Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 244/1998 účinný od 05.08.1998

Platnosť od: 05.08.1998
Účinnosť od: 05.08.1998
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD8DSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 244/1998 účinný od 05.08.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 244/1998 s účinnosťou od 05.08.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V čl. 101 odsek 2 znie:

„(2) Prezidenta volí Národná rada Slovenskej republiky na návrh najmenej ôsmich poslancov tajným ...

2.

V čl. 105 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Oprávnenia prezidenta podľa čl. 102 písm. f) a g) prechádzajú v tom čase na predsedu Národnej ...

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore