Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 545/2005 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 10.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD85DSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 545/2005 účinný od 01.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 545/2005 s účinnosťou od 01.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...

1.

V čl. 2 ods. 1 písmeno zb) znie:

„zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou ...

2.

V čl. 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ze) až zk), ktoré znejú:

„ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej ...

3.

V čl. 7 odsek 2 znie:

„(2) K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla ...

4.

V čl. 7 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej školy,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

5.

V čl. 7 ods. 7 druhá veta znie: „Oznámenie podané podľa odseku 5 písm. c), d) a e) zverejňuje ...

6.

V čl. 8 ods. 1 sa slová „s) až zd)“ nahrádzajú slovami „t) až zk)“.

7.

V čl. 9 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) výbor, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až ...

8.

V čl. 9 ods. 5 posledná veta znie: „Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. b) sa doručí aj ...

9.

V čl. 9 ods. 11 písmeno a) znie:

„a) verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až zk) je príjmom štátneho ...

10.

V čl. 9 sa odsek 11 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) štatutárnymi orgánmi orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb podľa čl. 9 ods. ...

11.

Čl. 9 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné na žiadosť orgánu, ktorý vykonáva ...

12.

Čl. 9 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna ...

13.

V čl. 10 odsek 2 znie:

„(2) Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný ...

14.

Čl. 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať návrh ...

15.

Za čl. 12 sa vkladá článok 12a, ktorý znie:

„Čl. 12a (1) Ak verejný funkcionár vykonáva ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona funkciu, ...

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore