Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti 493/2011 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 22.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD1DSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 493/2011 s účinnosťou od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o rozpočtovej zodpovednosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. 1 - Úvodné ustanovenie

Tento ústavný zákon s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, ...

Čl. 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto ústavného zákona sa rozumie

a)

dlhodobou udržateľnosťou dosiahnutie takého stavu hospodárenia Slovenskej republiky, v ktorom saldo ...

b)

základným scenárom dlhodobá prognóza príjmov verejnej správy a výdavkov verejnej správy, ktorá ...

c)

ukazovateľom dlhodobej udržateľnosti rozdiel medzi aktuálnou hodnotou a dlhodobo udržateľnou hodnotou ...

d)

štrukturálnym primárnym saldom hodnota salda rozpočtu verejnej správy upravená o vplyv hospodárenia ...

e)

čistým bohatstvom Slovenskej republiky súčet vlastného imania subjektov verejnej správy, vlastného ...

f)

podnikom štátnej správy štátny podnik, obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou štátu v ...

g)

podnikom územnej samosprávy obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou územnej samosprávy v ...

h)

implicitnými záväzkami rozdiel medzi očakávanými budúcimi výdavkami subjektov verejnej správy ...

i)

daňovými výdavkami položky, ktoré znižujú príjem rozpočtu verejnej správy z daní a z poistného ...

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Čl. 3 - Zriadenie rady

(1)

Zriaďuje sa Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „rada“) ako nezávislý orgán monitorovania ...

(2)

Rada má troch členov. Členmi rady sú predseda a dvaja ďalší členovia. Predsedu rady volí a ...

(3)

Funkčné obdobie členov rady je sedemročné; tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 5. Ak funkcia ...

(4)

Členom rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá ...

(5)

Funkcia člena rady zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia, a to dňom vymenovania nového člena rady,

b)

vzdaním sa funkcie, a to dňom vymenovania nového člena rady,

c)

odvolaním z dôvodov uvedených v odseku 6,

d)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(6)

Člena rady možno odvolať z funkcie len vtedy, ak bol člen rady právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(7)

Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym, personálnym a technickým zabezpečením ...

(8)

Kancelária rady hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov. Výdavky Kancelárie rady sú financované ...

(9)

Rokovanie rady sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje rada.

Čl. 4 - Pôsobnosť rady

(1)

Rada

a)

vypracováva a zverejňuje správu o dlhodobej udržateľnosti vrátane základného scenára a určenia ...

b)

vypracováva a predkladá na rokovanie národnej rady správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej ...

c)

vypracováva a zverejňuje z vlastného podnetu stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na ...

d)

vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s monitorovaním a hodnotením vývoja hospodárenia Slovenskej ...

e)

vykonáva ďalšie činnosti ustanovené zákonom.

(2)

Rada má právo vyžadovať súčinnosť od subjektov verejnej správy pri poskytovaní údajov súvisiacich ...

Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti

Čl. 5 - Limit dlhu verejnej správy

(1)

Horný limit dlhu verejnej správy (ďalej len „dlh“) sa ustanovuje vo výške 50 % podielu na hrubom ...

(2)

Výška dlhu je výška dlhu Slovenskej republiky, ktorú aktuálne zverejnila Európska komisia (Eurostat) ...

(3)

Ak výška dlhu podľa odseku 2 dosiahne 40 % podielu na hrubom domácom produkte a viac, uplatňuje ...

(4)

Ak výška dlhu podľa odseku 2 dosiahne 40 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne ...

(5)

Ak výška dlhu podľa odseku 2 dosiahne 43 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne ...

a)

vláda predloží na rokovanie národnej rady návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpečiť zníženie ...

b)

znížia sa platy členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ak ich ...

(6)

Ak výška dlhu podľa odseku 2 dosiahne 45 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne ...

a)

ministerstvo financií viaže od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení výšky ...

b)

nemožno poskytovať prostriedky z rezervy predsedu vlády a z rezervy vlády,

c)

vláda nesmie predložiť národnej rade taký návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý obsahuje medziročný ...

d)

obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s ...

(7)

Ak výška dlhu podľa odseku 2 dosiahne 47 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne ...

a)

vláda nesmie predložiť národnej rade návrh rozpočtu verejnej správy s rozpočtovaným schodkom; ...

b)

obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný ...

(8)

Ak výška dlhu podľa odseku 2 dosiahne 50 % podielu na hrubom domácom produkte a viac, okrem realizácie ...

(9)

Pri realizácii postupov podľa odsekov 6 a 7 sú subjekty verejnej správy, ktorých rozpočty sú ...

(10)

Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 6 až 8 sa nevzťahuje na obdobie 24 mesiacov počnúc prvým ...

(11)

Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 6 až 8 sa nevzťahuje na obdobie 36 kalendárnych mesiacov ...

a)

Štatistický úrad Slovenskej republiky zistí, že percentuálne vyjadrená medziročná zmena hrubého ...

b)

ministerstvo financií zistí, že výdavky z verejných prostriedkov spojené s obnovením fungovania ...

(12)

Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 4 až 8 sa nevzťahuje na obdobie od vypovedania vojny alebo ...

Čl. 6 - Osobitné ustanovenia pre územnú samosprávu

(1)

Štát finančne nezabezpečuje platobnú schopnosť a nezodpovedá za platobnú schopnosť obce alebo ...

(2)

Ak zákon pri úprave pôsobnosti ustanovuje nové úlohy obci alebo vyššiemu územnému celku, štát ...

(3)

Ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov ...

(4)

Povinnosť uplatňovať ustanovenie odseku 3 sa neuplatní počas 24 mesiacov počnúc prvým dňom ...

Čl. 7 - Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti a limit verejných výdavkov

(1)

Rada pred určením ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti zverejní na svojom webovom sídle metodológiu ...

(2)

Rada pri určení ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti zohľadňuje

a)

hodnotu štrukturálneho primárneho salda,

b)

prognózy demografického vývoja zverejnené Eurostatom,

c)

makroekonomické prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy a dlhodobé makroekonomické prognózy ...

d)

dlhodobé prognózy výdavkov citlivých na starnutie populácie vypočítaných Európskou komisiou, ...

e)

dlhodobé prognózy kapitálových príjmov vypočítaných Európskou komisiou,

f)

implicitné záväzky a podmienené záväzky,

g)

iné ukazovatele ovplyvňujúce dlhodobú udržateľnosť.

(3)

Postup pri určení limitu verejných výdavkov ustanoví zákon.

Pravidlá rozpočtovej transparentnosti

Čl. 8 - Výbory

(1)

Za účelom zvýšenia transparentnosti v procese zostavovania rozpočtu verejnej správy sa zriaďujú ...

(2)

Výbor pre daňové prognózy najmenej dvakrát ročne vypracúva prognózy daňových a odvodových ...

Čl. 9 - Zverejňovanie údajov

(1)

Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, ...

(2)

Subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte podľa odseku 1 do 30 dní po ...

(3)

Ministerstvo financií najmenej dvakrát ročne zverejňuje prognózy vypracované výbormi podľa čl. ...

(4)

Rozpočet verejnej správy obsahuje okrem údajov, ktoré ustanovuje osobitný zákon, aj konsolidovanú ...

(5)

Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky obsahuje okrem údajov, ktoré ustanovuje osobitný ...

Prechodné ustanovenia

Čl. 10

(1)

Národná rada zvolí trojpätinovou väčšinou poslancov prvýkrát na návrh aspoň jednej pätiny ...

(2)

Národná rada zvolí trojpätinovou väčšinou poslancov prvýkrát na návrh aspoň jednej pätiny ...

(3)

Národná rada zvolí trojpätinovou väčšinou poslancov prvýkrát na návrh aspoň jednej pätiny ...

(4)

Rada predloží prvýkrát správu podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) do šiestich mesiacov od zvolenia ...

(5)

Rada predkladá správu podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) a hodnotí plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti ...

Čl. 11

Ustanovenie čl. 5 sa prvýkrát uplatní v rozpočtovom roku 2028.

Čl. 12 - Prechodné ustanovenia účinné do 31. decembra 2017

(1)

Do konca rozpočtového roka 2017 sa horný limit dlhu verejnej správy ustanovuje vo výške 60 % podielu ...

(2)

Ak výška dlhu dosiahne 50 % podielu na hrubom domácom produkte a viac, uplatňuje sa postup uvedený ...

(3)

Ak výška dlhu dosiahne 50 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 53 % podielu ...

(4)

Ak výška dlhu dosiahne 53 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 55 % podielu ...

a)

vláda predloží na rokovanie národnej rady návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpečiť zníženie ...

b)

znížia sa platy členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ak ich ...

(5)

Ak výška dlhu dosiahne 55 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 57 % podielu ...

a)

ministerstvo financií viaže od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení výšky ...

b)

nemožno poskytovať prostriedky z rezervy predsedu vlády a z rezervy vlády,

c)

vláda nesmie predložiť národnej rade taký návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý obsahuje medziročný ...

d)

obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s ...

(6)

Ak výška dlhu dosiahne 57 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 60 % podielu ...

a)

vláda nesmie predložiť národnej rade návrh rozpočtu verejnej správy s rozpočtovaným schodkom; ...

b)

obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný ...

(7)

Ak výška dlhu dosiahne 60 % podielu na hrubom domácom produkte a viac, okrem realizácie postupu ...

(8)

Pri realizácii postupov podľa odsekov 5 a 6 sú subjekty verejnej správy, ktorých rozpočty sú ...

(9)

Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 5 až 7 sa nevzťahuje na obdobie 24 mesiacov počnúc prvým ...

(10)

Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 5 až 7 sa nevzťahuje na obdobie 36 kalendárnych mesiacov ...

a)

Štatistický úrad Slovenskej republiky zistí, že percentuálne vyjadrená medziročná zmena hrubého ...

b)

ministerstvo financií zistí, že výdavky z verejných prostriedkov spojené s obnovením fungovania ...

(11)

Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 3 až 7 sa nevzťahuje na obdobie od vypovedania vojny alebo ...

Čl. 13

Počnúc rozpočtovým rokom 2018 až do konca rozpočtového roka 2027 sa horný limit dlhu verejnej ...

Čl. 14 - Účinnosť

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012 s výnimkou ustanovení čl. 6 ods. 3 a 4, ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore