Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 414/2020 účinný od 29.12.2020

Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 29.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 414/2020 účinný od 29.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 414/2020 s účinnosťou od 29.12.2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ...

1.

V čl. 4 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorým môže byť aj celé ...

2.

V čl. 4 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „území“ vkladá čiarka a slová „ktorým môže byť aj celé územie ...

3.

V čl. 5 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde ...

4.

V čl. 5 ods. 3 úvodná veta znie:

„V čase núdzového stavu, okrem núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb ...

5.

V čl. 5 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na určené ...

6.

V čl. 5 ods. 3 písm. b) sa za slovo „starostlivosti,“ vkladajú slová „poskytovania sociálnych služieb, ...

7.

V čl. 5 ods. 3 písmeno g) znie:

„g)
obmedziť slobodu pohybu a pobytu,“.

8.

V čl. 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) V čase núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

9.

V čl. 11 odsek 1 znie:

„(1) Rozhodnutia o vypovedaní vojny a o uzavretí mieru, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu ...

10.

Za čl. 11 sa vkladá čl. 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Čl. 11a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia Predĺžiť možno aj núdzový stav vyhlásený ...

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore