Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. 9/1999 účinný od 27.01.1999

Platnosť od: 27.01.1999
Účinnosť od: 27.01.1999
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD16DSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. 9/1999 účinný od 27.01.1999
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 9/1999 s účinnosťou od 27.01.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. sa mení ...

1.

V čl. 84 odsek 3 znie:

„(3) Na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona, na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní ...

2.

V čl. 86 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená b) ...

3.

V čl. 87 odsek 3 znie:

„(3) Ak prezident Slovenskej republiky vráti zákon s pripomienkami, Národná rada Slovenskej republiky ...

4.

V čl. 87 odsek 4 znie:

„(4) Na prijatie zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. n) je ...

5.

V čl. 89 ods. 2 písmená d), e) a f) znejú:

„d) prijíma sľub sudcov a predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, e) vyhlasuje voľby ...

6.

Čl. 101 znie:

„Čl. 101 (1) Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku ...

7.

V čl. 102 písmeno d) znie:

„d) môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej republiky ...

8.

V čl. 102 písmeno n) znie:

„n) môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami, a to v lehote do 15 ...

9.

V čl. 102 písmeno p) znie:

„p) má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné ...

10.

V čl. 102 sa vypúšťa písmeno r).

11.

Doterajší text čl. 102 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 písm. b) a i), ak ide o udelenie amnestie, a ...

12.

V čl. 103 odsek 1 znie:

„(1) Za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za ...

13.

V čl. 103 odsek 3 znie:

„(3) Voľbu prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa prvé kolo ...

14.

Čl. 103 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Prezident sa môže kedykoľvek svojej funkcie vzdať; jeho funkčné obdobie sa skončí dňom ...

15.

V čl. 104 ods. 1 sa slová „jej predsedu“ nahrádzajú slovami „predsedu Ústavného súdu Slovenskej ...

16.

V čl. 105 ods. 1 v prvej vete sa za slová „čl. 102“ vkladajú slová „ods. 1“.

17.

V čl. 105 ods. 1 štvrtá veta znie:

„Oprávnenia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. e), f) a g) prechádzajú v tom čase na predsedu ...

18.

V čl. 105 odsek 2 znie:

„(2) Ak prezident nemôže vykonávať svoju funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, Ústavný súd Slovenskej ...

19.

Čl. 106 znie:

„Čl. 106 (1) Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. ...

20.

Čl. 107 znie:

„Čl. 107 Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O ...

21.

Čl. 111 znie:

„Čl. 111 Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov ...

22.

V čl. 129 odsek 2 znie:

„(2) Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb a odvolávaní prezidenta Slovenskej ...

23.

V čl. 129 odsek 3 znie:

„(3) Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach proti výsledku referenda a o sťažnostiach proti ...

24.

V čl. 129 odsek 5 znie:

„(5) Ústavný súd rozhoduje o obžalobe Národnej rady Slovenskej republiky proti prezidentovi Slovenskej ...

25.

Čl. 131 znie:

„Ústavný súd rozhoduje v pléne vo veciach uvedených v čl. 105 ods. 2, čl. 107, čl. 125 písm. ...

26.

Za čl. 154 sa vkladá čl. 154a, ktorý znie:

„Čl. 154a Voľbu prezidenta Slovenskej republiky podľa tohto ústavného zákona vyhlási predseda ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore