zadržať len v prípadoch ustanovených ...

8.

V čl. 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
menšie obecné služby na základe zákona.“.

9.

V čl. 23 ods. 4 druhá veta znie:

„Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.“.

10.

V čl. 25 odsek 1 znie:

„(1) Obrana Slovenskej republiky je povinnosťou a vecou cti občanov. Zákon ustanoví rozsah brannej ...

11.

V čl. 26 ods. 5 prvej vete sa slová „Štátne orgány a orgány územnej samosprávy“ nahrádzajú ...

12.

V čl. 30 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do ...

13.

V čl. 37 ods. 4 sa slová „príslušníci Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „príslušníci ...

14.

V čl. 44 odsek 4 znie:

„(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú ...

15.

Čl. 44 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 4 ustanoví zákon.“.

16.

Doterajší text čl. 51 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Podmienky a rozsah obmedzenia základných práv a slobôd a rozsah povinností v čase vojny, ...

17.

Čl. 56 znie:

„Čl. 56 (1) Národná banka Slovenska je nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Národná ...

18.

Čl. 60 znie:

„Čl. 60 (1) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý orgán kontroly hospodárenia ...

19.

V čl. 61 ods. 2 sa za slovo „predsedu“ vkladajú slová „a podpredsedu“.

20.

V čl. 61 ods. 3 sa za slovo „predsedu“ vkladajú slová „a podpredsedu“ a slovo „päťročných“ ...

21.

V čl. 61 odsek 4 znie:

„(4) Funkcia predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu sú nezlučiteľné s výkonom ...

22.

Čl. 63 znie:

„Čl. 63 Postavenie, pôsobnosť, vnútorné organizačné členenie a základné pravidlá kontrolnej ...

23.

Čl. 64 znie:

„Čl. 64 Základom územnej samosprávy je obec. Územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný ...

24.

Za čl. 64 sa vkladá čl. 64a, ktorý znie:

„Čl. 64a Obec a vyšší územný celok sú samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej ...

25.

Čl. 65 znie:

„Čl. 65 (1) Obec a vyšší územný celok sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených ...

26.

Čl. 66 znie:

„Čl. 66 (1) Obec má právo združovať sa s inými obcami na zabezpečenie vecí spoločného záujmu; ...

27.

Čl. 67 znie:

„Čl. 67 (1) Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, ...

28.

Čl. 68 znie:

„Čl. 68 Vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu ...

29.

V čl. 69 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné ...

30.

Čl. 69 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Orgány vyššieho územného celku sú a) zastupiteľstvo vyššieho územného celku, b) predseda ...

31.

V čl. 71 ods. 1 sa za slovo „obec“ vkladajú slová „a vyšší územný celok“.

32.

V čl. 71 odsek 2 znie:

„(2) Pri výkone štátnej správy môže obec a vyšší územný celok vydávať v rámci svojej ...

33.

V čl. 77 odsek 1 znie:

„(1) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, verejného ochrancu ...

34.

Čl. 78 znie:

„Čl. 78 (1) Za hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej výboroch nemožno poslanca ...

35.

Čl. 81 znie:

„Čl. 81 Poslanec sa môže svojho mandátu vzdať osobným vyhlásením na schôdzi Národnej rady ...

36.

Za čl. 81 sa vkladá čl. 81a, ktorý znie:

„Čl. 81a Mandát poslanca zaniká a) uplynutím volebného obdobia, b) vzdaním sa mandátu, c) stratou ...

37.

V čl. 84 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4 a na prijatie zákona ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

38.

V čl. 84 ods. 4 sa za slová „ústavného zákona“ vkladajú slová „na vyslovenie súhlasu s ...

39.

V čl. 86 písmeno d) znie:

„d) pred ratifikáciou vyslovovať súhlas s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných ...

40.

V čl. 86 písmeno i) znie:

„i) voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky ...

41.

V čl. 86 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a po skončení vojny o uzavretí mieru,“. ...

42.

V čl. 86 písm. k) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde ...

43.

Čl. 86 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky.“. ...

44.

V čl. 87 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Ak prezident Slovenskej republiky vráti zákon s pripomienkami, Národná rada Slovenskej republiky ...

45.

V čl. 87 sa vypúšťa odsek 5.

46.

V čl. 89 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

47.

V čl. 89 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
vykonáva ďalšie úlohy, ak tak ustanoví zákon.“.

48.

Doterajší text čl. 95 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd Slovenskej ...

49.

V čl. 102 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Dojednávanie ...

50.

V čl. 102 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej ...

Doterajšie písmená b) až p) sa označujú ako písmená c) až r).

51.

V čl. 102 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií,“.

52.

V čl. 102 ods. 1 písm. e) v druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto ...

53.

V čl. 102 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších ...

54.

V čl. 102 ods. 1 písm. i) sa slovo „zapožičiava“ nahrádza slovom „udeľuje“.

55.

V čl. 102 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou ...

56.

V čl. 102 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je Slovenská ...

57.

V čl. 102 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť ...

58.

V čl. 102 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia ...

59.

V čl. 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

„s) vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Ústavného ...

60.

V čl. 102 odsek 2 znie:

„(2) Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 ods. 1 písm. c) a podľa písmena j), ak ide ...

61.

Čl. 102 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia výnimočného stavu, ...

62.

V čl. 105 odsek 1 znie:

„(1) Ak nie je prezident zvolený alebo ak sa funkcia prezidenta uvoľní a ešte nie je zvolený ...

63.

V čl. 108 sa slovo „najvyšším“ nahrádza slovom „vrcholným“.

64.

V čl. 109 odsek 2 znie:

„(2) Výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu, s výkonom ...

65.

V čl. 109 sa vypúšťa odsek 3.

66.

V čl. 119 písmená f) až l) znejú:

„f) o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na vládu ...

67.

Čl. 119 sa dopĺňa písmenami m) až r), ktoré znejú:

„m) o vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom ...

68.

V čl. 120 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie Európskej ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

69.

Čl. 125 znie:

„Čl. 125 (1) Ústavný súd rozhoduje o súlade a) zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a ...

70.

Za čl. 125 sa vkladajú čl. 125a a 125b, ktoré znejú:

„Čl. 125a (1) Ústavný súd rozhoduje o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré ...

71.

Čl. 127 znie:

„Čl. 127 (1) Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ...

72.

Za čl. 127 sa vkladá čl. 127a, ktorý znie:

„Čl. 127a (1) Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému ...

73.

Čl. 128 znie:

„Čl. 128 Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná. Rozhodnutie ...

74.

V čl. 129 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a odvolávaní“.

75.

V čl. 129 ods. 5 sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

76.

Čl. 129 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového ...

77.

V čl. 130 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) každý, o ktorého práve sa má konať v prípadoch ustanovených v čl. 127 a 127a.“. ...

78.

V čl. 130 sa vypúšťa odsek 3.

79.

Čl. 131 znie:

„Čl. 131 (1) Ústavný súd rozhoduje v pléne vo veciach uvedených v čl. 105 ods. 2, čl. 107, ...

80.

Čl. 132 sa vypúšťa.

81.

V čl. 134 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov. (2) Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh ...

82.

V čl. 134 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu ústavného súdu.“.

83.

V čl. 134 ods. 4 sa za slovom „ústavou“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „ústavnými ...

84.

V čl. 136 odsek 3 znie:

„(3) Ústavný súd dáva súhlas na trestné stíhanie alebo vzatie do väzby sudcu a generálneho ...

85.

Čl. 136 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak ústavný súd súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania ...

86.

V čl. 137 odsek 2 znie:

„(2) Sudcovia ústavného súdu vykonávajú funkciu ako svoje povolanie. Výkon tejto funkcie je ...

87.

Čl. 138 znie:

„Čl. 138 (1) Sudca ústavného súdu sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením predsedovi ...

88.

Za čl. 141 sa vkladá čl. 141a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Čl. 141a Súdna rada Slovenskej republiky (1) Predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky je predseda ...

89.

V čl. 142 ods. 1 sa slová „správnych orgánov“ nahrádzajú slovami „orgánov verejnej správy ...

90.

V čl. 142 odsek 2 znie:

„(2) Súdy rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca. Zákon ...

91.

Čl. 143 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) V rozsahu ustanovenom zákonom sa na riadení a správe súdov podieľajú aj orgány sudcovskej ...

92.

Čl. 144 znie:

„Čl. 144 (1) Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ...

93.

Čl. 145 znie:

„Čl. 145 (1) Sudcov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej ...

94.

Za čl. 145 sa vkladá čl. 145a, ktorý znie:

„Čl. 145a (1) Ak je vymenovaný sudca členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný ...

95.

Čl. 146 znie:

„Čl. 146 Sudca sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. ...

96.

Čl. 147 znie:

„Čl. 147 (1) Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky sudcu odvolá ...

97.

Čl. 148 znie:

„Čl. 148 (1) Sudcu možno preložiť na iný súd len s jeho súhlasom alebo na základe rozhodnutia ...

98.

Názov ôsmej hlavy znie:

„PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV“.

Doterajší text ôsmej hlavy sa označí nadpisom „Prvý oddiel“.

99.

Za čl. 151 sa vkladá čl. 151a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Druhý oddiel VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV Čl. 151a (1) Verejný ochranca práv je nezávislý orgán, ...

100.

Za čl. 154a sa vkladajú čl. 154b a 154c, ktoré znejú:

„Čl. 154b (1) Sudcu zvoleného na štyri roky pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 okrem čl. 125a, čl. 127, čl. 127a, čl. ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore