Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 356/2011 účinný od 25.10.2011

Platnosť od: 25.10.2011
Účinnosť od: 25.10.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD10DSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 356/2011 účinný od 25.10.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 356/2011 s účinnosťou od 25.10.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného ...

1.

V čl. 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti podľa čl. 115 ods. 3“. ...

2.

Čl. 115 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak prezident Slovenskej republiky odvolá vládu podľa odseku 1, rozhodnutím, vyhláseným ...

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore